Historia starożytnego Bliskiego Wschodu Course title

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Course title:
Kod:
Course code:
Rok studiów:
Year of study:
Semestr:
Semester:
Typ zajęć:
Type of course:
Liczba godzin:
Number of hours:
Punkty ECTS:
ECTS credits:
Osoba prowadząca:
Name of lecturer:
Poziom kursu:
Level of course:
Język wykładowy:
Language of instruction:
Wymagania wstępne:
Prerequisites:
Metody oceny:
Assessment methods:
Treści przedmiotu:
Course contents:
Historia starożytnego Bliskiego Wschodu
History of Ancient Near East
05-HSBW-23
05-HSBW-23
II; studia pierwszego stopnia (licencjackie)
II; first cycle studies (B.A. undergraduate)
3, zimowy
3, winter
konwersatorium; obowiązkowe
classes; compulsory
30
30
2
2
dr Radosław Tarasewicz
Dr. Radosław Tarasewicz
podstawowy
basic
polski
Polish
brak
none
zaliczenie końcowe z notą
final test with mark
Zajęcia poświęcone są dziejom starożytnego Bliskiego
Wschodu od początku cywilizacji miast-państw do podboju
perskiego. Pierwsze spotkania dotyczą cywilizacji i dziejów
Mezopotamii w dobie rozwoju i dominacji cywilizacji Sumerów
aż po tzw. "renesans sumeryjski" w okresie istnienia III dynastii
z Ur. Na kolejnych spotkaniach omawiana jest historia
Mezopotamii pod panowaniem państw amoryckich oraz
Babilonia i Asyria w okresie kasyckim i średnioasyryjskim i ich
stosunki z huryckim państwem Mitanni. Następne
konwersatoria poświęcone są dziejom Egiptu od początku tego
państwa po upadek 20 dynastii w 11 w. p.n.e. Kolejne zajęcia
dotyczą dziejów Anatolii oraz Syrii i Palestyny w drugim tys.
p.n.e., a ostatnią część zajęć stanowi omówienie dziejów Asyrii
i Babilonii w okresie nowoasyryjskim i nowobabilońskim, tj. w
1 tys. p.n.e.
During the course the history of the Ancient Near East will be
discussed in the following parts the ancient history of entire
Fertile Triangle from the emergence of the Sumerian city-states
to the conquest of Mesopotamia by the Persians in 539 B.C.
During the course the history of Egypt, Anatolia and Syria-
Cele i efekty kształcenia:
Objectives and learning
outcomes:
Zalecana literatura:
Recommended reading:
Palestine are going to be discussed in separate classes.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historycznymi
podstawami rozwoju cywilizacji Żyznego Półksiężyca.
Zarówno dla badacza materialnych podstaw tych kultur jak też
ich duchowej spuścizny konieczna jest znajomość przemian
politycznych i społecznych ludów, które znacząco wpłynęły na
początki cywilizacji europejskiej.
The purpose of the course is the presentation of the historical
background of the development of ancient cultures of
Mesopotamia, Egypt and Anatolia. This gaol results from the
conviction that it is not possible to understand those cultures
without the basic knowledge of historical facts and processes.
Grimal N., Dzieje Starożytnego Egiptu, Warszawa 2004.
Kuhrt A., The Ancient Near East c. 3000 - 330 BC, London
1995.
Postgate N., Early Mesopotamia. Society and Economy at the
Dawn of History, Glasgow 2005.
Potts D.T., Mesopotamian Civilization. The Material
Foundations, London 1997.
Roux G., Mezopotamia, Warszawa 1992.
Saggs W.G., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973.
The Ancient Near East. Historical Sources in Translation, ed. by
Chavalas M.W., Singapore 2006.
Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności,
Poznań 1987.
Grimal N., Dzieje Starożytnego Egiptu, Warszawa 2004.
Kuhrt A., The Ancient Near East c. 3000 - 330 BC, London
1995.
Postgate N., Early Mesopotamia. Society and Economy at the
Dawn of History, Glasgow 2005.
Potts D.T., Mesopotamian Civilization. The Material
Foundations, London 1997.
Roux G., Mezopotamia, Warszawa 1992.
Saggs W.G., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973.
The Ancient Near East. Historical Sources in Translation, ed. by
Chavalas M.W., Singapore 2006.
Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności,
Poznań 1987.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards