Powiat Kłodzki.

advertisement
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/ochrona-przeciwpowodziowa/o-powodzi
-na-ziemi-klodzkiej/hydrografia-ziemi-klodzkiej.html
Hydrografia Ziemi Kłodzkiej
Obszar Ziemi Kłodzkiej leży w dorzeczu Odry i obejmuje zlewnię górnej Nysy Kłodzkiej wraz z jej
dopływami. Ziemia Kłodzka prawie w całości należy do zlewiska Morza Bałtyckiego, tylko zachodnia
część Gór Stołowych, Obniżenie Kudowy, południowo-zachodnie zbocza Gór Bystrzyckich oraz Góry
Orlickie należą do zlewiska Morza Północnego.
Topograficzny dział wodny w przeważającej części biegnie grzbietami górskimi. Bieg rzek w obrębie
Ziemi Kłodzkiej uwarunkowany jest liniami tektonicznymi lub różnicami w odporności warstw
skalnych. Sieć rzeczna, zwłaszcza wyższego rzędu, była wykształcona niemal w dzisiejszym
przebiegu już w epoce przedlodowcowej, chociaż dna dolin leżały 50-70 m wyżej niż dziś. Jedynie
bieg Białej Ladeckiej uległ zasadniczej zmianie. Istniejący dziś załom rzeki poniżej Lądka Zdroju
powstał w miocenie. Wcześniej Biała Lądecka kierowała się wprost na północ i poprzez poprzeczne
obniżenie w grzbiecie wolno obniżających się Gór Złotych, którego pozostałością jest dzisiejsza
Przełęcz Różaniec, wpływała wprost do pogłębiającego się podsudeckiego rowu tektonicznego Nysy
Kłodzkiej. Śladem tego procesu są stare żwiry, pochodzące z górnego dorzecza rzeki, w okolicy
Kamieńca Ząbkowickiego, na północnym przedpolu Gór Złotych. Równocześnie istniał już wtedy
także i dolny odcinek dzisiejszej Białej Lądeckiej, lecz jako odrębna rzeka, która uchodziła jak
dzisiejsza do Nysy Kłodzkiej, ale źródła swe miała w okolicy Radochowa. Również bieg Nysy Kłodzkiej
uległ niewielkiej zmianie. Nie płynęła ona jak dziś zwężoną doliną pod Kłodzkiem, która wówczas
jeszcze nie istniała, lecz posiadała szeroką dolinę na zachód od Góry Fortecznej. Wszystkie te doliny
były nie tylko płytsze od dzisiejszych, ale i o wiele szersze. Dna ich zachowały się w postaci bardzo
szerokich zrównań, widocznych po obu stronach dolin Nysy Kłodzkiej, Ścinawki, Bystrzycy Dusznickiej
i innych większych rzek Ziemi Kłodzkiej na poziomie 30, 50, a nawet 70 m ponad dzisiejszymi ich
korytami. Charakter ówczesnych rzek znacznie różnił się od dzisiejszych. Sieć rzeczną tworzyły
wolnopłynące, szeroko rozlane mętne wody niosące ogromne ilości mułu i ilastych zawiesin, których
dostarczało obfite wietrzenie skał w wilgotnym i gorącym klimacie.
Z biegiem czasu, jeszcze w miocenie, nastąpiło przyspieszenie ruchów wypiętrzających.
Intensywniejsze niż dotąd dźwiganie Sudetów jako całości, wywołało na terenie Ziemi Kłodzkiej silne
wzmożenie erozji wgłębnej. Rzeki rozcięły szerokie dna swych dotychczasowych dolin, erodując w
nich wąskie, wciosowe doliny, głębokie na 40-60 m o profilu poprzecznym w kształcie litery V.
Rezultaty tych procesów są widoczne również dzisiaj. Przykładem może być dolina Nysy Kłodzkiej
przez Góry Bardzkie, gdzie zakola meandrów zostały wtedy ostatecznie głęboko wcięte. Szczególnie
wyraźne rozcięcie widoczne jest w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, między Szczytną a Dusznikami.
Wzmożona erozja oraz zmiana klimatu na nieco chłodniejszy spowodowały zmianę charakteru
osadów rzecznych. Bystre nurty rzek niosły i toczyły po swym dnie masy żwirów i gruboziarnistych
piasków znoszonych ze stoków górskich przez rozcinające je potoki lub pochodzących z erodowanych
skał podłoża pogłębianych, głównych dolin.
Dzisiejsza Nysa Kłodzka posiada liczne dopływy tworzące wachlarzowaty układ. Do lewobrzeżnych
dopływów należą: Bystrzyca, Łomnica, Bystrzyca Dusznicka. Do prawobrzeżnych zaś zaliczamy:
Polną, Bielicę, Szklarkę, Goworówkę, Domaszkowski Potok, Nowinkę, Wilczkę, Pławną, Równicę, Białą
Lądecką i Jaszkówkę. Jednak główną sieć rzeczną stanowią Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Bystrzyca
Dusznicka oraz Biała Lądecka, których doliny są wyraźnie od siebie oddzielone.
