Czy mleko modyfikowane o obni˝onym poziomie białka mo˝e

advertisement
the
nest
Czy mleko modyfikowane o obni˝onym
poziomie białka mo˝e rozwiàzaç problem otyłoÊci?
E k h a r d E . Z i e g l e r, M D
Główna informacja
Spo˝ycie białka u dzieci karmionych
mlekiem modyfikowanym jest wy˝sze
ni˝ u dzieci karmionych naturalnie.
Podejmowane sà wysiłki zmierzajàce
do obni˝enia spo˝ycia białka przez
niemowlàta karmione mlekiem modyfikowanym.
Zapotrzebowanie na białko definiuje si´ jako poziom spo˝ycia umo˝liwiajàcy poprawny rozwój niemowl´cia. Bezpieczny poziom spo˝ycia
definiuje si´ jako zapotrzebowanie
tych niemowlàt, które majà najwy˝sze
potrzeby ˝ywieniowe [1]. Jak pokazano na wykresie, tak zapotrzebowanie,
jak i bezpieczny poziom spo˝ycia
u prawidłowo rozwijajàcych si´ niemowlàt obni˝a si´ znaczàco w okresie
pierwszych 4-5 miesi´cy ˝ycia.
ZawartoÊç białka w mleku kobiecym
tak˝e spada w pierwszych miesiàcach
laktacji (nie uwzgl´dniono na wykresie). Powoduje to, ˝e poziom spo˝ycia
białka u niemowlàt karmionych naturalnie jest podobny do zapotrzebowania na białko u dzieci rozwijajàcych si´
prawidłowo. Z tego wzgl´du na wykresie obie te wielkoÊci opisuje ten
sam znak graficzny (niebieski). Fakt, ˝e
spo˝ycie białka u niemowlàt karmionych naturalnie jest podobne do zapotrzebowania jest wa˝ny, poniewa˝
Pickwick USA
w takiej sytuacji nie wyst´puje ani niedobór ani nadmiar spo˝ycia w stosunku do zapotrzebowania.
Poziom spo˝ycia białka u niemowlàt karmionych mlekiem modyfikowanym wyglàda zupełnie inaczej. Poniewa˝ zawartoÊç białka w takim mleku
nie zmienia si´ wraz z wiekiem niemowl´cia (wykres), poziom spo˝ycia
białka u dzieci karmionych typowym
mlekiem modyfikowanym jest znacznie wy˝szy ni˝ faktyczne zapotrzebowanie. Pokazuje to wykres za pomocà
zielonej linii oznaczajàcej zawartoÊç
białka. Poniewa˝ zapotrzebowanie
niemowl´cia na białko spada, nadwy˝ka spo˝ywanego białka ustawicznie roÊnie. W badaniach przeprowadzonych w kilku miejscach na Êwiecie
[2] wykazano, ˝e spo˝ycie białka u
starszych niemowlàt i dzieci uczàcych
si´ chodziç było zazwyczaj znaczàco
wy˝sze od zapotrzebowania. Poniewa˝ z badaƒ wynika, ˝e wysokie
spo˝ycie biała w okresie niemowl´cym jest powiàzane z wyst´powaniem otyłoÊci w dzieciƒstwie [3], nale˝ało zbadaç zawartoÊç białka w mleku modyfikowanym podawanym
starszym dzieciom. Co wa˝ne, w badaniach wykazano równie˝, ˝e wysokie spo˝ycie białka w okresie niemowl´cym prowadzi do wyst´powania
otyłoÊci w dzieciƒstwie [4,5].
Gdy technologie produkcji nabiału
umo˝liwiły podwy˝szenie jakoÊci białka w mleku modyfikowanym zacz´to
wprowadzaç na rynek mleka o obni˝o-
w w w.nes tlenutrition -ins titute.org
6
nej zawartoÊci białka. W niedawno
ukoƒczonym badaniu [6] mleko modyfikowane z niskà zawartoÊcià białka na
poziomie 1,61 g/100 kcal porównano
ze standardowym mlekiem z zawartoÊcià białka na poziomie 2,15 g/100
kcal – patrz wykres. W badaniu udział
wzi´ły niemowl´ta urodzone przez
matki cierpiàce na nadwag´ i otyłoÊç.
Badanie rozpocz´to, gdy dzieci miały
3 miesiàce i były karmione badanym
mlekiem do ukoƒczenia 1 roku ˝ycia.
Choç niemowl´ta w obu grupach rozwijały si´ prawidłowo, dzieci w grupie
karmionej mlekiem o obni˝onej zawartoÊci białka rozwijały si´ znacznie wolniej ni˝ rówieÊnicy w grupie karmionej
mlekiem o wysokiej zawartoÊci białka.
Efekt spowalniajàcy wzrost był szczególnie silny u niemowlàt urodzonych
przez otyłe matki oraz u niemowlàt,
które w naturalny sposób szybko si´
rozwijały.
Podobne badanie przeprowadzono
z udziałem dzieci urodzonych przez
matki, które nie cierpiały na otyłoÊç.
Po trzech miesiàcach karmienia mlekiem modyfikowanym o niskiej zawartoÊci białka wykazano, ˝e wpływ na
rozwój dziecka jest łagodniejszy [7].
Badanie to pokazało równie˝, ˝e takie
mleko modyfikowane wspomaga prawidłowy rozwój dziecka. Oznacza to,
˝e poziom białka w mleku modyfikowanym mo˝e byç bezpiecznie obni˝any, co prowadzi do redukcji spo˝ycia
białka w póênym okresie niemowl´cym i zbli˝eniu poziomu spo˝ycia biał-
zapotrzebowanie
MM
bezpieczny poziom
OPB
4.50
4.00
3.50
3.00
białko (g/100 kcal)
Klinika Pediatrii, Uniwersytet Iowa,
Iowa, USA
[email protected]
2.50
2.1
2.15
2.00
1.61
1.50
1.00
0.50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
wiek (miesiące)
Wykres: Zapotrzebowanie i bezpieczny poziom spo˝ycia białka u niemowàt. MM– zwykłe mleko modyfikowane;
OPB – mleko o obni˝onym poziomie białka
ka do tego, jaki wyst´puje u niemowlàt karmionych naturalnie.
Teraz, gdy wykazano, ˝e wysokie
spo˝ycie białka w okresie niemowl´cym powoduje wyst´powanie otyłoÊci w dzieciƒstwie, ogólne obni˝enie
poziomu spo˝ycia białka wydaje si´
po˝àdane z punktu widzenia zapobiegania otyłoÊci. Szczególnie, ˝e stosowanie mleka modyfikowanego o obni˝onym poziomie białka nast´puje
w okresie ˝ycia człowieka, w którym
podj´te interwencje mogà byç bardzo
efektywne.
Bibliografia
1. Dewey KG, Beaton G, Fjeld C, Lönnerdal B,
Reeds P: Protein requirements of infants and
children. Eur J Clin Nutr 1996;50:S119 –S150.
2. Alexy U, Kersting M, Sichert-Heller W, Manz
F, Schöch G: Macronutrient intake of 3- to
36-month-old German infants and children:
results of the DONALD study. Ann Nutr
Metab 1999;43:14–22.
3. Rolland-Cachera MF, Deheeger M, Akrout M,
Bellisle F: Influence of macronutrients on
adiposity development: a follow up study of
nutrition and growth from 10 months to 8
years of age. Int J Obes Relat Metab Disord
1995;19:573–578.
4. Koletzko B, von Kries R, Closa R, Escribano J,
Scaglioni S, Giovannini M, et al: Lower
protein in infant formula is associated with
lower weight up to age 2 y: a randomized
clinical trial. Am J Clin Nutr 2009;89:1837–1845.
7
5. Weber M, Grote V, Closa-Monasterolo R,
Escribano J, Langhendries J-P, Dain E,
Giovannini M, et al: Lower protein content in
infant formula reduces BMI and obesity risk
at school age: follow-up of a randomized trial.
Am J Clin Nutr 2014;99:1041–1051.
6. Inostroza J, Haschke F, Steenhout P,
Grathwohl D, Nelson SE, Ziegler EE:
Low-protein formula slows weight gain in
infants of overweight mothers. J Pediatr
Gastroenterol Nutr 2014;59:70–77.
7. Ziegler EE, Fields DA, Nelson SD, Chernausek SD, Steenhout P, Grathwohl D, Jeter JM,
Nelson SE, Haschke F: Adequacy of infant
formula with protein content of 1.6 g/100 kcal
for infants between 3 and 12 months: A
randomized multicenter trial. J Pediatr
Gastroenterol Nutr, in press.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards