Promień Marsa stanowi 0,5 promienia Ziemi, a jego masa 0,1 masy

advertisement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promień Marsa stanowi 0,5 promienia Ziemi, a jego masa 0,1 masy Ziemi.
Wyznacz stosunek natężenia grawitacyjnego na Marsie do natężenia na Ziemi.
C można powiedzieć o twojej masie i ciężarze na Ziemi i Marsie.
Wyznaczyć okres obrotu T księżyca dookoła Ziemi wiedząc, że przyspieszenie
ziemskie na biegunie wynosi go=9,83 m∙s-2 , promień Ziemi Rz=6370km, oraz
odległość między Księżycem a Ziemią wynosi R=3,84∙108m.
Uwaga!
Bierzemy tu przyspieszenie ziemskie występujące na biegunach, ponieważ na
biegunach ciężar ciała jest rzeczywiście równy sile, z jaką Ziemia je przyciąga.
W dowolnym punkcie Ziemi ciało uczestniczy w ruchu obrotowym Ziemi na
skutek działania siły dośrodkowej, równej różnicy sił z jaka Ziemia przyciąga
ciało i ciężaru ciała
Maksymalna wysokość pierwszego sputnika Ziemi wynosiła 947km. Jaką
prędkość liniową musiał mieć wtedy sputnik, jeśli dalszy jego ruch odbywał się
po orbicie kołowej? Promień Ziemi r=6370km
Rakieta podnosi ciało na wysokość h=500km. Jaką prędkość liniową V w
kierunku prostopadłym do promienia ziemskiego należy nadać temu ciału, aby
zaczęło ono poruszać się wokół Ziemi po orbicie kołowej ? Jaki będzie okres T
obrotu tego ciało dookoła Ziemi? Za przyspieszenie ziemskie na powierzchni
Ziemi przyjąć go=9,81 m∙s-2 , a promień Ziemi r=6370km.
Znaleźć przyspieszenie grawitacyjne panujące na powierzchni planetoidy o
średnicy d=30km, zakładając, że średnia gęstość planetoidy jest taka sama jak
na Ziemi. Średnica Ziemi jest równa D=12800km.
Wyznaczyć okres obrotu sztucznego satelity Ziemi, jeżeli jego odległość od
powierzchni Ziemi jest równa promieniowi Ziemi.
Na równiku pewnej planety ciało waży dwa razy mniej niż na biegunie. Gęstość
planety jest równa ς=3∙103kg∙m3 . Wyznaczyć okres obrotu planety wokół
własnej osi.
Wyznaczyć gęstość planety, na której doba wynosi 24 godziny, jeżeli na jej
równiku ciała są nieważkie.
Czas obrotu Jowisza jest 12 razy większy od czasu obrotu Ziemi dookoła
Słońca. Wyznaczyć odległość Jowisza od Słońca, jeżeli odległość Ziemi od
Słońca jest równa 15∙1010m. Traktować orbity planet za kołowe.
Znaleźć zmianę przyspieszenia ziemskiego w miarę schodzenia w głąb kuli
ziemskiej na głębokość h od powierzchni. Na jakiej głębokości przyspieszenie
siły ciężkości wyniesie 0,3 przyspieszenia na powierzchni Ziemi? Gęstość
Ziemi traktować jako stałą. Ciało nie doznaje przyspieszenia ze strony tej części
kuli, która leży powyżej niego.
Download