filozofia - WPiA UJK

advertisement
Prof. dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska
adres e-mail: [email protected]
Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z filozofii
Bloki tematyczne
Blok I
StaroŜytność i Średniowiecze
1. Filozofia w epoce przedsokratejskiej.
2. Sokrates i sofiści.
3. Idealizm obiektywny Platona.
4. Filozofia pierwsza i etyka Arystotelesa.
5. Epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm.
6. Bóg, człowiek, dzieje w filozofii św. Augustyna.
7. Koncepcja bytu, człowieka, społeczeństwa i prawa u św. Tomasza.
8. Spór o uniwersalia.
9. E, Vitelon jako inicjator filozofii polskiej.
10. Krakowska szkoła prawa narodów (P. Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza).
Blok II Filozofia nowoŜytna
1. NowoŜytny racjonalizm i jego krytycy ( R. Descartes, B. Spinoza, G. W. Leibniz, B.
Paskal).
2. Empiryzm angielski wieku XVII i XVIII ( J. Locke, G. Berkeley, F. Bacon,
D. Hume).
3. Myśl francuskiego Oświecenia (Wolter, Helvetius, La Mettrie, Holbach, Montesquieu).
4. Koncepcje umowy społecznej ( T. Hobbes, J. Locke. J. J. Rousseau).
5. Człowiek i społeczeństwo w filozofii polskiego Oświecenia ( S. Leszczyński, H.
Kołłątaj, S. Staszic).
6. Filozofia krytyczna i etyka I. Kanta.
7. Filozofia dziejów (G.W.F. Hegel, A. Comte).
8. Polska filozofia czynu ( B. Trentowski, K. Libelt, A. Cieszkowski, H. Kamieński).
9. Jednostka, społeczeństwo, państwo w materializmie historycznym K. Marksa.
10. Filozofia Ŝycia (F. Nietzsche, H. Bergson).
Blok III Filozofia współczesna
1. Koncepcja człowieka w egzystencjalizmie ( J. P. Sartre, M. Heidegger, K. Jaspers).
2. Współczesna filozofia chrześcijańska ( E. Mounier, J. Maritain).
3. Filozofia a psychologia (Z. Freud, E. Fromm).
4. Fenomenologia ( E. Husserl. M. Scheller, R. Ingarden).
5. Pragmatyzm ( Ch. S. Peirce, W. James, J Dewey).
6. Współczesna myśl społeczna i polityczna ( J. Ortega y Gasset, K. R. Popper, J.
Rawls).
7. Hermeneutyka jako metoda interpretacji (H. G. Gadamer, P. Ricouer).
8. Filozofia dialogu J. Tisznera.
9. Szkoła lwowsko-warszawska ( K. Twardowski, K. Ajdukiewicz, A. Tarski).
10. Współczesne, polskie koncepcje etyczne ( T. Kotarbiński, K. Wojtyła, Cz.
Znamierowski).
Podręczniki i słowniki
Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983
Aster E., Historia filozofii, Warszawa 1968
Bocheńsk J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993
Copleston F., Historia filozofii, Warszawa (róŜne lata wydania)
Filozofia staroŜytniej Grecji i Rzymu (red.) J. Legowicz, Warszawa 1970
Jarra E, Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795, Londyn 1968
Kuderowicz Z., Filozofia nowoŜytnej Europy, Warszawa 1989
Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983
Markiewicz B., Filozofia, t. I-III, Warszawa 1999
Szyszkowska M., Dzieje filozofii, Białystok 2009
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1,2 ( róŜne lata wydania)
Tejchman J., C. K. Evan , Filozofia (podręcznik dla początkujących), przekład
z angielskiego T. Baszniak, Warszawa 1995
Wąsik W., Historia filozofii polskiej, Warszawa 1958
Literatura źródłowa
Augustyn A., O państwie BoŜym, Warszawa 1977
Augustyn A., Wyznania, Warszawa 1978
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982
Aureliusz M., Rozmyślania, Warszawa 1999
Bacon F., Eseje, Warszawa 1959
Borkowski H., Kantowska filozofia religii, Warszawa 1986
Cieszkowski A., Prolegomena do historiozofii, Warszawa 1972
Chojnacki P., Okresy i kierunki filozofii neoscholastycznej, „Ateneum Kapłańskie” 1934,
R.XX, t. 34
Descartes, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1988
Freud Z., Wprowadzenie do psychoanalizy, Warszawa 1975
Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1970
Gajda J., Pitagorejczycy, Warszawa 1996
Gajda J., Sofiści, Warszawa 1989
Gilson E., Tomizm, Warszawa 1960
Hege G. F., Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1958
Hobbes T., Lewiatan (II), Warszawa 1954
Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa 1963
Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996
Kant I, Prolegonena, Warszawa 1960
Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, (róŜne wydania)
Kołłątaj H., Porządek fizyczno – moralny, Warszawa 1955
Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1971
Krońska I., Sokrates, Warszawa 1972
Kroński T., Hegel, Warszawa 1961
Kroński T., Kant, Warszawa 1966
Kuderowicz Z., Kant, Warszawa 2000
Kuderowicz Z., Wolność i historia, Warszawa 1962
Kulisewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej, Warszawa 1973
Leibnitz G. W., Nowe rozwiązania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1955
Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972
Leśniak K., Platon, Warszawa 1968
Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1965
Locke J., RozwaŜania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1955
Lucretius T. C., O naturze wszechrzeczy, Warszawa 1994
Łotys Z.. Stanisław Staszic, Olsztyn 1999
Michnik A. , Kościół,- lewica - dialog, ParyŜ 1997
Morus T., Utopia, Poznań 1947
Mounier E., Co to jest personalizm?, Kraków 1960
Ossowska M., Myśl moralna oświecenia angielskiego, Warszawa 1966
B. Pascal, Myśli, Warszawa 1972
Platon, Obrona Sokratesa,Warszawa 1958
Platon, Uczta , Warszawa 1975
Sikora A., Posłannicy słowa. Towiański, Hoene-Wroński, Mickiewicz, Warszawa 1967
Staszic S., Pisma filozoficzne i społeczne t. 1 i 2, Warszawa 1954
Tischner J., Filozofia chrześcijańska w dialogu z marksizmem, Kraków 1979
Tomasz z Akwinu, Byt i istota, Warszawa 1973
Tomasz z Akwinu, Streszczenie teologii, O władzy, Dzieła wybrane, Poznań 1984
Walicki A., Między filozofią, religią i polityką, Warszawa 1983
Wielcy filozofowie polscy, Warszawa 1970
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards