taryfa dla ciepła - przedsiębiorstwo energetyki cieplnej

advertisement
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.
ul. Główna 9
42-693 Krupski Młyn
ZMIANA
TARYFY DLA CIEPŁA
zatwierdzona uchwała Rady Nadzorczej nr 2/VII/2012 w dniu 16.04.2012
Krupski Młyn, 16 kwitnia 2012r.
PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. w Krupskim Młynie
Zmiana taryfy dla ciepła
________________________________________________________________________________________________
W taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/VII/2011 w
dniu 28.12.2011r. obowiązującej od 15 stycznia 2012r., wprowadza się zmianę w
punkcie 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, wprowadzając nowe wartości
ceny ciepła odpowiednio, dla poszczególnych grup taryfowych:
L.p.
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Wartość
netto
1.1. Grupa odbiorców: TG-12
2. Cena ciepła
zł/ GJ
51,96
1.2. Grupa odbiorców: W-70
2. Cena ciepła
zł/ GJ
51,96
1.3. Grupa odbiorców: ZA-3
2. Cena ciepła
zł/ GJ
51,96
1.4. Grupa odbiorców: KL
2. Stawka opłaty za ciepło
zł/ GJ
59,62
W pozostałym zakresie treść Taryfy pozostaje bez zmian.
________________________________________________________________________________________________
Strona - 1
Download