TARCZNIK ULTRA PR 1

advertisement
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 257/2014d z dnia 22.07.2014 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 15/2010 r. z dnia 18.02.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
Scotts Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101A, 04 - 041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80;
fax. 22 465 61 91, e - mail: [email protected]
Producent:
Scotts France SAS, 21 Chemin de la Sauvegarde, BP 92, 69134 Ecully, Republika
Francuska
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjanalnych
TARCZNIK ULTRA PR
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd - (insektycyd z grupy neonikotynoidów) – 4% (40 g/kg).
Zezwolenie MRiRW nr R - 15/2010 z dnia 18.02.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 298/2011d z dnia 23.11.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 257/2014d z dnia 22.07.2014 r.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie pałeczek do bezpośredniego stosowania, o działaniu
żołądkowym przeznaczony do zwalczania mszyc na begonii zimowej, mączlika
szklarniowego na gerberze, misecznika cytrusowa na bluszczu i tarcznika czerniaka na
dracenie obrzeżnej występujących na roślinach ozdobnych uprawianych przez amatorów
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
W roślinie działa układowo.
STOSOWANIE ŚRODKA
Begonia zimowa
mszyca ziemniaczana
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od
średnicy doniczki:
średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka
średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki
średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki
Gerbera
mączlik szklarniowy
Etykieta środka Tarcznik Ultra PR
1
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od
średnicy doniczki:
średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka
średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki
średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki
Bluszcz
misecznik cytrusowiec
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od
średnicy doniczki:
średnica doniczki do 12 do 14 cm – 2 pałeczki
średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki
Dracena obrzeżna
tarcznik czerniak
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – 1 pałeczka na 1 litr podłoża Liczba
zastosowanych pałeczek zależy od średnicy doniczki:
średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka
średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki
średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki
Uwaga!
W przypadku dużej liczebności szkodnika objawy działania środka są widoczne od
5 tygodnia po zastosowaniu.
Pałeczki można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin,
w czasie ich intensywnego wzrostu lub po wystąpieniu szkodników, a także profilaktycznie
w celu zapobiegania wystąpieniu szkodników.
Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni roślin wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie
przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.
Po zastosowaniu pałeczek pierwsze efekty widoczne są: w przypadku zwalczania mszyc po
1 dniach, mączlika szklarniowego po 17 dniach, miseczników po 21 dniach, tarczników po
28 dniach. Środek działa przez 5 do 10 tygodni.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. W przypadku uprawy bluszczu nie stosować środka do doniczek o średnicy mniejszej niż
12 cm z uwagi na możliwość występowania fitotoksyczności.
2. Środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych o
innym mechanizmie działania.
3. Przed zastosowaniem środka w każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie gerbery
należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy
uszkodzenia roślin.
Etykieta środka Tarcznik Ultra PR
2
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka Tarcznik Ultra PR
3
Download