plik 158687

advertisement
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
WYKAZ TABEL W BAZIE DANYCH
Nazwa tabeli
azblok
azblok_geo
azbwla
azbwyr
budynki_pierw
full_teryt
simc
terc
ulic
users
miejscowosci
gminy
gminy_centoidy
powiaty
powiaty_centoidy
wojewodztwa
wojewodztwa_centoidy
azbwyr_geom
budynki
azb_msc
azb_msc_ulc
azb_gmi
azb_pow
azb_woj
wmrodz
nazwa_pola
rodzaj_gminy
rodzaj_zabudowy
stopien_pilnosci
typ_wlasnosci
wlasnosc_lok
typ_wyrobu
esip_azbwyr
Opis
Tabele źródłowe
Lokalizacja i informacja o wyrobach azbestowych na
poziomie działek ewidencyjnych
Geometria budynków z wyrobami azbestowymi (dane
aktualizowane)
Właściciele wyrobów azbestowych
Informacje o wyrobach azbestowych
Geometria budynków z wyrobami azbestowymi (dane
pierwotne)
Geometria działek ewidencyjnych
System identyfikatorów i nazw miejscowości
System identyfikatorów i nazw jednostek podziału
administracyjnego
Wykaz ulic
Użytkownicy
Schemat PRG
Miejscowości wraz z geometrią
Gminy wraz z geometrią
Gminy wraz z geometrią punktową
Powiaty wraz z geometrią
Powiaty wraz z geometrią punktową
Województwa wraz z geometrią
Województwa wraz z geometrią punktową
Tabele pochodne
Geometria działek ewidencyjnych z wyrobami
azbestowymi
Geometria budynków z wyrobami azbestowymi (dane
sumaryczne)
Lista miejscowości z wyrobami azbestowymi
Lista ulic wraz z miejscowościami z wyrobami
azbestowymi
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
gmin
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
powiatów
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
województw
Słowniki
Rodzaj miejscowości
Słownik dla nazw pól
Rodzaj gminy
Rodzaj zabudowy
Stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych
Typ własności na poziomie gmin
Typ własności na poziomie działek ewidencyjnych
Rodzaj wyrobu azbestowego
Widoki
Szczegółowe informacje o wyrobach azbestowych
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
esip_rok
"AZB_LICZBA_OBIEKTOW_GMI"
"AZB_SUMA_ILW,ILU,ILWILU_GMI"
"AZB_SUMA_ILWILU_ALL_STP_GMI"
"AZB_SUMA_ILW-ILU_RPU_GMI"
"MIN_WLASNOSC"
azb_suma_typ_rdw_gmi
v_info
v_gmi_poly
v_gmi_cent
v_pow_poly
v_pow_cent
v_woj_poly
v_woj_cent
powiązane z TERYT
Rok wprowadzenia najnowszego rekordu do Bazy
Azbestowej
Liczba rekordów wprowadzonych w ostatnim roku i w
latach ubiegłych na poziomie gmin
Ilość wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych,
usuniętych i użytkowanych na poziomie gmin
Stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych na
poziomie gmin
Rok planowanego usunięcia wyrobów azbestowych
na poziomie gmin
Typ własności działek z wyrobami azbestowymi na
poziomie gmin
Rodzaj użytkowanych wyrobów azbestowych na
poziomie gmin
Lokalizacja i podstawowe informacje o wyrobach
azbestowych na poziomie działek ewidencyjnych
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
gmin dowiązane do ich geometrii
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
gmin dowiązane do ich centroid
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
powiatów dowiązane do ich geometrii
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
powiatów dowiązane do ich centroid
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
województw dowiązane do ich geometrii
Informacje o wyrobach azbestowych na poziomie
województw dowiązane do ich centroid
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
OPIS TABEL
azblok
Nazwa pola
Typ danych
Opis
id_lok
serial [PK]
identyfikator lokalizacji
id_less
integer
?
woj
char(2)
kod TERYT województwa
pow
varchar(2)
kod TERYT powiatu w
województwie
gmi
varchar(2)
kod TERYT gminy w
powiecie
rodz
varchar(1)
rodzaj gminy
msc
varchar(100)
nazwa miejscowości
podstawowej
sym_msc
char(7)
identyfikator miejscowości
podstawowej
rm
char(2)
rodzaj miejscowości
podstawowej
msc2
varchar(100)
nazwa integralnej części
miejscowości
sym_msc2
char(7)
identyfikator integralnej
części miejscowości
rm2
char(2)
rodzaj integralnej części
miejscowości
ulc
varchar(100)
nazwa ulicy
sym_ulc
char(5)
symbol ulicy
nrd
varchar(20)
numer porządkowy domu
nde
varchar(30)
numer działki ewidencyjnej
oe
varchar(13)
identyfikator obrębu
ewidencyjnego
ofiz
smallint
osoba fizyczna
owner
varchar(15)
właściciel rekordu
(marszałek lub gmina)
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
wyr_sum
integer
ilość wyrobów w danej
lokalizacji
Pole oznaczone jako true
gdy lokalizacja spelnia
warunki
sym_msc<>'''' ZAWSZE
msc2<>'''' => sym_msc2<>''''
zweryfikowano
boolean
ulc<>''''=> sym_ulc<>''''
nde<>'''' i nde<>0
oe<>'''' i ostatnie 4 cyfry
oe<>0000
count(*) from azbwyr <>0
din
timestamp(6) without time
zone
data i czas wprowadzenia
rekordu
dup
timestamp without time zone
data i czas ostatniej edycji
rekordu
ilp_sum
double precision
ilość wyrobów azbestowych
użytkowanych
kto
varchar(6)
login osoby edytującej
teryt
char(6)
kod TERYT gminy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
id_lok
integer
identyfikator lokalizacji
geometria
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria lokalizacji
(budynków)
Nazwa pola
Typ danych
Opis
id_wla
serial
identyfikator właściciela
id_lok
integer
identyfikator lokalizacji
azblok_geo
azbwla
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
onzw
varchar(200)
onip
varchar(13)
opsl
varchar(13)
orgn
varchar(14)
omsc
varchar(100)
oulc
varchar(100)
onrd
varchar(20)
onrl
varchar(20)
okdp
varchar(6)
otel
varchar(15)
oeml
varchar(100)
azbwyr
Nazwa pola
Typ danych
Opis
id_wyr
serial [PK]
identyfikator wyrobu
azbestowego
id_lok
integer
identyfikator lokalizacji
id_wess
integer
?
nzw
varchar(200)
nazwa obiektu
zawierającego azbest
rdz
smallint
rodzaj zabudowy
rpu
smallint
rok planowanego usunięcia
ruw
smallint
rok unieszkodliwienia wyrobu
rdw
smallint
rodzaj wyrobu
jmw
double precision
przelicznik
jmu
double precision
przelicznik części
unieszkodliwionej
jm1
varchar(2)
jednostka miary wyrobu
jm2
varchar(2)
jednostka miary części
unieszkodliwionej
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
ilwp
double precision
ilość wyrobu w jednostkach
pierwotnych
ilw
double precision
ilość wyrobu w kilogramach
ilup
double precision
ilość unieszkodliwiona w
jednostkach pierwotnych
ilu
double precision
ilość unieszkodliwiona w
kilogramach
ilp
double precision
ilość pozostała do
unieszkodliwienia w
kilogramach
stp
char(1)
stopień pilności usunięcia
inf
text
inne istotne informacje
dok
varchar(50)
numer dokumentu
ddok
varchar(10)
data wystawienia dokumentu
dwdok
varchar(10)
data wpływu dokumentu
din
timestamp without time zone
data i czas wprowadzenia
rekordu
dup
timestamp without time zone
data i czas ostatniej edycji
rekordu
kto
varchar(30)
login osoby edytującej
Nazwa pola
Typ danych
Opis
gid
serial [PK]
identyfikator
id
integer
identyfikator
teryt8
varchar(8)
identyfikator TERYT gminy
obreb4
varchar(4)
numer ewidencyjny obrębu w
jednostce ewidencyjnej
nde
varchar(15)
numer działki ewidencyjnej
ilosc
double precision
ilość wyrobów azbestowych
dla budynku
magaz
varchar(3)
czy magazynowany
budynki_pierw
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria budynku z
wyrobami azbestowymi
Nazwa pola
Typ danych
Opis
teryt
integer
kod TERYT gminy
geometria
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria działki
ewidencyjnej
identyfikator
varchar(40)
identyfikator działki
ewidencyjnej
identar
varchar(40)
identyfikator działki
ewidencyjnej
Nazwa pola
Typ danych
Opis
woj
char(2)
pow
char(2)
gmi
char(2)
rodz_gmi
char(1)
rm
char(2)
mz
char(1)
nazwa
text
sym
char(7)
sympod
char(7)
stan_na
date
geom
full_teryt
simc
terc
Nazwa pola
Typ danych
woj
varchar(2)
pow
varchar(2)
Opis
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
gmi
varchar(2)
rodz
varchar(1)
nazwa
text
nazdod
text
stan_na
date
ulic
Nazwa pola
Typ danych
woj
char(2)
pow
char(2)
gmi
char(2)
rodz_gmi
char(1)
sym
char(7)
sym_ul
char(5)
cecha
text
nazwa_1
text
nazwa_2
text
stan_na
date
Opis
users
Nazwa pola
Typ danych
id
serial
woj
char(2)
pow
char(2)
gmi
char(2)
rodz
char(2)
login
varchar(15)
password
char(40)
Opis
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
name
varchar(100)
surname
varchar(100)
mail
varchar(200)
mail_zweryfikowany
varchar(200)
phone
varchar(30)
status
smallint
uess
smallint
expiry_date
date
login_date
timestamp(6) without time
zone
logout_date
timestamp(6) without time
zone
spr_dup
date
miejscowosci
Nazwa pola
Typ danych
Opis
gid
serial [PK]
identyfikator
nazwa
varchar(254)
nazwa miejscowości
rodzaj
varchar(254)
rodzaj miejscowości
wojewodztwo
varchar(254)
nazwa województwa
powiat
varchar(254)
nazwa powiatu
gmina
varchar(254)
nazwa i rodzaj gminy
geom
geometry(Point, 2180)
geometria miejscowości
kod
varchar(6)
kod TERYT gminy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
gid
integer
identyfikator
kod
varchar(6) [PK]
kod TERYT gminy
gminy
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
nazwa2
varchar(100)
nazwa gminy
rodz
char(1)
rodzaj gminy (kod)
opis
varchar(100)
rodzaj gminy (opis)
nazwa
varchar(100)
nazwa i rodzaj gminy jeśli
miejska = 1
miejska
smallint
czy gmina miejska
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria gminy
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
pow
varchar(4)
kod TERYT powiatu
Nazwa pola
Typ danych
Opis
gid
serial
identyfikator
kod
varchar(6) [PK]
kod TERYT gminy
nazwa2
varchar(254)
nazwa gminy
rodz
char(1)
rodzaj gminy (kod)
opis
varchar(254)
rodzaj gminy (opis)
nazwa
varchar(50)
nazwa i rodzaj gminy jeśli
miejska
geom
geometry(MultiPoint, 2180)
geometria punktowa gminy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
gid
integer
identyfikator
id
integer
identyfikator
kod
varchar(4) [PK]
kod TERYT powiatu
nazwa
varchar(100)
nazwa powiatu
opis
varchar(100)
opis powiatu
gminy_centoidy
powiaty
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria powiatu
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
Nazwa pola
Typ danych
Opis
gid
serial
identyfikator
id
integer
identyfikator
teryt
varchar(4) [PK]
kod TERYT powiatu
nazwa
varchar(254)
nazwa powiatu
opis
varchar(254)
opis powiatu
geom
geometry(MultiPoint, 2180)
geometria punktowa powiatu
Nazwa pola
Typ danych
Opis
gid
integer
identyfikator
id
integer
identyfikator
kod
varchar(2) [PK]
kod TERYT województwa
nazwa
varchar(100)
nazwa województwa
opis
varchar(100)
opis województwa
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria województwa
Nazwa pola
Typ danych
Opis
gid
serial
identyfikator
id
integer
identyfikator
teryt
varchar(2) [PK]
kod TERYT województwa
nazwa
varchar(254)
nazwa województwa
powiaty_centoidy
wojewodztwa
województwa_centoidy
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
opis
varchar(254)
opis województwa
geom
geometry(MultiPoint, 2180)
geometria punktowa
województwa
Nazwa pola
Typ danych
Opis
id
serial [PK]
identyfikator
id_lok
integer
identyfikator lokalizacji
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
pow
varchar(2)
kod TERYT powiatu w
województwie
gmi
varchar(2)
kod TERYT gminy w
powiecie
identyfikator
varchar(45)
identyfikator działki
ewidencyjnej
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria działki
ewidencyjnej z wyrobami
azbestowymi
stp
smallint
stopień pilności
najpilniejszego do usunięcia
wyrobu azbestowego na
działce
ofiz
smallint
osoba fizyczna
Nazwa pola
Typ danych
Opis
id
serial [PK]
identyfikator
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria budynku z
wyrobami azbestowymi
Typ danych
Opis
azbwyr_geom
budynki
azb_msc
Nazwa pola
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
msc
varchar(100) [PK]
nazwa miejscowości z
wyrobami azbestowymi
teryt
char(6) [PK]
kod TERYT gminy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
msc
varchar(100) [PK]
nazwa miejscowości z
wyrobami azbestowymi
ulc
varchar(100) [PK]
nazwa ulicy z wyrobami
azbestowymi
teryt
char(6) [PK]
kod TERYT gminy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
kod
varchar(6) [PK]
kod TERYT gminy
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
suma_ilwminusilu
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
stopień pilności)
azb_msc_ulc
azb_gmi
suma_stp_1
suma_stp_2
suma_stp_3
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia przed 2032 r.
suma_rpu_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w bieżącym roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
wlasnosc
smallint
typ własności wyrobów
azbestowych
suma_ofiz
numeric
ilość wyrobów azbestowych
będących własnością osób
fizycznych
suma_opr
numeric
ilość wyrobów azbestowych
będących własnością osób
suma_rpu_przed_2032
ostatni_rok
poprzednie_lata
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
prawnych
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
pow
varchar(4)
kod TERYT powiatu
Nazwa pola
Typ danych
Opis
kod
varchar(4) [PK]
kod TERYT powiatu
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
suma_ilwminusilu
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
stopień pilności)
suma_rpu_przed_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia przed 2032 r.
suma_rpu_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
ostatni_rok
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
azb_pow
suma_stp_1
suma_stp_2
suma_stp_3
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
Azbestowej w bieżącym roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
Nazwa pola
Typ danych
Opis
kod
varchar(2) [PK]
kod TERYT województwa
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
suma_ilwminusilu
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
poprzednie_lata
azb_woj
suma_stp_1
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
suma_stp_3
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
stopień pilności)
suma_rpu_przed_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia przed 2032 r.
suma_rpu_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w bieżącym roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
suma_stp_2
ostatni_rok
poprzednie_lata
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
wmrodz
Nazwa pola
Typ danych
Opis
rm
char(2)
symbol rodzaju miejscowości
nazwa_rm
text
nazwa rodzaju miejscowości
stan_na
date
data danych w formacie
RRRR-MM-DD
Nazwa pola
Typ danych
Opis
nazwa_pola
char(18) [PK]
nazwa pola
opis_pola
varchar(50)
objaśnienie nazwy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
rodzaj
smallint [PK]
kod rodzaju gminy
opis
varchar(44)
objaśnienie kodu rodzaju
gminy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
rdz
smallint [PK]
kod rodzaju zabudowy
opis
varchar(24)
objaśnienie kodu rodzaju
zabudowy
Typ danych
Opis
smallint [PK]
kod stopnia pilności
usunięcia wyrobów
azbestowych
nazwa_pola
rodzaj_gminy
rodzaj_zabudowy
stopien_pilnosci
Nazwa pola
stp
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
varchar(44)
objaśnienie kodu stopnia
pilności
Typ danych
Opis
wlasnosc
smallint [PK]
kod typu własności wyrobów
azbestowych na poziomie
gmin
opis
varchar(25)
objaśnienie kodu typu
własności
Typ danych
Opis
ofiz
smallint [PK]
kod typu własności wyrobów
azbestowych na poziomie
działek ewidencyjnych
opis
varchar(25)
objaśnienie kodu typu
własności
Nazwa pola
Typ danych
Opis
„RDW”
smallint [PK]
kod rodzaju wyrobów
azbestowych
opis
varchar(50)
objaśnienie kodu rodzaju
wyrobów azbestowych
Nazwa pola
Typ danych
Opis
id_wyr
integer
identyfikator wyrobu
azbestowego
id_lok
integer
identyfikator lokalizacji
teryt
char(6)
kod TERYT gminy
opis
typ_wlasnosci
Nazwa pola
wlasnosc_lok
Nazwa pola
typ_wyrobu
esip_azbwyr
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
woj
char(2)
kod TERYT województwa
pow
varchar(2)
kod TERYT powiatu w
województwie
gmi
varchar(2)
kod TERYT gminy w
powiecie
rodz
varchar(1)
rodzaj gminy
ofiz
smallint
osoba fizyczna
nzw
varchar(200)
nazwa obiektu
zawierającego azbest
rdz
smallint
rodzaj zabudowy
rpu
smallint
rok planowanego usunięcia
ruw
smallint
rok unieszkodliwienia wyrobu
rdw
smallint
rodzaj wyrobu
jmw
double precision
przelicznik
jmu
double precision
przelicznik części
unieszkodliwionej
jm1
varchar(2)
jednostka miary wyrobu
jm2
varchar(2)
jednostka miary części
unieszkodliwionej
ilwp
double precision
ilość wyrobu w jednostkach
pierwotnych
ilw
double precision
ilość wyrobu w kilogramach
ilup
double precision
ilość unieszkodliwiona w
jednostkach pierwotnych
ilu
double precision
ilość unieszkodliwiona w
kilogramach
ilp
double precision
ilość pozostała do
unieszkodliwienia w
kilogramach
stp
char(1)
stopień pilności usunięcia
inf
text
inne istotne informacje
dok
varchar(50)
numer dokumentu
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
ddok
varchar(10)
data wystawienia dokumentu
dwdok
varchar(10)
data wpływu dokumentu
din
timestamp without time zone
data i czas wprowadzenia
rekordu
dup
timestamp without time zone
data i czas ostatniej edycji
rekordu
kto
varchar(30)
login osoby edytującej
owner
varchar(15)
właściciel rekordu
(marszałek lub gmina)
rok
smallint
rok wprowadzenia rekordu
Nazwa pola
Typ danych
Opis
ostatni
smallint
rok wprowadzenia
najnowszego rekordu
Nazwa pola
Typ danych
Opis
teryt
char(6)
kod TERYT gminy
id_lok
integer
identyfikator lokalizacji
wojewodztwo
varchar(100)
nazwa województwa
powiat
varchar(100)
nazwa powiatu
gmina
varchar(100)
nazwa gminy
miejscowosc
varchar(100)
nazwa miejscowości
podstawowej
ulica
varchar(100)
nazwa ulicy
nr_domu
varchar(20)
numer porządkowy domu
nr_obrebu
text
numer ewidencyjny obrębu w
jednostce ewidencyjnej
nr_dzialki
varchar(30)
numer działki ewidencyjnej
rdz
varchar(24)
rodzaj zabudowy
esip_rok
v_info
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
rdw
varchar(50)
rodzaj wyrobu
rpu
smallint
rok planowanego usunięcia
ilw
double precision
ilość wyrobu w kilogramach
ilu
double precision
ilość unieszkodliwiona w
kilogramach
ilp
double precision
ilość pozostała do
unieszkodliwienia w
kilogramach
stopien_pilnosci
varchar(44)
stopień pilności usunięcia
wlasnosc_lok
varchar(25)
typ własności wyrobów
azbestowych
inf
text
inne istotne informacje
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria działki
ewidencyjnej z wyrobami
azbestowymi
Nazwa pola
Typ danych
Opis
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
suma_ilwminusilu
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
suma_stp_2
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
suma_stp_3
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
v_gmi_poly
suma_stp_1
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
stopień pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia przed 2032 r.
suma_rpu_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w bieżącym roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
wlasnosc
smallint
typ własności wyrobów
azbestowych
suma_ofiz
numeric
ilość wyrobów azbestowych
będących własnością osób
fizycznych
suma_opr
numeric
ilość wyrobów azbestowych
suma_rpu_przed_2032
ostatni_rok
poprzednie_lata
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
będących własnością osób
prawnych
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
pow
varchar(4)
kod TERYT powiatu
kod
varchar(6)
kod TERYT gminy
rodz
char(1)
rodzaj gminy (kod)
opis
varchar(100)
rodzaj gminy (opis)
nazwa
varchar(100)
nazwa i rodzaj gminy jeśli
miejska
azb_uz_wzgl
double precision
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych [kg/ km2]
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria gminy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
suma_ilwminusilu
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
stopień pilności)
v_gmi_cent
suma_stp_1
suma_stp_2
suma_stp_3
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia przed 2032 r.
