Porada prawna, Kancelaria BKM Rękojmia wiary publicznej ksiąg

advertisement
Porada prawna, Kancelaria BKM
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu
nieruchomościami. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i
hipotece (Dz. U. z 2016 r., poz. 790), dalej jako: „u.k.w.h.” w razie niezgodności między stanem
prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według
treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia wiary publicznej ksiąg
wieczystych stanowi wyjątek od zasady, iż nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw,
aniżeli sam posiada (łac. nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet).
W wyniku działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, następuje nabycie własności
lub innego prawa rzeczowego od osoby nieuprawnionej, która została wpisana w księdze
wieczystej. Warto jednak zaznaczyć, iż nabycie nieruchomości od osoby nieuprawnionej, która
nie jest właścicielem, jednak została wpisana do księgi wieczystej, może nastąpić tylko wtedy,
gdy podstawą nabycia była odpłatna czynność prawna. Stosownie bowiem do wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 25 lipca 2013 r., II CSK 451/12 rękojmia wiary publicznej ksiąg
wieczystych nie obejmuje zmian stanu prawnego i nie chroni nabycia od nieuprawnionego w
wyniku innych zdarzeń, niż czynność prawna.
Stosownie do art. 6 u.k.w.h. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni
rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze.
W związku z tym rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych zadziała między innymi przy
zawarciu umowy sprzedaży lub zamiany, wniesieniu nieruchomości aportem do spółki. W złej
wierze jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem
prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć. Jednakże nabywca nie ma
obowiązku przeprowadzania szczegółowego postępowania co do rzeczywistego stanu
prawnego, wystarczające jest wykazanie zwykłej staranności, a więc że nabywca zapoznał się
z treścią księgi wieczystej i ustalił elementy faktyczne co do tego, kto nieruchomość posiada
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 285/10).
Izabela Kultys
aplikant radcowski
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
Bernatowicz Komorniczak Mazur sp.p.
Download