Pobierz

advertisement
Temat IV
Krótkoterminowe rachunki decyzyjne
Wybór struktury asortymentowej
Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa umożliwia produkcję trzech wyrobów: A, B i C.
Wyszczególnienie
Wyrób A
Wyrób B
Wyrób C
Cena sprzedaży
50
80
100
Jednostkowy koszt zmienny
35
56
60
Czas wytwarzania (mgodz./szt)
0,3
0,8
0,5
Wszystkie wyroby są wytwarzane na jednym urządzeniu produkcyjnym, którego miesięczny
budżet czasu wynosi 730 maszynogodzin. Miesięczna produkcja poszczególnych wyrobów i
zapotrzebowanie rynku są następujące:
Wyrób A
Wyrób B
Wyrób C
Faktyczna produkcja
600
500
300
Popyt rynkowy
800
600
1000
Koszty stałe przedsiębiorstwa w ciągu miesiąca wynoszą 20 000zł. Ustal:
Wielkość zysku przedsiębiorstwa z faktycznej sprzedaży przy istniejącej strukturze produkcji
Maksymalną wielkość zysku przy ograniczeniach występujących wewnątrz przedsiębiorstwa i
na rynku
1
Produkować czy zaniechać produkcji
Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwarza 7 wyrobów. Dane są następujące informacje
na temat produkcji tych wyrobów:
Koszty zasobów dostarczonych 600 000 zł
Współczynnik zmienności kosztów zasobów dostarczonych 30%
Produkty
Wartość sprzedaży
Koszty zmienne
Koszty zasobów wykorzystanych
Produkt 1
Produkt 2
160 000
140 000
35 000
50 000
60 000
45 000
Produkt 3
Produkt 4
150 000
155 000
75 000
45 000
80 000
85 000
produkt 5
produkt 6
produkt 7
170 000
220 000
152 000
73 000
96 000
127 000
66 000
108 000
88 000
Określ marżę zysku dla wszystkich wyrobów. Oceń czy należy kontynuować produkcję
najmniej rentownego wyrobu, czy też zaniechać jego produkcji
Produkować czy zaniechać produkcji
Produkty
Produkt 1
Produkt 2
Produkt 3
Produkt 4
Produkt 5
Produkt 6
Produkt 7
suma
Wartość sprzedaży
160 000
140 000
150 000
155 000
170 000
220 000
152 000
1 147 000
Koszty zmienne
Koszty zasobów wykorzystanych
35 000
60 000
50 000
45 000
75 000
80 000
45 000
85 000
73 000
66 000
96 000
108 000
127 000
88 000
501 000
532 000
Koszt zasobów dostarczonych = 600 000zł
Zasoby niewykorzystane = 68 000zł
Zysk = 1 147 000 – 501 000 – 600 000 = 46 000zł
2
Produkować czy zaniechać produkcji
Produkty
Produkt 1
Produkt 2
Produkt 5
Produkt 4
Produkt 6
Produkt 3
Produkt 7
Wartość
sprzedaży
160 000
140 000
170 000
155 000
220 000
150 000
152 000
Koszty zmienne
35 000
50 000
73 000
45 000
96 000
75 000
127 000
Koszty stałe
marża brutto
60 000
45 000
66 000
85 000
108 000
80 000
88 000
125 000
90 000
97 000
110 000
124 000
75 000
25 000
Marża zysku
65 000
45 000
31 000
25 000
16 000
-5 000
-63 000
Czy zaprzestajemy produkcji wyrobów przynoszących stratę?
Produkować czy zaniechać produkcji
Produkty
Produkt 1
Produkt 2
Produkt 5
Produkt 4
Produkt 6
Produkt 3
Produkt 7
Wartość
sprzedaży
160 000
140 000
170 000
155 000
220 000
150 000
152 000
Koszty zmienne
35 000
50 000
73 000
45 000
96 000
75 000
127 000
Koszty stałe
60 000
45 000
66 000
85 000
108 000
80 000
88 000
marża brutto
125 000
90 000
97 000
110 000
124 000
75 000
25 000
Marża zysku
65 000
45 000
31 000
25 000
16 000
-5 000
-63 000
Kryterium mniej rygorystyczne:
Jeżeli marża brutto jest dodatnia kontynuujemy produkcję wyrobu
3
Produkować czy zaniechać produkcji
Produkty
Wartość
sprzedaży
Produkt 3
Produkt 7
Koszty zmienne
150 000
152 000
Koszty stałe
75 000
127 000
80 000
88 000
marża brutto
Spadek kosztów
stałych (30%)
75 000
25 000
24000
26400
Kryterium bardziej rygorystyczne:
Jeżeli marża brutto jest większa niż spadek kosztów stałych w wyniku zaniechania
produkcji, kontynuujemy produkcję wyrobu. Jeżeli jest mniejsza zaprzestajemy
produkcji.
przychody ze sprzedaży koszty zmienne
Kontynuowanie produkcji
koszty stałe
zysk/strata
152 000
127 000
88 000
-63 000
0
0
61 600
-61 600
Zaniechanie produkcji
Produkować czy zaniechać produkcji
Produkty
Wartość sprzedaży
Koszty zasobów
wykorzystanych
Koszty zmienne
Produkt 1
160 000
35 000
60 000
Produkt 2
140 000
50 000
45 000
produkt 5
170 000
73 000
66 000
Produkt 4
155 000
45 000
85 000
produkt 6
220 000
96 000
108 000
Produkt 3
150 000
75 000
80 000
produkt 7
152 000
127 000
88 000
suma
995 000
374 000
444 000
Koszt zasobów dostarczonych = 573 600zł
(600 000 – 30% * 88 000)
Zasoby niewykorzystane = 129 600zł
(68 000 + 70% * 88 000)
Zysk (z produktem 7)= 1 147 000 – 501 000 – 600 000 = 46 000zł
Zysk (po eliminacji produktu 7) = 995 000– 374 000 – 573 600= 47 400zł
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards