geografia

advertisement
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap szkolny
ZESTAW ZADAŃ
1. Jeżeli Słońce góruje w Tarnowie (50N 21E), to godzina 2000 jest na
A. 45N
B. 141E
C. 118W
D. 82S
2. Wśród podanych lat wskaż rok przestępny.
A. 2100
B. 2000
D. 1800
C. 1900
3. Jaki kąt padania promieni słonecznych jest na zwrotniku Raka 22 XII?
A. 90
B. 66 33’
C. 43
D. 23 27’
4. Które z następstw jest wynikiem ruchu obrotowego Ziemi?
A. Spłaszczenie Ziemi na biegunach.
B. Pory roku.
C. Zmiana miejsc wschodu i zachodu Słońca.
D. Zmiana długości trwania dni i nocy w ciągu roku.
5. Przekraczając południk 180 zawsze zmienia się datę. Osoba przekraczająca ten
południk z zachodu na wschód 10 grudnia powinna ustawić datę na dzień
A. 11 grudnia
B. 13 grudnia
C. 14 grudnia
D. 10 grudnia
6. Na mapie w skali 1: 60 000 odległość między miastami wynosi 22 cm. Ile wynosi
odległość rzeczywista?
A. 132 m
B. 13,2 km
C. 132 km
D. 1,32 km
7. Na rysunku zaznaczono położenie statku płynącego do Nowego Jorku (41N 74W).
Która strzałka poprawnie pokazuje kurs statku?
A. A
B. B
C. C
D. D
20
A
B
D
C
30
10
20
8. Na jakiej szerokości geograficznej znajduje się żeglarz, jeżeli Gwiazdę Polarną
widzi pod kątem 49?
A. 49S
B. 51S
C. 51N
D. 49N
1
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap szkolny
9. Lesistość poszczególnych województw na mapie najwłaściwiej przedstawia
metoda
A. zasięgu.
B. sygnaturowa.
C. kartodiagramu.
D. kartogramu.
10. Rozpoznaj okres geologiczny i erę na podstawie opisu.
W okresie tym nastąpił gwałtowny rozwój skorupiaków amonitów i belemnitów. Powstały
duże pokłady skał wapiennych. Pod koniec okresu wyginęły wielkie gady lądowe.
A. Karbon, paleozoik.
B. Trzeciorzęd, kenozoik.
C. Kreda, mezozoik.
D. Trias, mezozoik.
11. W orogenezie hercyńskiej powstały następujące łańcuchy górskie:
A. Alpy, Karakorum, Smocze.
B. Smocze, Ural, Sudety.
C. Karpaty, Ural, Sudety.
D. Sudety, Alpy, Atlas.
12. Grupa skał: węgiel, ropa naftowa, wapień została wydzielona na podstawie
kryterium
A. skały powstałe w zbiorniku wodnym o dużym przepływie wody.
B. skały osadowe pochodzenia chemicznego.
C. skały osadowe pochodzenia organicznego.
D. skały okruchowe.
13. Które z wymienionych wydarzeń geologicznych zaliczysz do najstarszych?
A. Wymieranie dinozaurów.
B. Powstanie lodowców w Tatrach.
C. Powstanie amonitów.
D. Powstanie pokładów węgla brunatnego.
14. Wybierz zespół form powstałych w wyniku działalności lodowca górskiego.
A. Morena środkowa, sandr, dolina V- kształtna.
B. Cyrk polodowcowy, dolina U- kształtna, morena środkowa.
C. Ozy, kemy, cyrk polodowcowy.
D. Pradolina, morena boczna, głazy narzutowe.
15. W Dolinie Prądnika możemy podziwiać formy krasu powierzchniowego:
A. polia, stalaktyty, wywierzyska.
B. mogoty, kominy krasowe, iglice.
C. maczugę, iglice, skałki.
D. stalagmity, skałki, wywierzyska.
16. Do gleb strefowych nie należy
A. czarna ziemia.
B. bielica.
C. czarnoziem.
D. brunatna.
2
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap szkolny
17. Wskaż prawidłowe ułożenie kolejnych warstw atmosfery.
A. Termosfera, stratosfera, mezosfera, troposfera.
B. Stratosfera, troposfera, termosfera, mezosfera.
C. Troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera.
D. Troposfera, mezosfera, stratosfera, termosfera.
18. W którym z podanych klimatów występują największe dobowe amplitudy
temperatur?
