Gdańskie Przedsiębiorstwo

advertisement
Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
ZMIANA
TARYFY DLA CIEPŁA
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 2 grudnia 2010 r.
Nr OGD-4210-64(4)/2010/169/X/MF
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko - Połom
2010 r.
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr OGD-4210-61(21)/2009/2010/169/X/KK z dnia 19 marca 2010 r., wprowadza się zmiany
w związku z planowana zmianą podatku VAT z dniem 1.01.2011r.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1.1. Ceny i stawki opłat:
Grupa odbiorców: III. 1.
Cena za zamówioną moc cieplną
j.m.
zł/MW
netto
roczna
153 107,86
rata miesięczna
12 758,99
Cena ciepła
zł/GJ
47,35
Cena nośnika ciepła
zł/m3
39,23
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
20 624,82
rata miesięczna
1 718,74
zł/GJ
Grupa odbiorców: III. 5.
Cena za zamówioną moc cieplną
roczna
zł/MW
j.m.
roczna
rata miesięczna
10,16
netto
153 107,86
12 758,99
Cena ciepła
zł/GJ
47,35
Cena nośnika ciepła
zł/m3
39,23
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW
roczna
57 598,52
rata miesięczna
4 799,88
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ
Grupa odbiorców: IV. 1.
j.m.
Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW
12,75
netto
roczna
196 831,01
rata miesięczna
16 402,58
Cena ciepła
zł/GJ
43,09
Cena nośnika ciepła
zł/m3
45,43
Stawka opłaty stałej za usługi
zł/MW
roczna
27 025,77
przesyłowe
rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ
Grupa odbiorców: IV. 2.
j.m.
Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW
2 252,15
6,28
netto
roczna
196 831,01
rata miesięczna
16 402,58
Cena ciepła
zł/GJ
43,09
Cena nośnika ciepła
zł/m3
45,43
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
37 280,57
rata miesięczna
3 106,71
zł/GJ
Grupa odbiorców: IV. 5.
Cena za zamówioną moc cieplną
roczna
zł/MW
j.m.
roczna
rata miesięczna
9,29
netto
196 831,01
16 402,58
Cena ciepła
zł/GJ
43,09
Cena nośnika ciepła
zł/m3
45,43
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
42 202,68
rata miesięczna
3 516,89
zł/GJ
Grupa odbiorców: VI. 1.
Cena za zamówioną moc cieplną
roczna
zł/MW
j.m.
roczna
rata miesięczna
Cena ciepła
zł/GJ
Cena nośnika ciepła
zł/m
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
3
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW
netto
102 904,93
8 575,41
26,20
8,08
roczna
33 004,83
rata miesięczna
2 750,40
zł/GJ
Grupa odbiorców: VI. 2.
9,43
j.m.
roczna
rata miesięczna
8,91
netto
102 904,93
8 575,41
Cena ciepła
zł/GJ
Cena nośnika ciepła
zł/m3
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
roczna
8,08
58 965,50
rata miesięczna
4 913,79
zł/GJ
Grupa odbiorców: VI. 5.
Cena za zamówioną moc cieplną
26,20
zł/MW
j.m.
roczna
rata miesięczna
13,75
netto
102 904,93
8 575,41
Cena ciepła
zł/GJ
26,20
Cena nośnika ciepła
zł/m3
8,08
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW
roczna
67 490,95
rata miesięczna
5 624,25
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ
Grupa odbiorców VIII. 1.
j.m.
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców: VIII. 2.
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
roczna
rata
miesięczna
j.m.
roczna
zł/MW
rata
miesięczna
zł/GJ
Grupa odbiorców: VIII. 3.
j.m.
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
netto
44 930,00
3 744,17
zł/GJ
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
14,07
zł/MW
15,28
netto
62 846,11
5 237,18
18,14
netto
roczna
66 617,16
rata
miesięczna
5 551,43
zł/GJ
17,81
Grupa odbiorców: VIII. 4.
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców: IX.
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
j.m.
zł/MW
netto
roczna
71 170,10
rata
miesięczna
5 930,84
zł/GJ
j.m.
roczna
zł/MW
rata
miesięczna
18,51
netto
42 069,92
3 505,83
zł/GJ
7,56
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.1.2. Odbiorcy z grup taryfowych o symbolach od VIII.1 do VIII.4 i IX, będą dodatkowo
obciążani za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła, według cen
wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła,
opracowanej przez EC „Wybrzeże”. W przypadku zmiany cen wynikających z Taryfy
EC „Wybrzeże” odbiorcy zostaną poinformowani przez GPEC w terminie 14 dni przed datą
ich obowiązywania.
Igor Wasilewski
Członek Zarządu
Anna Jakób
Dyrektor ds. Handlowych
Download