Górny bieg Nysy Kłodzkiej stanowi rów tektoniczny wypełniony piaskowcami i mało odpornymi
marglami kredowymi. Biała Lądecka poniżej Stronia Śląskiego płynie obniżeniem z terasami
plejstoceńskimi wypełnionymi osadami czwartorzędowymi, w okolicy Trzebieszowic występują
moreny denne, stanowiące ślad po wystąpieniu lodowca. W dolnym biegu dolina Białej Lądeckiej ma
bardzo złożoną budowę geologiczną, występują tu wapienie krystaliczne, zlepieńce, łupki oraz
piaskowce. Bystrzyca Dusznicka płynie w obniżeniu tektonicznym wysłanym miękkimi skałami
osadowymi. Źródła tych rzek i potoków z wyjątkiem Ścinawki znajdują się w górach Ziemi Kłodzkiej.
Najzasobniejszy w wodę jest Masyw Śnieżnika, zaś Góry Stołowe dają początek niewielkiej ilości
Data publikacji 2017-07-18 15:29:48, Strona: 1/2
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/ochrona-przeciwpowodziowa/o-powodzi
-na-ziemi-klodzkiej/hydrografia-ziemi-klodzkiej.html
potoków zasilających Nysę Kłodzką.
W granicach zlewni Ścinawki znajduje się część Gór Sowich, których grzbiet stanowi powierzchniowa
wierzchowina wyniesiona na wysokości 900-950 m n.p.m. Jest ona fragmentem trzeciorzędowej
powierzchni zrównania. Nad nią wznosi się Wielka Sowa 1014 m n.p.m. Strumienie wyżłobiły tu
wąskie doliny, wciśnięte w górę z licznymi przełęczami, między innymi Jugowską i Woliborską. W
przedłużeniu Gór Sowich, oddzielone przełęczą Srebrną leżą Góry Bardzkie z najwyższym szczytem
Kłodzką Górą o wysokości 762 m n.p.m. Rzeki tworzą tu rozległe doliny oraz wąskie, głębokie
wąwozy, z których najważniejszym jest Przełom Bardzki. Nysa Kłodzka przebijając się w poprzek gór
między Ławicą a Bardem, zatacza 5 pętli meandrowych. Przełom ma charakter antecedentny, tj.
dolina rzeczna jest starsza od gór, przez które się przełamuje. Góry Bardzkie wraz z Górami Sowimi i
Złotymi zamykają zlewnię górnej Nysy Kłodzkiej od północnego wschodu. Góry Złote, oddzielone od
Gór Bardzkich przełęczą Kłodzką, stanowią dział wodny między prawostronną zlewnią górnej Nysy
Kłodzkiej, a prawostronną zlewnią środkowego biegu Nysy Kłodzkiej. Najwyższym ich wzniesieniem
jest Kuźnica (990 m n.p.m.). Strumienie i cieki zasilające bezpośrednio Nysę Kłodzką spływają z gór
głęboko wciętymi dolinami. Masyw Śnieżnika stanowi dział wodny oddzielający dorzecze Odry, Łaby i
Dunaju (punkt styczny stanowi Trójmorski Wierch, 1145 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Śnieżnik wznosi
się na wysokości 1425 m n.p.m., na którego zboczach biorą początek liczne strumienie wcinające się
w górotwór i tworzą wciosowe doliny. Najciekawszą z nich jest Dolina Wilczki. Góry Bystrzyckie
obejmują lewostronną zlewnię górnej Nysy Kłodzkiej. Tworzą lekko falistą wierzchowinę na wysokości
800-900 m n.p.m. z najwyższym szczytem Jagodna (977 m n.p.m.). Południowe stoki są pocięte
krótkimi poprzecznymi dolinami rzecznymi, gdzie największą dolinę utworzyła Bystrzyca. Góry
Orlickie mają kształt wyrównanej powierzchni grzbietowej na około 1000 m n.p.m., najwyższy szczyt
Orlica ma 1084 m n.p.m. Ze względu na budowę występuje tu niewielka ilość strumieni
odwadniających góry. Wzgórza Lewińskie stanowią wododział zlewisk Morza Bałtyckiego i Morza
Północnego. Góry Stołowe odznaczają się pod względem morfologii od pozostałych gór na obszarze
Ziemi Kłodzkiej. Tworzą je trzy poziomy zrównania z najwyższym szczytem Szczeliniec wznoszącym
się na wysokości 919 m n.p.m. Źródła potoków tego obszaru w większości są typu warstwowego,
występują na kontakcie piaskowców ciosowych z nieprzepuszczalnymi marglami.
Współczesny układ sieci rzecznej powoduje to, że poziom wód w Nysie Kłodzkiej, w Kłodzku reaguje
bardzo szybko na odpływ z terenów górskich. Dochodzi wówczas do nałożenia się fal wezbraniowych
z lewostronnych i prawostronnych dopływów oraz fali na Nysie Kłodzkiej, co może stwarzać
niekorzystną i groźną w skutkach sytuację powodziową w mieście.
dr inż. Tamara Tokarczyk IMGW O/Wrocław
dr inż. Dorota Olearczyk Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
Data publikacji 2017-07-18 15:29:49, Strona: 2/2
Download