Definicje do podyktowania

advertisement
Dowody na istnienie atomów
Atom – Najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego własności chemiczne, stanowi
układ złożony z dodatnio naładowanego jądra atomowego oraz powłok ujemnie
naładowanych elektronów, posiada rozmiar rzędu 10-10 m,
oraz masę w przedziale 10-27 – 10-25 kg.
Jądro atomowe – jest to centralna dodatnio naładowana część atomu, w której skupiona jest
nieomal cała jego masa, składa się z protonów i neutronów powiązanych siłami jądrowymi,
jego rozmiary są rzędu 10-14 – 10-15 m a gęstość wynosi około 1014 g/cm3. Liczba protonów w
jądrze jest to liczba atomowa (oznaczana jako Z), liczba protonów i neutronów razem jest
nazywana liczbą masową (oznaczaną jako A).
Doświadczenie Rutherforda – polegało na bombardowaniu cienkiej folii ze złota (około
0,4m) promieniowaniem  (wysyłanym przez małą szczelinę z naczynia zawierającego sól
uranową). Cząstki  po przejściu przez folię padały na ekran pokryty siarczkiem cynku, który
był zamocowany na końcu lunetki którą można obracać wokół złotej folii. Padające cząstki 
powodowały na ekranie scyntylacje (rozbłyski), które można było zaobserwować za pomocą
lunetki. Urządzenie do przeprowadzenia tego doświadczenia jest nazywane
„spintaryskop-em”. Rutherford swoje doświadczenie wykonał wraz z Hans’em Geiger’em i
Ernestem Mardsenem w 1909 r. W doświadczeniu tym Rutherford zaobserwował iż niektóre
cząstki  odbijały się od folii pod kątem prawie 180. W roku 1911 Rutheford przeanalizował
wyniki doświadczenia wywnioskował iż atomy są złożone z bardzo ciężkiego dodatnio
naładowanego jądra umieszczonego w centrum atomu oraz elektronów krążących wokół tego
jądra. Zanim Rutherford wprowadził swój „planetarny” model atomu to aktualny był model
Thomsona, tak zwany model „ciastka z rodzynkami”.
Download