Pobierz spis treści

advertisement
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ................................................................................................... 11
Rozdział pierwszy
ZMIANY USTROJOWE A MENTALNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA ................. 19
1. Kolektywizm versus indywidualizm .................................................................. 20
2. Mentalnościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej ............................ 30
Rozdział drugi
TEORIE WARTOŚCI ORAZ ICH EMPIRYCZNA WERYFIKACJA ............
1. Sposoby rozumienia wartości w naukach społecznych ...................................
2. Teoria wartości Miltona Rokeacha .....................................................................
3. Teoria wartości Shaloma H. Schwartza .............................................................
4. Wartości w badaniach empirycznych .................................................................
4.1. Treściowy obraz systemu wartości ............................................................
4.1.1. Kulturowe uwarunkowania systemów wartości ............................
4.1.2. Zmienne polityczno-ekonomiczne a system wartości ..................
4.1.3. Religia/religijność a system wartości .............................................
4.1.4. Osobowościowe uwarunkowania systemu wartości .....................
4.1.5. Transmisja wartości w rodzinie .......................................................
4.1.6. Przyswojenie ról a system wartości ................................................
4.2. Wartości jako czynnik determinujący postawy i zachowania
w obszarze polityczno-społecznym ............................................................
4.2.1. Wartości a ideologie, postawy i zachowania polityczne ..............
4.2.2. Wartości a postawy i zachowania społeczne .................................
4.2.3. Ograniczenia modelu: wartości–postawy–zachowanie ................
38
38
39
42
45
45
46
49
57
59
61
62
64
64
72
75
Rozdział trzeci
WARTOŚCI I POSTAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE STUDENTÓW
– BADANIA WŁASNE ............................................................................................. 78
1. Założenia teoretyczne .......................................................................................... 78
1.1. Czy w kierunku indywidualizmu? ............................................................. 78
7
Zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych ...
1.2. „Indywidualizm – kolektywizm” jako kategoria opisu
zmian społecznych – koncepcja Janusza Reykowskiego .......................
2. Konkretyzacja problemu badawczego ...............................................................
2.1. Model teoretyczny i cele badawcze ..........................................................
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ..................................................................
3. Metoda ....................................................................................................................
3.1. Narzędzia badawcze .....................................................................................
3.2. Charakterystyka grup badawczych ............................................................
4. Wyniki badań własnych .......................................................................................
4.1. Systemy wartości – analiza porównawcza wyników badań
z 2003 i 2008 roku ........................................................................................
4.1.1. Hierarchia wartości w systemie ......................................................
4.1.2. Zróżnicowanie systemów wartości .................................................
4.1.3. Pozycja w systemie wartości „wolność” i „równość” ..................
4.1.4. Podsumowanie ....................................................................................
4.2. Postawy społeczno-polityczne – analiza porównawcza
wyników badań z 2003 i 2008 roku ...........................................................
4.2.1. Postawy wobec ustroju politycznego
i kwestii polityczno-społecznych ....................................................
4.2.2. Postawy wobec kultury narodowej i tradycji,
religii i instytucji religijnych ..........................................................
4.2.3. Postawy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych .....
4.2.4. Podsumowanie ...................................................................................
4.3. Orientacja indywidualistyczna versus kolektywistyczna
w systemie wartości a postawy społeczno-polityczne .............................
4.3.1. Orientacja kolektywistyczna versus indywidualistyczna
w systemie wartości a postawy wobec ustroju politycznego
i kwestii polityczno-społecznych .....................................................
4.3.2. Orientacja kolektywistyczna versus indywidualistyczna
w systemie wartości a postawy wobec kultury narodowej
i tradycji, religii i instytucji religijnych ..........................................
4.3.3. Orientacja kolektywistyczna versus indywidualistyczna
w systemie wartości a postawy wobec ustroju ekonomicznego
i kwestii socjalnych ...........................................................................
4.3.4. Wartości „wolność” i „równość”
a postawy społeczno-polityczne – ustosunkowanie się
do dwuwartościowego modelu M. Rokeacha ................................
4.3.5. Czy tylko „wolność” i „równość”? Znaczenie innych wartości
w ukierunkowaniu myślenia o kwestiach ustrojowych .................
4.3.6. Podsumowanie ...................................................................................
8
80
84
84
86
91
91
101
106
106
107
113
115
117
119
124
139
147
162
167
181
194
200
212
214
218
Spis treści
ZAKOŃCZENIE ........................................................................................................ 222
BIBLIOGRAFIA
....................................................................................................... 235
STRESZCZENIE ....................................................................................................... 273
SUMMARY ................................................................................................................ 277
9
Download