Umowa majątkowa małżeńska- Intercyza

advertisement
Wzór intercyzy
Kancelaria Notarialna
Notariusz: Jan Kowalski
Adres: 02-500 Warszawa
ul. Modlińska nr 122
Repertorium A nr………………….
AKT NOTARIALNY
W dniu ……….r. przede mną notariuszem Janem Kowalskim w mojej kancelarii w
Warszawie przy ul. Modlińskiej nr 122, stawili się:
1.……………………………., urodzony w dniu………r. w ………………….., syn…………i
……………………..małż. zamieszkały w ……………………………, ul………………..
nr…….., legitymującym się dowodem osobistym nr……………………………..….,wydanym
przez…………………………………….
2.……………………………., urodzony w dniu………r. w ………………….., córka………i
……………………..małż……………………zamieszkały w ……………………………,
ul………………..nr…….., legitymującym się dowodem osobistym nr…., wydanym
przez……………………………….
Tożsamość stanowiących notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych.
Umowa majątkowa małżeńska
§1
Strony przedłożyły odpis skrócony aktu małżeństwa, który to odpis został wydany przez
Urząd Stanu Cywilnego w ………………w dniu……..r., a z którego wynika, że strony
zawarły związek małżeński w dniu ……r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w
………………..
§2
Stawiający…………………..i……………………. oświadczają, że od daty zawarcia związku
małżeńskiego w ich małżeństwie obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej.
§3
Na podstawie przedłożonego przez strony odpisu z księgi wieczystej Kw.
Nr………………….Sądu Rejonowego w …………………….…. z dnia …………….r.
notariusz ustalił, że w księdze wieczystej Kw. Nr………………. Sądu Rejonowego –
Wydział Ksiąg Wieczystych w…………………stawajaca …………………..jest wpisana
jako właściciel niezabudowanej
……………………
nieruchomości
o
pow.………..ha
położonej
w
§4
Stawający …………………….i………………………… oświadczają,
wspólność ustawowa na nieruchomości opisana w § 3 umowy.
ze
rozszarzaja
§5
Stawający oświadczają, że wartość praw objętych niniejszą umową wynosi………….
(słownie:……………..) zł.
§6
Notariusz pouczył stawających o treści art. 47 i art. 50 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oraz o treści art. 16 ustawy o kosztach sądowy w sprawach cywilnych.
§7
Stawający wnoszą o wpisanie ich we wspólności ustawowej w dziale II księgi wieczystej Kw.
Nr……………Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych w ………………..
§8
Koszty tego aktu ponoszą stawający.
§9
Pobrano tytułem:
- taksy notarialnej – kwotę .................... – w myśl § rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia............, kwotę................... tytułem podatku VAT
- opłaty sądowej – kwotę........................- w myśl § rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia..............................................................................
- podatku od czynności cywilnoprawnych – kwotę...............- w myśl art. ... ustawy
Akt ten odczytano, przyjęto, podpisano
Na oryginale aktu podpisy stron i notariusza
…………………………
………………………………
………………………………..
(notariusz)
Download