Oświadczenie o miejscu zamieszkania Oświadczenie1

advertisement
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o
ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku
Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady
(WE) Nr 883/2004. Oświadczenie wypełnia i podpisuje pracownik.
Oświadczenie 1
Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania 2 jest …………………………………………
Informacja jest zgodna ze stanem faktycznym na dzień…………………………....................
………………………………
miejscowość i data
1
……………………………………………
podpis pracownika
Niniejsze oświadczenie jest składane w oparciu o art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Składający oświadczenie podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na
podstawie art.233 § 6 Kodeksu karnego.
2
W celu ustalenia miejsca zamieszkania należy uwzględnić: czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium danego
państwa członkowskiego charakter i specyfikę wykonywanej pracy, miejsce w którym praca jest zazwyczaj
wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania, sytuację rodzinną i więzi rodzinne, sytuację mieszkaniową,
oraz to czy sytuacja ma charakter stały.
Download