A. Równikowym.
B. Umiarkowanym kontynentalnym.
C. Zwrotnikowym suchym.
D. Śródziemnomorskim.
19. Wiatr wiejący nad morzem, zmieniający swój kierunek w rytmie dobowym
(morze – ląd) to
A. bora.
B. bryza.
C. fen.
D. mistral.
20. Z wymienionych kontynentów najbardziej rozwiniętą linię brzegową ma
A. Ameryka Północna.
B. Azja.
C. Europa.
D. Afryka.
21. Oceanię tworzy szereg wysp, rozrzuconych na znacznym obszarze Oceanu
Spokojnego. Które z wysp nie wchodzą w skład Oceanii?
A. Tasmania
B. Nowa Zelandia
C. Melanezja
D. Polinezja
22. Które z określeń jest charakterystyczne dla położenia Afryki?
A. Położona jest symetrycznie względem południka 0.
B. W całości położona jest w strefie międzyzwrotnikowej.
C. Położona jest symetrycznie względem równika.
D. W całości położona jest na półkuli wschodniej.
23. W celu zatrzymania nadmiernego spływu wody, na rzekach afrykańskich buduje
się zapory i tworzy sztuczne zbiorniki. Na której z rzek wybudowano Zbiornik
Kariba?
A. Kongo.
B. Nilu.
C. Zambezi.
D. Limpopo..
24. Która z rzek Eurazji nie należy do zlewiska Atlantyku?
A. Sekwana.
B. Ob.
C. Tamiza.
25. Wybrzeże dalmatyńskie charakterystyczne jest dla
A. Zatoki Meksykańskiej.
B. Półwyspu Skandynawskiego.
C. Bretanii.
D. Morza Adriatyckiego.
3
D. Wołga.
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap szkolny
26. W środkowej części Azji znajduje się największy na świecie naturalny zbiornik
wody słodkiej. Jest to
A. Morze Kaspijskie.
B. Jezioro Aralskie.
C. Jezioro Bajkał.
D. Jezioro Bałchasz.
27. Na przełomie XIX i XX wieku, a później w czasie wojen i po ich zakończeniu
ludność Polski emigrowała do Ameryki i osiedlała się głównie w Stanach
Zjednoczonych. Drugim państwem Ameryki, w którym żyje najwięcej ludności
pochodzenia polskiego jest
A. Brazylia.
B. Kanada.
C. Meksyk.
D. Argentyna.
28. Spośród wymienionych państw wskaż to, które nie należy do Unii Europejskiej.
A. Grecja.
B. Hiszpania.
C. Szwecja.
D. Norwegia.
29. Afrykę zamieszkuje ludność należąca do różnych ras. Ludność arabską
zamieszkującą północną część kontynentu zaliczamy do rasy
A. białej.
B. mieszanej.
C. czarnej.
D. żółtej.
30. Polska zajmuje dziewiąte miejsce pod względem powierzchni w Europie. Który
z wymienionych krajów ma powierzchnię większą od Polski?
A. Białoruś.
B. Włochy.
C. Niemcy.
D. Wielka Brytania.
4
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap szkolny
KLUCZ ODPOWIEDZI
Numer
Odpowiedź
zadania
1
B
2
B
3
C
4
A
5
D
6
B
7
A
8
D
9
D
10
C
11
B
12
C
13
C
14
B
15
C
16
A
17
C
18
C
19
B
20
A lub C
21
A
22
C
23
C
24
D
25
D
26
C
27
A lub B
28
D
29
A
30
C
Razem:
Punktacja
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
30 punktów
Uczeń przechodzi do etapu rejonowego, jeżeli uzyska co najmniej 26 punktów.
5
Download