VI Spis treści - Magisterskie24.pl

advertisement
Spis treści
Wstęp ............................................................................................................................
XI
Rozdział I. Filozofia, jurysprudencja i teoria prawa .................................................
1
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
Uwagi ogólne.......................................................................................................
Filozofia prawa ....................................................................................................
Jurysprudencja ogólna (generalna) ......................................................................
Teoria prawa i państwa ........................................................................................
Uwagi ogólne dotyczące koncepcji pojmowania prawa......................................
Zagadnienia metod prawnych ..............................................................................
1
4
13
15
25
36
Rozdział II. Koncepcje prawnonaturalnego ujęcia prawa ........................................
38
§ 1. Uwagi ogólne.......................................................................................................
§ 2. Pochodzenie pojęcia prawa naturalnego. Klasyfikacja koncepcji
prawnonaturalnych ..............................................................................................
§ 3. Ujęcia prawnonaturalne starożytności .................................................................
I. Wykształcanie nurtów prawnonaturalnych .................................................
II. Mitologiczne wyobrażenia prawnonaturalne ..............................................
III. Filozofowie przyrody ..................................................................................
IV. Nurt myśli atomistycznej ............................................................................
V. Filozofia sofistów ........................................................................................
VI. Filozofia Sokratesa .....................................................................................
VII. Filozofie sokratyczne ..................................................................................
VIII. Filozofia Platona.........................................................................................
IX. Filozofia Arystotelesa .................................................................................
38
44
50
50
52
54
56
58
64
67
69
74
X. Filozofia stoicka, epikureizm i sceptycyzm ................................................
XI. Polibiusz ......................................................................................................
XII. Marek Cyceron ............................................................................................
XIII. Lucjusz Seneka ............................................................................................
XVI. Znaczenie antycznego dorobku myśli prawniczej ......................................
§ 4. Teologiczne ujęcia prawnonaturalne. Średniowiecze ..........................................
I. Starożytne chrześcijańskie prawo naturalne ...............................................
II. Średniowiecze. Wczesnośredniowieczny nurt prawnonaturalny ................
III. Nurty prawnonaturalne XII i XIII w. Św. Anzelm, św. Tomasz z Akwinu ....
IV. Późnośredniowieczne nurty prawnonaturalne. John Szkot, William
Ockham, Marsyliusz z Padwy .....................................................................
V. Główne cechy średniowiecznych nurtów prawnonaturalnych.
Woluntaryzm i intelektualizm .....................................................................
§ 5. Prawnonaturalne wizje okresu odrodzenia. Reformacja. Kontrreformacja .........
I. Warunki kształtowania odrodzeniowych koncepcji prawnonaturalnych ....
II. Niccolo Machiavelli ....................................................................................
82
87
88
91
92
94
94
104
112
122
128
138
138
146
VI
Spis treści
III. Jean Bodin...................................................................................................
IV. Projekty utopijne. Thomas More, Francis Bacon, Tomasz Campanella.....
V. Michel de Montaigne ..................................................................................
VI. Ruchy reformacyjne. Martin Luther, Jean Calvin ......................................
VII. Kontrreformacja. Francisco Suárez ............................................................
VIII. Znaczenie teologicznej koncepcji prawnonaturalnej ..................................
IX. Polski nurt prawniczej myśli odrodzeniowej i reformacyjnej.....................
§ 6. Neotomizm ..........................................................................................................
I. Warunki odnawiania teologicznej wizji prawnonaturalnej. Joseph Marie
Comte de Maistre ........................................................................................
II. Odrodzony tomizm .....................................................................................
III. Główne nurty neotomizmu..........................................................................
IV. Victor Catherein ..........................................................................................
V. Jacques Maritian.........................................................................................
VI. Emmanuel Mounier .....................................................................................
VII. Alfred Verdross ............................................................................................
VIII. Michael Villey..............................................................................................
IX. Polska myśl neotomistyczna .......................................................................
§ 7. Laickie ujęcia prawnonaturalne i ich przesłanki .................................................
I. Prawnonaturalne ujęcia XVII w. Nowożytność ..........................................
1. Kartezjusz ...............................................................................................
2. Hugo Grocjusz........................................................................................
3. Thomas Hobbes ......................................................................................
4. Benedykt Spinoza ...................................................................................
5. John Locke .............................................................................................
6. Samuel Pufendorf ...................................................................................
7. Christian Thomasius ..............................................................................
8. Stanisław Dunin-Karwicki .....................................................................
II. Prawnonaturalne poszukiwania oświeceniowe ...........................................
1. Przesłanki i rozwój nurtów prawnonaturalnych.....................................
2. Charles Louis Montesquieu....................................................................
3. Christian Wolff .......................................................................................
4. Wolter .....................................................................................................
148
149
152
153
157
158
160
170
170
173
178
179
180
183
184
185
185
189
189
195
197
200
206
209
215
216
217
217
217
228
231
232
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Denis Diderot .........................................................................................
Jean Jacques Rousseau ..........................................................................
George Berkeley .....................................................................................
David Hume ...........................................................................................
Thomas Reid...........................................................................................
Antoine-Nicolas de Condorcet ...............................................................
Immanuel Kant .......................................................................................
Johann Gottlieb Fichte...........................................................................
Osiemnastowieczna filozofia polska. Myśl prawnonaturalna
polskiego oświecenia .............................................................................
§ 8. Romantyzm..........................................................................................................
§ 9. Współczesne ujęcia prawnonaturalne..................................................................
I. Przesłanki i rozwój współczesnych koncepcji prawnonaturalnych ............
II. Rudolf Stammler..........................................................................................
III. Gustaw Radbruch........................................................................................
IV. Leon Luvois Fuller ......................................................................................
V. John Wild.....................................................................................................
233
234
240
241
246
247
247
260
262
269
271
271
275
280
285
289
7
Spis
Spistreści
treści
7
VI. Alfred Verdross ............................................................................................
VII. Filmer Stuart Cuckow Northrop .................................................................
VIII. Edmond Cahn..............................................................................................
IX. Clarence Morris ..........................................................................................
X. Jerome Hall .................................................................................................
XI. John Finnis..................................................................................................
XII. Michael Moor..............................................................................................
XIII. Egdar Bodenheimer ....................................................................................
XIV. Helmut Coing ..............................................................................................
XV. Polska tradycja współczesnych koncepcji prawnonaturalnych...................
§ 10. Personalizm .........................................................................................................
290
291
292
292
293
293
300
302
303
303
306
Rozdział III. Prawnopozytywne koncepcje prawa ....................................................
309
§ 1. Uwagi ogólne.......................................................................................................
§ 2. Rozumienie pozytywizmu ...................................................................................
I. Kształtowanie się wizji pozytywistycznej ..................................................
II. Auguste Comte ............................................................................................
III. Claude Henri de Saint-Simon .....................................................................
IV. John Stuart Mill ..........................................................................................
V. Polski pozytywizm ......................................................................................
VI. Empiriokrytycyzm ......................................................................................
§ 3. Tradycja i pojmowanie pozytywizmu prawniczego ............................................
I. Inspiracje pozytywizmu prawniczego.........................................................
II. Pojęcie pozytywizmu prawniczego.............................................................
§ 4. Ogólne cechy prawa w ujęciu prawnopozytywnym............................................
§ 5. Nurty tradycyjnego pozytywizmu .......................................................................
I. Rozumienie nurtów tradycyjnych ...............................................................
II. Pozytywizm anglosaski ...............................................................................
1. Analiza pojęciowa ..................................................................................
2. Jeremy Bentham .....................................................................................
3. John Austin .............................................................................................
III. Pozytywizm kontynentalny. Normatywizm ................................................
1. Kontynentalna analiza pojęciowa ..........................................................
2. Karl Bergbohm .......................................................................................
3. Rudolf von Jhering (Ihering)..................................................................
4. Georg Jellinek ........................................................................................
309
315
315
318
322
323
328
332
334
334
336
340
351
351
353
353
354
358
363
363
363
364
366
8
Spis
Spistreści
treści
8
5. Polski pozytywizm prawniczy. Czesław Znamierowski.........................
6. Normatywizm. Hans Kelsen ..................................................................
§ 6. Współczesny pozytywizm ...................................................................................
I. Problemy współczesnego pozytywizmu. Krytyka ......................................
II. Pozytywizm Herberta Lionela Adolphusa Harta .......................................
III. Pozytywizm Josepha Raza..........................................................................
IV. Pozytywizm instytucjonalny .......................................................................
§ 7. Neopozytywizm (logiczny empiryzm) ................................................................
366
371
387
387
394
407
411
414
Rozdział IV. Realistyczne pojmowania prawa ...........................................................
423
§ 1. Uwagi ogólne.......................................................................................................
§ 2. Rozumienie realizmu prawniczego .....................................................................
§ 3. Koncepcje realistycznego nurtu amerykańskiego ...............................................
I. Rozwój, cechy i wersje realizmu ................................................................
423
423
428
428
9
Spis
Spistreści
treści
9
§ 4. Koncepcje realistycznego nurtu europejskiego ...................................................
I. Uwagi ogólne ..............................................................................................
II. Szkoła wolnego prawa ................................................................................
III. Skandynawski realizm prawny ...................................................................
1. Charakterystyka skandynawskiego realizmu .........................................
2. Axel Hägerström ....................................................................................
3. Vilhelm Lundstedt ...................................................................................
4. Karl Olivecrona......................................................................................
5. Alf Ross...................................................................................................
IV. Realizm prawniczy Leona Petrażyckiego. Wpływy ...................................
V. Psychologiczne podejście do prawa Eugeniusza Jarry i Henryka Piętki ...
§ 5. Socjologiczna jurysprudencja amerykańska. Inżynieria społeczna.....................
§ 6. Krytyka realistycznego podejścia do prawa ........................................................
§ 7. Wpływy realistycznego podejścia do prawa .......................................................
I. Uwagi ogólne ..............................................................................................
II. Ekonomiczne podejście do prawa ...............................................................
III. Szkoła krytycznego prawa ..........................................................................
442
442
443
446
446
447
448
448
449
450
460
463
468
471
471
471
485
Rozdział V. Rozumienie. Hermeneutyka. Hermeneutyka prawnicza ......................
495
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Rozumienie ..........................................................................................................
Pojmowanie hermeneutyki ..................................................................................
Hermeneutyka i filozofia .....................................................................................
Hermeneutyka jako epistemologia i ontologia ....................................................
I. Główne podejścia hermeneutyczne.............................................................
II. Metodologiczna koncepcja hermeneutyczna ..............................................
III. Ontologiczna koncepcja hermeneutyczna...................................................
1. Rozumienie jako sposób istnienia bytu (filozofia rozumienia
fenomenologicznie ukierunkowana) ......................................................
2. Martin Heidegger...................................................................................
3. Hans Georg Gadamer ............................................................................
4. Paul Ricoeur...........................................................................................
5. Jürgen Habermas ...................................................................................
§ 5. Hermeneutyka prawnicza ....................................................................................
I. Prawnicze zastosowania hermeneutyczne...................................................
II. Teoria interpretacji tekstu prawnego ...........................................................
III. Hermeneutyka jako filozofia prawa ............................................................
495
497
504
505
505
506
511
511
512
515
530
534
535
535
536
539
10
Spis
Spistreści
treści
10
IV. Zagadnienia charakteru hermeneutycznego poznania ................................
§ 6. Analityczna hermeneutyka prawnicza.................................................................
549
550
Rozdział VI. Analityczno-językowe podejście do prawa ...........................................
552
§ 1. Uwagi ogólne.......................................................................................................
§ 2. Pojęcie analizy. Filozofia analityczna .................................................................
§ 3. Metoda analityczna w prawoznawstwie ..............................................................
I. Ogólna charakterystyka metody analitycznej w prawoznawstwie..............
II. John Langshaw Austin ................................................................................
III. Analityczne cechy projektu Hansa Kelsena. Wizja i krytyka
neopozytywistycznego Koła Wiedeńskiego................................................
IV. Metoda analityczna w projekcie H. L. A. Harta .........................................
V. Określenie metody analizy lingwistycznej. Procedury analiz.....................
§ 4. Metody analizy ....................................................................................................
§ 5. Logika prawnicza. Logika jako instrument analizy.............................................
552
553
569
569
571
573
575
577
579
581
11
Spis
Spistreści
treści
11
I. Projekty dotyczące natury logiki. Specyficzna logika prawnicza...............
II. Obraz logiki dyskursu prawniczego............................................................
§ 6. Szkoła lwowsko-warszawska. Filozofia nauki ....................................................
581
583
591
Rozdział VII. Koncepcje argumentacji prawniczej i działania
komunikacyjnego ....................................................................................................
601
§ 1. Ogólna charakterystyka poszukiwań argumentacyjnych i komunikacyjnych.....
I. Warunki poszukiwań argumentacyjnych ....................................................
II. Rozwój koncepcji argumentacyjnych .........................................................
III. Cechy dyskursu argumentacyjnego. Dyskurs prawniczy............................
§ 2. Topiczno-retoryczne i proceduralne koncepcje argumentacyjne.........................
I. Topiczno-retoryczne ujęcia prawa ..............................................................
1. Topiczne podejście do prawa .................................................................
2. Nowa retoryka prawnicza ......................................................................
II. Teoria dyskursu prawniczego w ujęciu proceduralnym..............................
601
601
603
611
615
619
619
619
624
Jürgena Habermasa.............................................................................................
§
3.
Komunikacyjne
podejściedodoprawa
prawa......................................................................
Komunikacyjna koncepcja prawa
Rozdział
VIII. Inne podejścia
628
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Uwagi ogólne.......................................................................................................
Prawo w ujęciu ontologicznym i teoriopoznawczym..........................................
Prawo jako technika społeczna............................................................................
Ujęcie fenomenologiczno-egzystencjalne ...........................................................
I. Ogólna charakterystyka wizji egzystencjonalnej i fenomenologicznej ......
II. Edmund Husserl ..........................................................................................
III. Alfred Schütz ...............................................................................................
IV. Adolf Reinach ..............................................................................................
V. Martin Heidegger........................................................................................
VI. Fenomenologia w Polsce. Roman Witold Ingarden ....................................
VII. Koncepcje badań egzystencjalnych w prawie W. Maihofera, F. Kafki
i R. Marcica.................................................................................................
VIII. Emmanuel Lévinas ......................................................................................
IX. Inspiracje poszukiwaniami egzystencjonalno-fenomenologicznymi..........
§ 5. Prawo w ujęciu dziejowo-historycznym..............................................................
I. Poszukiwania historiozoficzne....................................................................
II. Georg Wilhelm Friedrich Hegel..................................................................
III. Friedrich Carl von Savigny.........................................................................
IV. Georg Friedrich Puchta ..............................................................................
V. Angielskie prawoznawstwo historyczne. Henry Maine..............................
VI. Fryderyk Engels ..........................................................................................
VII. Karol Marks ................................................................................................
VIII. Jewgienij B. Paszukanis ..............................................................................
IX. Krytyka marksizmu i jego nowa popularność.............................................
X. Polskie tradycje historiozoficzne ................................................................
§ 6. Determinizm społeczny i prawny (tzw. darwinizm prawny). Ewolucjonizm .....
§ 7. Solidarystyczne wizje prawa. Strukturalizm .......................................................
§ 8. Neokantyzm.........................................................................................................
I. Tradycja neokantowska...............................................................................
II. Polskie inspiracje kantyzmem.....................................................................
§ 9. Teoria systemów ..................................................................................................
641
641
642
643
655
655
667
677
678
680
682
685
686
687
688
688
689
697
701
701
702
703
708
709
713
715
725
734
734
744
748
12
Spis
Spistreści
treści
§ 10. Pragmatyzm i neopragmatyzm ............................................................................
I. Pragmatyzm ................................................................................................
II. Neopragmatyzm ..........................................................................................
§ 11. Liberalna wizja prawa. Neoliberalizm.................................................................
I. Liberalizm ...................................................................................................
§ 12. Komunitarystyczna wizja prawa .........................................................................
§ 13. Integralna filozofia prawa....................................................................................
§ 14. Negocjacyjne ujęcie prawa ..................................................................................
§ 15. Teoria ekologiczna...............................................................................................
§ 16. Prawo w ujęciu postmodernistycznym ................................................................
I. Odniesienie do modernizmu .......................................................................
1. Filozofia życia. Artur Schopenhauer. Henri Bergson ............................
2. Friedrich Nietzsche ................................................................................
3. Polski modernizm (Młoda Polska).........................................................
II. Rozumienie postmodernizmu .....................................................................
1. Pojawienie się postmodernizmu. Ogólne cechy.....................................
2. Podstawa postmodernizmu. Krytyka nauki............................................
III. Postmodernizm w filozofii ..........................................................................
1. Inspiracje postmodernizmu w filozofii ..................................................
2. Krytyczny wymiar postmodernizmu......................................................
3. Wyróżniki filozofii postmodernistycznej ...............................................
4. Jean François Lyotard, Jacques Derrida, Zygmunt Bauman ................
IV. Modernizacja międzynarodowego ładu. Znaczenie państwa i prawa .........
V. Cechy prawa w debacie ponowoczesnej .....................................................
VI. Poszukiwania postponowoczesne. Zakwestionowanie projektu
neoliberalnego .............................................................................................
1. Uwagi ogólne .........................................................................................
2. Kryzys. Zakwestionowanie poszukiwań neoliberalnych .......................
2.1. Pojmowanie i mechanizm kryzysu ...............................................
3. Kryzys państwa ......................................................................................
4. Ograniczenia tradycyjnego modelu prawa państwowego jako
mechanizmu regulacji w zglobalizowanym świecie ..............................
5. Postmodernizm źródłem zagrożenia dla liberalnej demokracji .............
6. Zagadnienie nowej wizji wobec wyczerpywania liberalnego
kapitalizmu. Postponowoczesność jako krytyka ponowoczesności.......
12
756
756
763
770
770
782
787
798
800
802
802
808
813
818
824
824
829
845
845
847
849
852
866
870
876
876
878
878
882
886
889
891
13
Spis
Spistreści
treści
13
Indeks autorów..............................................................................................................
897
Indeks rzeczowy ............................................................................................................
899
Download