suma_rpu_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w bieżącym roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
wlasnosc
smallint
typ własności wyrobów
azbestowych
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
pow
varchar(4)
kod TERYT powiatu
kod
varchar(6)
kod TERYT gminy
rodz
char(1)
rodzaj gminy (kod)
suma_rpu_przed_2032
ostatni_rok
poprzednie_lata
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
opis
varchar(254)
rodzaj gminy (opis)
nazwa
varchar(50)
nazwa i rodzaj gminy jeśli
miejska
geom
geometry(MultiPoint, 2180)
geometria punktowa gminy
Nazwa pola
Typ danych
Opis
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
suma_ilwminusilu
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
suma_stp_3
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
stopień pilności)
suma_rpu_przed_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia przed 2032 r.
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
ostatni_rok
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
v_pow_poly
suma_stp_1
suma_stp_2
suma_rpu_2032
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
Azbestowej w bieżącym roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
kod
varchar(4)
kod TERYT powiatu
nazwa
varchar(100)
nazwa powiatu
opis
varchar(100)
opis powiatu
azb_uz_wzgl
double precision
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych [kg/ km2]
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria powiatu
Nazwa pola
Typ danych
Opis
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
poprzednie_lata
v_pow_cent
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
stopień pilności)
suma_rpu_przed_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia przed 2032 r.
suma_rpu_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
ostatni_rok
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w bieżącym roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_ilwminusilu
suma_stp_1
suma_stp_2
suma_stp_3
poprzednie_lata
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
woj
varchar(2)
kod TERYT województwa
kod
varchar(4)
kod TERYT powiatu
nazwa
varchar(254)
nazwa powiatu
opis
varchar(254)
opis powiatu
geom
geometry(MultiPoint, 2180)
geometria punktowa powiatu
Nazwa pola
Typ danych
Opis
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
suma_ilwminusilu
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
suma_stp_3
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
stopień pilności)
suma_rpu_przed_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
v_woj_poly
suma_stp_1
suma_stp_2
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
usunięcia przed 2032 r.
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
ostatni_rok
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w bieżącym roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
kod
varchar(2)
kod TERYT województwa
nazwa
varchar(100)
nazwa województwa
azb_uz_wzgl
double precision
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych [kg/ km2]
geom
geometry(MultiPolygon,
2180)
geometria województwa
suma_rpu_2032
poprzednie_lata
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
v_woj_cent
Nazwa pola
Typ danych
Opis
suma_ilw
numeric
ilość zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych
suma_ilu
numeric
ilość usuniętych wyrobów
azbestowych
suma_ilwminusilu
numeric
ilość użytkowanych wyrobów
azbestowych
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających pilnego
usunięcia lub
zabezpieczenia (I stopień
pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 1 roku
(II stopień pilności)
numeric
ilość wyrobów azbestowych
wymagających ponownej
oceny w terminie do 5 lat (III
stopień pilności)
suma_rpu_przed_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia przed 2032 r.
suma_rpu_2032
numeric
ilość wyrobów azbestowych
o planowanym okresie
usunięcia w 2032 r.
ogolem
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej
ostatni_rok
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w bieżącym roku
poprzednie_lata
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
Azbestowej w latach
ubiegłych
brak_roku
integer
liczba rekordów
wprowadzonych do Bazy
suma_stp_1
suma_stp_2
suma_stp_3
Załącznik D1 do SOPZ
Struktura Bazy Danych
Azbestowej bez informacji o
roku
fizyczne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób fizycznych
prawne
integer
liczba wyrobów będących
własnością osób prawnych
suma_typ_1
numeric
ilość płyt płaskich z azbestu
suma_typ_2
numeric
ilość płyt falistych z azbestu
suma_typ_3
numeric
ilość rur i złącz azbestowocementowych
suma_typ_4
numeric
ilość innego rodzaju
wyrobów azbestowych
kod
varchar(2)
kod TERYT województwa
nazwa
varchar(254)
nazwa województwa
geom
geometry(MultiPoint, 2180)
geometria punktowa
województwa
Download