Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania torasemidu w leczeniu

advertisement
GERONTOLOGIA POLSKA 2016, 24, 303-306
ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER
Zgłoszono 29.07.2016, zaakceptowano 26.08.2016
Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania torasemidu
w leczeniu niewydolnoœci serca w populacji pacjentów
geriatrycznych
The benefits of using torsemide in elderly patients with
congestive heart failure
Sylwia Płusa, Katarzyna Mądra-Gackowska, Wojciech Ziółkowski
Katedra i Klinika Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy
Streszczenie
Niewydolność serca jest jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji i rehospitalizacji u pacjentów w starszym wieku.
Diuretyki pętlowe pozostają metodą z wyboru w leczeniu zastoinowej niewydolności serca. W poniższym artykule przedstawiono badania wskazujące, że torasemid może być skuteczniejszym i bezpieczniejszym lekiem niż furosemid w populacji
pacjentów geriatrycznych. (Gerontol Pol 2016, 24, 303-306)
Słowa kluczowe: niewydolność serca, leczenie moczopędne, diuretyki pętlowe, torasemid
Abstract
Heart failure is the commonest reason for hospitalisation and readmission among older adults. Loop diuretics remain the
first-line treatment for congestive heart failure. This paper presents that torsemide may be more efficacious and safer than
furosemide in elderly patients. (Gerontol Pol 2016, 24, 303-306)
Key words: heart failure, diuretic therapy, loop diuretics, torsemide
Adres do korespondencji:  Sylwia Płusa; Katedra i Klinika Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz (+48 52) 585 72 31  [email protected]
 Akademia Medycyny
Download