oswiadczenie o rodzinie wielodzietnej-1

advertisement
..................................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
..................................................................................
.................................................................................
Numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
oświadczam, że:
…………………………………….. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której
imię i nazwisko kandydata
wychowuje się ……………….. dzieci.
.........................................
Data
..……………….. ..…............. ..........................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2017 poz.59), oświadczenia
wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
1
..................................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata
..................................................................................
.................................................................................
Numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
oświadczam, że:
…………………………………….. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której
imię i nazwisko kandydata
wychowuje się ……………….. dzieci.
.........................................
Data
..……………….. ..…............................. ..........
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
Z1 Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dzx.U. z 2017 poz.59), oświadczenia
wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards