Temat: Pole elektrostatyczne – energia pola. Przestrzeń, w której na

advertisement
Temat: Pole elektrostatyczne – energia pola.
Przestrzeń, w której na ładunek elektryczny (ciała naelektryzowane) w niej umieszczony działają siły
elektryczne nazywamy polem elektrycznym.
Pole elektryczne wytwarzane przez ładunek statyczny (tzn. nieulegający zmianie i nieporuszający się)
nazywamy polem elektrostatycznym.
Ładunek elementarny może być + lub -.
– najmniejszy ładunek elektryczny w układzie SI.
C.
To, czy pole elektryczne jest silne, czy słabe określa wielkość fizyczna zwana natężeniem pola elektrycznego.
Natężenie pola elektrycznego E jest równe stosunkowi siły F działającej w danym pkt’cie pola na ładunek
próbny q do wartości tego ładunku.
,
gdzie F – siła Coulomba, q – ładunek elektryczny
Natężenie pola elektrycznego jest wielkością wektorową. Jego kierunek i zwrot pokrywa się z kierunkiem i
zwrotem siły działającej na ładunek.
Waretość siły działajacej na ładunek q umieszczony w polu elektrycznym o natężeniu E obliczamy wg wzoru:
Napięcie elektryczne między dwoma pkt’ami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W
wykonanej na drodze pomiędzy tymi pkt’ami przez siłę pola działającą na ładunek q do wartości tego ładunku:
Jednostką ładunku elektrycznego jest 1C (Coulomb)
Download