Kukurydza na kiszonkę

advertisement
Kukurydza na kiszonkę
Kalkulacja kosztów produkcji
2015 styczeń
Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak
Wyszczególnienie
J.M.
Ilość
dt
dt
dt
550
500
450
Produkcja:
Produkcja zł/ha
0,00
0,00
0,00
Ilość
Nakłady i koszty:
Cena
zł/dt
Cena
zł/kg,dt
Koszt zł/ha
Nasiona
Nawozy mineralne razem
-N
- P2O5
jednostka
1,1
510,00
561,00
kg
kg
160
100
3,80
3,05
608,00
305,00
- K2O (forma chlorkowa)
- wapno nawozowe (25%)
kg
ton
190
3
2,58
150,00
490,20
112,50
l
l
0,25
0,30
0,10
240,00
410,00
221,00
60,00
123,00
141,44
130
130
Środki ochrony roślin razem
Mesurol
Adengo 315 S.C.
MaisTer 310 WG
op 0,15 kg
Inne koszty
obowiązkowe ubezpieczenie upraw 1ha
5.Koszty stałe zw iązane z
prow adzeniem produkcji w gosp. 10,0
ha U. R. obciążenie na 1 ha w ynosi:
1 383,00
zł
1,00
150,00
150,00
godz.
godz.
1,10
2,50
120,00
200,00
132,00
500,00
Koszt folii na 1 ha
Usługi produkcyjne z zewnątrz :
- siew punktowy
- sieczkarnia samobieżna
Najemna siła robocza
Siła pociągowa własna
cng
8,92%
24,11%
324,44
5,16%
130,00
2,07%
1 383,00
22,00%
150,00
2,39%
632,00
10,05%
8,10
97,20
97,20
1,55%
25,00
59,77
1 494,25
1 494,25
23,77%
6 287,59
100%
Plon dt z 1 ha
Wskaźniki ekonomiczne
JPO
Zwrot akcyzy z paliwa rolniczego zł/ha
Razem
zł/ha
561,00
1 515,70
12,00
Koszty całkowite na 1 ha
Koszty całkowite produkcji 1 dt
Razem
% kosztów
koszty w zł zmiennych
zł
550
500
450
11,43
12,58
13,97
910,87
81,7
992,57
Download