Geometria na płaszczyźnie- zadania maturalne -PR

advertisement
Geometria na płaszczyźnie- zadania maturalne dla kl. 3a,3b,3c –PR
1. (matura VI.2013-5p) W równoległoboku
miara kąta ostrego jest równa
, a odległości
punktu przecięcia się przekątnych od sąsiednich boków równoległoboku są równe 2 i
. Oblicz
długość krótszej przekątnej tego równoległoboku.
2. (matura VI.2013-4p) Suma długości dwóch boków trójkąta równa się 4, a kąt między tymi bokami ma
miarę
. Oblicz najmniejszą wartość sumy kwadratów długości wszystkich boków tego trójkąta.
3. (matura V.2013-4p) Trapez równoramienny
o podstawach
i
jest opisany na okręgu o
promieniu . Wykaż, że
4. (matura V.2013-5p) Dany jest trójkąt
, w którym
i
. Na boku
leży
punkt taki, że
oraz
. Oblicz pole trójkąta
.
5. (matura próbna 2013-4p) Dany jest czworokąt
. Niech będzie punktem przecięcia jego
przekątnych. Udowodnij, że czworokąt
można wpisać w okrąg wtedy i tylko wtedy,
gdy
.
(matura próbna 2013-4p) W trapezie opisanym na okręgu boki nierównoległe mają długości 3 i 5, zaś
odcinek łączący środki tych boków dzieli trapez na dwie części, których pola są w stosunku 5:11.
Oblicz długości podstaw trapezu.
7. (próbna OKE 2013-4p) Długość boku rombu
jest średnią geometryczną długości jego
przekątnych. Oblicz miarę kąta ostrego tego rombu.
8. (próbna OKE 2013-4p) Wykaż, że pole trójkąta
jest równe
,
gdzie jest promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie, a
i są miarami kątów
wewnętrznych tego trójkąta.
9. (próbna XI.2012-OPERON-5p) Na okręgu o promieniu r opisano trapez równoramienny o
podstawach x i 4x. Wykaż, że r = x.
10. (matura VI.2012) W czworokącie
dane są długości boków:
. Ponadto kąty
oraz
są proste. Oblicz pole tego
czworokąta oraz długości jego przekątnych.
11. (matura 2012-5p) Dany jest prostokąt
, w którym
i
. Odcinek
jest wysokością trójkąta
opuszczoną na jego bok
. Wyraź pole trójkąta
za pomocą
i .
12. (próbna OKE 2012-6p) Na bokach
i
trójkąta
obrano punkty i takie,
że
oraz
. Odcinki
i
przecinają się w punkcie .
Wykaż, że pole czworokąta
jest równe polu trójkąta
.
13. (próbna lubelskie 2012-5p) Wspólne styczne dwóch okręgów stycznych zewnętrznie przecinają się
pod kątem
. Wyznacz stosunek długości promieni tych okręgów.
6.
Download