Wykaz stanowisk pracy, kategorii zaszeregowań, stawek

advertisement
Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania
Wykaz stanowisk pracy, kategorii zaszeregowań, stawek dodatku
funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343)
u s t a l a m
wykaz stanowisk pracy, kategorii zaszeregowań, stawek dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych
dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Wiśle
Lp.
1
Stanowisko
2
Kategoria
zaszeregowania
Stawka
dodatku funkcyjnego
(Procent najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego)
Wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz
umiejętności zawodowe
staż pracy
(w latach)
3
4
5
6
XX
Do 1280,00 zł
Wg odrębnych przepisów
Wg odrębnych
przepisów
1.
Główna księgowa
2.
Kierownik
gospodarczy
XIII-XV
Do 80 %
Wyższe2)
2
3.
St. intendent –
kuchmistrz
VIII-XII
Do 65 %
Średnie3)
4
4.
Starszy księgowyinspektor ds. płac
VII-XIII
-
Średnie3)
4
5.
Kasjer – księgowy
VI-XII
-
Średnie3)
2
3)
2
3)
4
6.
Księgowy Podinspektor ds.
kadr
VI-XII
-
Średnie
7.
Inspektor ds.
administracji
IX-XIII
-
Średnie
8.
Księgowa
VI-XII
-
Średnie
9.
Starszy
konserwator
VI-XI
-
3)
2
4)
zawodowe
-
i uprawnienia
kwalifikacyjne
4)
10. Konserwator
V-X
-
Zawodowe i
odpowiednie
wykształcenie w zawodzie
-
11 Kuchmistrz
(kucharka)
VI-XI
-
Zawodowe4) i uprawnienia
kwalifikacyjne
-
12. Sprzątaczki
I-V
podstawowe
Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk
urzędniczych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22
marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
2)
Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu
do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, o którym mowa w art.
3a ust. 5 pkt 3 ustawy.
3)
Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
4)
Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
1)
Click here to get your free novaPDF Lite registration key
Download