Dla osób, które mają Power Pointa

advertisement
KLASA 3
POWTÓRKA
PRZED EGZAMINEM
PODZIAŁ KĄTÓW
PODZIAŁ TRÓJKĄTÓW
ZE WZGLĘDU NA KĄTY
PODZIAŁ TRÓJKĄTÓW
ZE WZGLĘDU NA BOKI
JAKA JEST MIARA KĄTA 𝜶?
JAKA JEST MIARA KĄTA 𝜶?
50𝑜
𝛼
JAK NAZYWAMY TAKIE KĄTY?
JAKIE SĄ ICH MIARY?
JAK NAZYWAMY TAKIE KĄTY?
JAKIE SĄ ICH MIARY?
KOŁO I JEGO ELEMENTY?
CO WIEMY O TYCH KĄTACH?
CO WIEMY O TYCH KĄTACH?
CO TO JEST SYMETRALNA
ODCINKA?
CO TO JEST DWUSIECZNA KĄTA?
CO TO JEST STYCZNA DO OKRĘGU?
JAKĄ MA WAŻNĄ WŁASNOŚĆ?
CO TO JEST OKRĄG OPISANY
NA WIELOKĄCIE?
ŚRODEK OKRĘGU OPISANEGO
jest punktem przecięcia symetralnych boków trójkąta;
może leżeć poza trójkątem, w jego wnętrzu lub na boku
JAKĄ MIARĘ MA KĄT 𝜶?
JAKĄ MIARĘ MA KĄT
𝜶?
JAKĄ MIARĘ MA KĄT 𝜶?
ŚRODEK OKRĘGU WPISANEGO
jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta;
OBLICZ KĄTY TRÓJKĄTA ABC
120
40
KTÓRY KĄT, TO KĄT ŚRODKOWY?
TWIERDZENIE PITAGORASA
𝑐2
c
𝑎2
a
b
𝑏2
TRÓJKĄT O KĄTACH 30, 60, 90 ST.
𝑥
2𝑥
𝑥√3
TRÓJKĄT O KĄTACH 45, 45, 90 ST.
𝑎√2
𝑎
𝑎
KIEDY Z ODCINKÓW O PODANYCH
DŁUGOŚCIACH MOŻNA ZBUDOWAĆ
TRÓJKĄT?
2, 3, 5
3, 4, 6
2+3=5
nie można
3+4>6
można
Warunek trójkąta
CZY PODANE LICZBY MOGĄ BYĆ
DŁUGOŚCIAMI BOKÓW TRÓJKĄTA
PROSTOKĄTNEGO?
4, 5, 6
5, 12, 13
CO TO JEST WIELOKĄT FOREMNY?
ILE OSI SYMETRII MA WIELOKĄT
FOREMNY? CZY MA ŚRODEK
SYMETRII?
CZY FIGURA JEST
OSIOWOSYMETRYCZNA? CZY JEST
ŚRODKOWOSYMETRYCZNA?
CZY TO JEST OŚ SYMETRII?
CZY TO ŚRODEK SYMETRII?
KIEDY DWA TRÓJKĄTY SĄ
PRZYSTAJĄCE?
3 cechy przystawania trójkątów: bbb; bkb; kbk
KIEDY DWA TRÓJKĄTY
PROSTOKĄTNE SĄ PODOBNE?
F’ jest podobny do F w skali 2.
Jaki jest stosunek obwodu F’
do F?
Jaki jest stosunek pól F’ do F?
F
F’
cechy podobieństwa trójkątów
FIGURY PODOBNE
Na obsianie działki potrzeba 9 kg
nasion?
Ile kg nasion potrzeba na obsianie
działki 3 razy mniejszej?
KIEDY LICZBA JEST PODZIELNA
PRZEZ:







2,
4
3,
5,
9,
10,
100
24 564
cechy podzielności liczb
JAK OBLICZYĆ WARTOŚĆ
BEZWZGLĘDNĄ LICZBY?
𝟔 = 𝟔
−𝟗 = 𝟗
𝟎 = 𝟎
wartość bezwzględna
PROCENTY
5% liczb x, to 0,05x
40% liczby x, to …
PODATEK VAT LICZMY OD CENY
NETTO
80 zł
20 zł
cena netto
podatek
VAT
np. 25%
cena brutto
= 125% ceny netto
100 zł
KTÓRY RYSUNEK ILUSTRUJE ZBÓR
SPEŁNIAJĄCY WARUNEK?
𝒙 < −𝟐
-2
0
𝒙 ≥ −𝟐
-2
0
-2
0
-2
0
𝒙 ≤ −𝟐
𝒙 > −𝟐
KTÓRY Z ZAPISÓW TO NOTACJA
WYKŁADNICZA?
𝟒, 𝟓𝟑 ⋅ 𝟏𝟎
−𝟕
𝟑, 𝟒 ⋅ 𝟏𝟎
𝟐𝟑 ⋅ 𝟏𝟎𝟗
𝟏𝟖
𝟎, 𝟓𝟒𝟒 ⋅ 𝟏𝟎
𝟔, 𝟎𝟐 ⋅ 𝟏𝟎𝟐𝟑
notacja wykładnicza
KTÓRE WYRAŻENIA TO
JEDNOMIANY, A KTÓRE SUMY
ALGEBRAICZNE?
𝟑 + 𝟒𝒙;
𝟒𝒚𝒛𝟐 ;
−𝟒, 𝟓𝒙𝒚𝒛;
𝟓𝒙𝟐 − 𝟓𝒚𝟐 ;
𝟖;
𝟑𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 + 𝟏;
𝟕 𝟑𝒂𝟐 𝒃𝟐 𝒄
KTÓRE JEDNOMIANY SĄ PODOBNE?
𝟑𝒙𝒚𝟐 ; 𝟒𝒙; −𝟓𝒙𝟐 𝒚;
𝟕𝟐𝒙𝒚𝟐 𝒛; −𝟏𝟐𝒙𝒚𝟐
JAK TO POMNOŻYĆ?
𝟑𝒙 ⋅ 𝟕𝒙𝒚 ⋅ −𝟐𝒙𝒚𝒛 =
𝟐
𝟑
𝟐𝒙 ⋅ 𝟒𝒙 ⋅ 𝟐𝒙 =
𝟐 𝒙+𝟔 =
𝟑𝒙 𝒙 − 𝟓 =
𝟐
−𝟑𝒙 (−𝟒𝒙 + 𝟐𝒚 + 𝟏)
JAK TO POMNOŻYĆ?
𝒙+𝟏 𝒙+𝟐 =
𝟑 − 𝒙 𝟒 + 𝟐𝒙 =
𝟐𝒙 + 𝒚 −𝟑𝒙 − 𝒚 =
WYŁĄCZ CZYNNIK PRZED NAWIAS
𝟐
𝒙
+ 𝟒𝒙 =
𝟓𝒂𝒃 + 𝟏𝟓𝒃 =
𝟐
𝟐
𝟒𝒙 𝒚 − 𝟐𝒙𝒚 + 𝟏𝟎𝒙𝒚𝒛 =
CZY PODANA LICZBA SPEŁNIA
RÓWNANIE (JEST ROZWIĄZANIEM
RÓWNANIA)?
𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟏 = 𝟎;
𝟐
𝟒 𝒙 − 𝟏 = 𝒙 + 𝟓;
𝟑
CZY PODANA PARA LICZB JEST
ROZWIĄZANIEM UKŁADU RÓWNAŃ?
𝟐𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟏𝟑
𝟑𝒙 − 𝒚 = 𝟑
(3, 2)
JAK ROZWIĄZAĆ UKŁAD RÓWNAŃ
𝟐𝒙 + 𝟓𝒚 = 𝟏𝟑
𝟑𝒙 − 𝒚 = 𝟑
JAK ROZWIĄZAĆ UKŁAD RÓWNAŃ
𝟐𝒙 + 𝟓𝒚 = 𝟏𝟑
𝒚=𝒙+𝟐
JAK OBLICZYĆ ŚREDNIĄ
ARYTMETYCZNĄ PODANEGO
ZESTAWU LICZB?
2, 3, 3, 1, 5, 7, 1, 1
JAK OBLICZYĆ MEDIANĘ
PODANEGO ZESTAWU LICZB?
2, 3, 3, 1, 5, 7, 1
JAK OBLICZYĆ MEDIANĘ
PODANEGO ZESTAWU LICZB?
2, 3, 3, 1, 5, 7, 1, 2
LOSUJEMY 1 KULĘ. JAKIE JEST
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
WYLOSOWANIA ŻÓŁTEJ KULI?
RZUCAMY RAZ KOSTKĄ SZEŚCIENNĄ.
JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO
WYRZUCENIA 2 LUB 3 OCZEK?
ZAPISZ W POSTACI JEDNEJ POTĘGI
𝟐
𝟒
𝟐
=
𝟓
𝟐
𝟑 ⋅𝟑⋅𝟑 =
𝟕 𝟓
𝟒 :𝟒 =
𝟒
𝟒
𝟐 ⋅𝟓 =
𝟕
𝟕
𝟑𝟎 : 𝟑 =
OBLICZ
𝟐⋅ 𝟖=
𝟗 + 𝟏𝟔 =
𝟏𝟓: 𝟓 =
𝟐
𝟑
𝟐
=
𝟕𝟑 =
WYŁĄCZ CZYNNIK PRZED
PIERWIASTEK
𝟐𝟒 =
𝟑
𝟐𝟒 =
WŁĄCZ CZYNNIK POD
PIERWIASTKIEM
𝟑 𝟕=
𝟑
𝟐 𝟑=
OBLICZ
𝟎
𝟓
=
−𝟏
𝟓 =
−𝟐
𝟒
=
𝟓
𝟐
𝟑
𝟏
=
𝟓
JAKA JEST WARTOŚĆ FUNKCJI
𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟏 dla 𝒙 = −𝟐
CO TO JEST MIEJSCE ZEROWE
FUNKCJI?
x
y
-2
-6
0
-4
2
-2
4
0
DLA JAKIEGO ARGUMENTU
FUNKCJA PRZYJMUJE WARTOŚĆ 5?
𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟏
JAKIE JEST MIEJSCE ZEROWE
TEJ FUNKCJI?
POLE WYCINKA KOŁA
DŁUGOŚĆ ŁUKU
JAK OBLICZYĆ POLE
PIERŚCIENIA KOŁOWEGO?
R
r
DŁUGOŚĆ OKRĘGU
wzór z r
𝑙 = 2𝜋𝑟
DŁUGOŚĆ OKRĘGU
wzór z d
POLE KOŁA
WYSOKOŚĆ TRÓJKĄTA
RÓWNOBOCZNEGO
POLE TRÓJKĄTA RÓWNOBOCZNEGO
PRZEKĄTNA KWADRATU
POLE TRÓJKĄTA
POLE KWADRATU
POLE PROSTOKĄTA
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
POLE ROMBU
a
POLE ROMBU (Z PRZEKĄTNYMI)
a
POLE TRAPEZU
POLE POWIERZCHNI KULI
OBJĘTOŚĆ KULI
OBJĘTOŚĆ WALCA
POLE POWIERZCHNI BOCZNEJ
WALCA
OBJĘTOŚĆ STOŻKA
POLE POWIERZCHNI BOCZNEJ
STOŻKA
POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ
STOŻKA
Download