Rachunki zmian stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

advertisement
Rachunki zmian stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
za lata kończące się dnia 31 grudnia 2002 roku oraz 31 grudnia 2003 roku
(w tys. zł)
Rok kończący się
31 grudnia 2002
Rok kończący się
31 grudnia 2003
A. Przychody ze składek, pochodne od składek oraz
dotacje
I.
Przychody ze składek
1. Składki na fundusz emerytalny
32 422 824
33 511 955
2. Składki na fundusz rentowy
28 640 667
29 265 422
3. Składki na fundusz chorobowy
5 422 680
5 547 895
4. Składki na fundusz wypadkowy
3 627 346
3 867 278
70 113 517
72 192 550
601 073
528 343
3 439 358
3 540 620
2. Dotacja uzupełniająca
23 548 538
24 724 691
Razem dotacje z budżetu państwa
26 987 896
28 265 311
16 380
5 995
97 718 866
100 992 199
1. Świadczenia z funduszu emerytalnego
48 973 340
52 937 129
2. Świadczenia z funduszu rentowego
37 290 513
37 950 981
3. Świadczenia z funduszu chorobowego
4 929 620
4 910 544
4. Świadczenia z funduszu wypadkowego
4 183 160
4 246 737
95 376 633
100 045 391
II. Zwiększenie stanu rezerw na świadczenia
12 435
165 356
III. Odsetki od nieterminowo wypłaconych świadczeń
40 912
29 541
2 784 710
1 850 000
109 230
100 953
29 838
29 201
Razem koszty działalności podstawowej
98 353 758
102 220 442
C. Różnica przychodów i kosztów z działalności
podstawowej
(A-B)
(634 892)
(1 228 243)
D. Pozostałe przychody operacyjne
8 245 160
375 569
Razem przychody ze składek
II. Pochodne od składek
III. Dotacje z budżetu państwa
1. Dotacja celowa
IV. Zmniejszenie stanu rezerw na świadczenia
Razem przychody z działalności podstawowej
B. Koszty działalności podstawowej
I.
Koszty świadczeń
Razem koszty świadczeń
IV. Odpis na Zakład Ubezpieczeń Społecznych
V. Prewencja rentowa
VI. Pozostałe
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Umorzenie należności z tytułu składek
II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Różnica przychodów i kosztów z działalności
operacyjnej
(C+D-E)
-
-
2 516 880
2 020 244
2 516 880
2 020 244
5 093 388
(2 872 918)
12 518
5 141
-
-
12 518
5 141
492 939
152 299
-
-
492 939
152 299
4 612 967
(3 020 076)
-
-
4 612 967
(3 020 076)
G. Przychody finansowe
I.
Odsetki od lokat i środków pieniężnych
II. Pozostałe
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Pozostałe
I.
Zmiana stanu Funduszu przed zdarzeniami
nadzwyczajnymi
(F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K. Zmiana stanu Funduszu
Download