Aktualne informacje związane z zajęciami w semestrze letnim

advertisement
Aktualna godzina i miejsce wykładów monograficznych wydziałowych w semestrze
letnim
I rok
II rok
7.03.2014-dr hab. M. Jakubus
Metale w środowisku glebowym, formy i ich
identyfikacja,
godz. 9.00 – 10.30, sala seminaryjna
Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów,
ul. Szydłowska 50
11.04.2014- prof. dr hab. S. Mejza
Metodologia badań naukowych
godz. 9.00 – 10.30, sala 154 Collegium
Maximum
23.05.2014-prof. dr hab. I. Małecka
Aktualne kierunki w uprawie roli w Polsce
i na świecie
godz. 9.00 -10.30, sala Katedry Agronomii
27.06.2014- dr hab. W. Mueller
Internetowe,
bazodanowe
systemy
informatyczne
godz. 11.-12.30, sala A204, budynek IIB
7.03.2014- prof. dr. hab. J. Przybył
Postęp techniczny i technologiczny w
agroinżynierii, a wymagania uprawy roślin,
godz. 9.00-10.30, sala A 103 Instytutu
Inżynierii Biosystemów
11.04.2014-dr hab. M. Jakubus
Nano w pigułce , godz. 9.00 – 10.30, sala
seminaryjna Katedry Gleboznawstwa i
Ochrony Gruntów, ul. Szydłowska 50
23.05.2014- prof. dr hab. M. Kozłowska
Schemat doświadczenia a analiza
statystyczna, godz. 11.00 – 12.30, sala 154
Collegium Maximum
27.06.2014- prof. dr hab. A. Mocek
Zanieczyszczenie gleb polskich
ksenobiotykami mineralnymi i
organicznymi, godz. sala seminaryjna
Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów,
ul. Szydłowska 50, godz. 9.00-10.30
Wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim dla słuchaczy III roku będą odbywały się
w piątki od 15.00 do 17.00, sala A w Collegium Maximum.
Metodologia nauk empirycznych - przedmiot ogólnouczelniany prowadzony przez dr
hab. W. Muellera dla słuchaczy I roku będzie odbywał się w soboty w godzinach od 9.00
do 11.00 w następujących salach:
8.03 - sala Fizjologii roślin
12.04; 24.04; 28.06 - sala D, Collegium Maximum
Download