II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na

advertisement
Załącznik do uchwały Nr V/28/07
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29.03.2007 r.
PLAN
ROZWOJU
LOKALNEGO
na lata 2007 – 2013
dla Miasta i Gminy Chmielnik
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
SPIS TREŚCI
I.
OBSZAR I CZAS REALIZACJI „PLANU ROZWOJU LOKALNEGO” ...................4
II. AKTUALNA
SYTUACJA
SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
NA
TERENIE
MIASTA I GMINY CHMIELNIK ............................................................................................4
2.1
POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ. .............................................................................4
2.2
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE. ...........................................................................................5
2.3
TURYSTYKA, KULTURA I ROZRYWKA .................................................................................6
2.4
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE................................................................................8
2.4.1
UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO............................................8
2.4.2
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .....................................................................................10
2.4.2.1 KOMUNIKACJA ......................................................................................................................................................................... 10
2.4.2.2 TELEKOMUNIKACJA ................................................................................................................................................................ 11
2.4.2.3 ELEKTROENERGETYKA ........................................................................................................................................................... 11
2.4.2.4 GOSPODARKA CIEPLNA ................................................................................................................................................. 11
2.4.2.5 GAZOWNICTWO................................................................................................................................................................ 12
2.4.2.6 SIEĆ WODOCIĄGOWA ..................................................................................................................................................... 12
2.4.2.7 SIEĆ KANALIZACYJNA ..................................................................................................................................................... 12
2.4.2.8 GOSPODARKA ODPADAMIi .................................................................................................................................................... 13
2.4.2.9 STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. ...................................................................................................... 13
2.4.2.10 IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW .......................................................................................................... 13
2.5
GOSPODARKA ...................................................................................................................13
2.6
SFERA SPOŁECZNA............................................................................................................16
III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE
18
3.1
ZADANIA WPROWADZAJĄCE ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARCZEJ OBSZARU: ............18
3.2
ZADANIA WPROWADZAJĄCE ZMIANY W SPOSOBIE UŻYTKOWANIA TERENU: .....................18
3.3
ZADANIA WPROWADZAJĄCE ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY: ........19
3.4
ZADANIA WPŁYWAJĄCE NA POPRAWĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO: ..............................19
2
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
3.5
ZADANIA
WPŁYWAJĄCE
NA
POPRAWĘ
STANU
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
I
KULTUROWEGO: ............................................................................................................................19
3.6
ZADANIA WPŁYWAJĄCE NA POPRAWĘ WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW: ......19
IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW ......................................................................20
4.1
PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2007-2013............................................20
V.
POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI
NA TERENIE GMINY .............................................................................................................25
VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 25
VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013 ...................................................................26
VIII. SYSTEM WDRAŻANIA ..............................................................................................28
IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. ......28
3
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
I.
Obszar i czas realizacji „Planu rozwoju lokalnego”
„Plan rozwoju lokalnego” obejmuje Miasto i Gminę Chmielnik, tj. Miasto Chmielnik wraz z 25 sołectwami:
Borzykowa, Celiny, Chomentówek, Ciecierze, Grabowiec, Holendry, Jasień, Kotlice, Lipy, Lubania, Łagiewniki,
Ługi, Minostowice, Piotrkowice, Przededworze, Sędziejowice, Suchowola, Suliszów, Suskrajowice, Szyszczyce,
Śladków Duży, Śladków Mały, Zrecze Chałupczańskie, Zrecze Duże, Zrecze Małe.
Realizacja niniejszego Planu obejmuje lata 2007-2013
II.
Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie Miasta i
Gminy Chmielnik
2.1 Położenie, powierzchnia, ludność.
Gmina Chmielnik położona jest w środkowo- wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Teren gminy
jest stykiem Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłowskiego (część północno-środkowa gminy) i Niecki
Nidziańskiej (część południowa). Rzeźba terenu jest falista (najwyższe wzniesienie Pogórza Szydłowskiego na
terenie gminy to Osica lub Ostra Górka, 302,8 m n.p.m., położona koło Piotrkowic), w Niecce Nidziańskiej
przechodzi w rzeźbę płaską. Według podziału administracyjnego gmina Chmielnik należy do powiatu kieleckiego
w województwie świętokrzyskim. Administracyjne graniczy ona z następującymi gminami województwa
świętokrzyskiego: od północy (N) z gminami Morawica i Pierzchnica od zachodu (W) z gminami Kije i Pińczów,
od południa (S) z gminą Busko Zdrój, a od wschodu (E) z gminą Gnojno. Siedziba gminy położona jest w
odległości około 33 km na południe (S) od Kielc. Długość gminy wynosi ok. 17 km na kierunku północ-południe
(N - S), natomiast szerokość jej na kierunku wschód - zachód (W- E) 16 km. Z północnego zachodu na
południowy wschód biegnie przez gminę droga krajowa nr 73 relacji Kielce - Tarnów. Lokalna dosyć gęsta sieć
drogowa łączy poszczególne wsie z Chmielnikiem. Daje również dosyć dobre połączenie drogowe z takimi
miastami jak Kielce (33 km), Tarnów (88 km), Kraków (105 km), Warszawa (213,5 km), Katowice (153 km),
Częstochowa (132 km), Lublin (190 km), Rzeszów (140 km), Łódź (182 km).
Powierzchnia gminy wynosi 14 280 ha, z czego 10 885 ha stanowi własność indywidualną (76,2 %). Użytki rolne
zajmują w gminie blisko 10 155 ha, co stanowi 71,1 % powierzchni gminy; lasy – 7,5 %. W skład gminy wchodzi
25 sołectw i miasto Chmielnik, w którym znajduje się siedziba Urzędu Miasta i Gminy.
4
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Ludność gminy na dzień 31-12-2004 roku liczy 11 554 mieszkańców w tym w mieście 4005, a w sołectwach
gminy 7549 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi ok. 81 osób/km2, przy czym na terenach
wiejskich gminy Chmielnik ogółem gęstość zaludnienia wynosi 56 osób/km2.
2.2 Środowisko przyrodnicze.
Obszar gminy Chmielnik charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu z łagodnymi wzgórzami wydłużonymi z
kierunku północno – zachodniego na południowy – wschód i pociętymi dolinami rzecznymi. Najwyższe
wzniesienie (Ostra Górka – 302,8 m n.p.pm.) znajduje się w rejonie wsi Piotrkowice. Najniżej położony jest punkt
w dolinie rzeki Sanicy (205 m n.p.m.). Najdłuższe doliny stanowią dorzecza rzek: Wschodniej, Sanicy i Morawki.
Na obrzeżu gminy i w jej środkowej części występują wody stojące, głównie stawy hodowlane. Na uwagę
zasługują liczne krasowe „oczka wodne”, na brzegach których występują zbiorowiska szuwaru trzcinowego i
pałkowego. Są to bardzo cenne obiekty przyrodnicze stanowiące ostoję drobnej fauny jak traszki, żaby i
zaskrońce. Są to jednocześnie miejsca żerowania bociana białego. Największe obszary wodne występujące na
obszarze gminy Chmielnik, położone są w sołectwach Śladków Mały, Śladków Duży i Sędziejowice.
Przy południowej granicy miasta Chmielnik znajduje się sztuczny zbiornik wodny dla celów rekreacyjnych.
Do najciekawszych obiektów przyrodniczych występujących na terenie gminy zaliczyć należy uformowaną w
wapieniach jaskinię w miejscowości Śladków Duży czy odsłonięcie geologiczne wapieni przy drodze ze wsi
Sędziejowice do wsi Chomentówek. W obrębie tych obiektów występują murawy o charakterze stepowym. W ich
składzie znajdują się chronione gatunki takie jak: ostnica Jana, miłek wiosenny, wężymord stepowy, wilżyna
ciernista.
Aktualnie lasy i tereny zadrzewione zajmują około 20 % powierzchni gminy, ale dzięki planowanym dolesieniom
powierzchnia ta zwiększy się do 25%. Największe powierzchnie zajmują siedliska boru mieszanego świeżego –
31,4 %, boru świeżego – 21,2 % i boru wilgotnego – 8,3%. Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest sosna.
W dalszej kolejności występują brzoza, dąb, olcha i świerk. Ze względu na pełnione funkcje 80 % lasów zaliczono
do lasów produkujących, a pozostałe 20 % to lasy wodochronne i stanowiące ostoje zwierząt chronionych.
Występujące na terenie gminy zadrzewienia są zróżnicowane pod względem składu gatunkowego i formy.
Stanowią one, uzupełniającą dla leśnej, bazę surowca drzewnego i pełnią wiele istotnych funkcji ekologicznych.
Duży odsetek powierzchni gminy zajmują bagna – 6,3%. Pozostałe tereny nieleśne zajmują 2,5 % powierzchni.
Obszary objęte ochroną:
Znaczna część gminy Chmielnik jest objęta dwiema formami ochrony przyrody: parkiem krajobrazowym
i obszarem chronionego krajobrazu.
Fragment południowo - zachodniej części gminy znalazł się w granicach Szanieckiego Parku Krajobrazowego
oraz otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych
Ponidzia utworzonego na mocy Uchwały Nr XVII/187/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 19
grudnia 1986r. W lasach występujących na obszarze parku spotkać można drapieżne ptaki chronione: jastrzębie,
myszołowy, błotniaki stawowe oraz sokoły wędrowne.
Cały wschodni obszar gminy oraz jej północno – zachodnia część położona jest w granicach Chmielnicko Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego, wraz z siedmioma innymi OCK, rozporządzeniem
5
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. (Dz.U. nr 21 z 06.11.1995r. poz. 145). Jego główną
funkcją przyrodniczą jest ochrona wód powierzchniowych, a szczególnie rzek Czarnej Staszowskiej, Wschodniej
i Sanicy.
Pomniki przyrody ożywionej:
dąb szypułkowy w Szyszczycach – nr z rejestru pomników przyrody 369
lipy-18szt. w Piotrkowicach – nr z rejestru pomników przyrody 012
Pomniki przyrody nieożywionej
Na terenie gminy Chmielnik istnieją dwa pomniki przyrody nieożywionej:
Miejscowość Lubania - kopalna jaskinia krasowa i obszar o promieniu 5 m od wejścia do jaskini. (Nr ew.409)
Miejscowość Śladków Duży – jaskinia powstała w wapieniu mioceńskim, za ciasnym otworem wejściowym
ciągnie się 3 metrowy korytarz prowadzący od niskiej komory. Ściany jaskini są gładkie, w stropie liczne
szczeliny. Na dnie jaskini znajdują się namuły próchnicowo – kamieniste. (Nr ew.356)
Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla
zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.
Na terenie gminy Chmielnik znajdują się dwa użytki ekologiczne:
Śródleśna, podmokła łąka o powierzchni 12,75 ha na gruntach wsi Jasień. Teren ten porastają głównie turzyce i
sit. Jest to miejsce żerowania zwierzyny płowej występującej w sąsiednim kompleksie leśnym, Oczko wodne
położone w Sędziejowicach.
2.3 Turystyka, kultura i rozrywka
Gmina
Chmielnik
położona
jest
na
obszarze
o
wysokich
walorach
przyrodniczych
i krajobrazowych, co potwierdza objęcie znacznej jej części dwiema formami ochrony przyrody: parkiem
krajobrazowym i obszarem chronionego krajobrazu. Ciekawa konfiguracja terenu, miejsca widokowe, pomniki
przyrody, zabytki historyczne i miejsca pamięci narodowej sprawiają, że rejon ten może być z powodzeniem
wykorzystywany do celów turystyki pieszej. Obszar gminy zaliczono do IV kategorii zagospodarowania
turystycznego.
Teren gminy jest stykiem Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej. Rejon Chmielnika
stanowi wyniesienie, z którego rzeki spływają we wszystkich kierunkach. Na północy krajobraz urozmaicają
peryferyjne wzniesienia Wzgórz Piotrkowickich, które tworzą wapienne grzbiety pomiędzy Chmielnikiem i
Piotrkowicami.
Na południowym wschodzie rozwinięta jest sieć strumieni będących dopływami rzek Wschodniej i Sanicy. Pod
względem walorów przyrodniczo-krajobrazowych zdecydowanie wyróżniają się sołectwa: Chomentówek,
Śladków Duży i Sędziejowice, gdzie występuje mnogość form krasu odkrytego i zakrytego.
6
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Zgodnie z ideą obszarów chronionego krajobrazu mogą być one wykorzystywane do lokalizowania bazy
turystycznej, w tym również budownictwa letniskowego. Najbardziej wskazaną jego formą jest adaptacja
istniejącej zabudowy wiejskiej, połączona z poprawą architektury adoptowanych obiektów.
Aktualnie na terenie gminy nie ma zbyt wielu typowych elementów infrastruktury turystycznej. Przez obszar
gminy nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Niewiele jest stałych i sezonowych miejsc noclegowych, brak bazy
gastronomicznej, parkingów i miejsc postoju pojazdów. Jednak sytuacja ta ulega stopniowej poprawie. Bardzo
dobrze rokuje na przyszłość zainteresowanie mieszkańców gminy rozwojem turystyki oraz aktywna jej promocja
(wydawanie przez gminę pocztówek i folderów).
W ostatnim okresie najwięcej sławy przyniósł gminie Śladków Mały, gdzie intensywnie rozwijają się
gospodarstwa agroturystyczne. Przygotowano tutaj plaże z urządzeniami rekreacyjnymi. Stawy w Andrzejówce i
Borowcu są atrakcją dla amatorów wędkowania.
W Śladkowie Małym swoją siedzibę mają dwa zespoły artystyczne Śladkowianki i Małe Śladkowianki. W
ramach programu PHARE – TOURING poprawił się standard miejsc noclegowych.
Atrakcyjność
turystyczną
gminy
podnoszą
zabytki
architektury
i
budownictwa.
W samym Chmielniku znajduje się ich kilkadziesiąt m.in. kościół p.w. Św. Trójcy z XIV wieku
z terenami przyległego cmentarza, kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z
XVIII wieku czy murowana synagoga z XVII wieku. Wiele zabytkowych budowli przetrwało też w innych
miejscowościach. Wśród nich sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej z klasztornym zespołem pobernardyńskim z
XVII wieku w Piotrkowicach, pozostałość zespołu pałacowego Tarnowskich w Tarnoskale, ruiny
klasycystycznego pałacu w Śladkowie Dużym, zespół podworski w Łagiewnikach czy ruiny pałacu w Lubani.
Z inicjatywy Rady Europy powstają europejskie szlaki kulturowe, których zadaniem jest integracja
narodów Europy oparta o sięgające często okresu Średniowiecza wspólne dziedzictwo kultury. Gmina Chmielnik
znalazła się na drodze jednego z takich szlaków – „Małopolskiego Szlaku Cystersów”, który jest jednym z
wariantów szlaku „Monastycznego”, prezentującego wkład różnych zakonów w kulturę i rozwój cywilizacyjny
krajów europejskich.
Duże znaczenie dla gminy Chmielnik, zarówno ekonomiczne jak i turystyczne, ma dobra dostępność
komunikacyjna. Przez obszar gminy przebiega szerokotorowa linia kolejowa relacji Hrubieszów – Huta Katowice,
oraz trasa nieczynnej kolejki wąskotorowej. Ponadto gmina pokryta jest stosunkowo gęstą siecią dróg kołowych.
Ważną rolę w komunikacji odgrywają drogi regionalne relacji Kielce – Tarnów, Chmielnik – Jędrzejów,
Chmielnik – Staszów - Osiek. Drogi te wprowadzają regionalny ruch kołowy na sieć dróg międzyregionalnych.
Poza wymienionymi trasami na terenie gminy znajdują się drogi o charakterze lokalnym, które łączą wszystkie
miejscowości gminy. Komunikacja samochodowa dociera do każdej miejscowości.
Gmina Chmielnik posiada „koncepcję rekreacyjno-turystycznej ścieżki rowerowej” przebiegającej przez tereny
gmin: Chmielnik, Pierzchnica, Daleszyce i Kielce. Celem jest przybliżenie turystyce rowerowej obszarów gminy
zarówno pod względem krajobrazowym jak i historyczno-kulturowym, w połączeniu z atrakcjami oferowanymi
przez gospodarstwa agroturystyczne.
Miasto Chmielnik jest głównym ośrodkiem pełniącym funkcję centrum rozwoju lokalnego. Mieści się
tam rozbudowane i zmodernizowane Chmielnickie Centrum Kultury, które stanowi jedyny na terenie całej gminy
ośrodek mający za zadanie zaspokajanie potrzeb mieszkańców pod względem kultury i rozrywki. Centrum
organizuje liczne imprezy okolicznościowe, festyny i akademie. Organizowane są kółka zainteresowan, konkursy
plastyczne, wystawy prac.
7
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Przy Centrum działa ludowy zespół Chmielniczanie, zespół Chmielnickers (muzyka żydowska), zespół
ludowy „Śladkowianki” oraz ludowy zespół dziecięcy „Małe Śladkowianki”. W pomieszczeniach Centrum
spotykają się także członkowie Klubu Seniora oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Nie Jesteś Sam”, organizowane są
lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu. Rozbudowane i wyposażone przy współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej Chmielnickie Centrum Kultury, stanowi w tej chwili bazę kulturalną wystarczającą dla potrzeb
lokalnej społeczności.
Na terenie gminy nie istnieją filie Centrum, rolę ośrodków kulturalno - rozrywkowych spełniają w dużej
mierze szkoły podstawowe oraz „świetlice wiejskie”. Odczuwalny jest, zwłaszcza przez młodzież wiejską, brak
odpowiednich, urządzonych pomieszczeń z przeznaczeniem do popołudniowych i wieczornych spotkań,
organizowania zabaw, dyskotek itp.
Na
terenie
gminy
znajduje
się
Biblioteka
Publiczna
w
Chmielniku,
która
ma
swoje
filie
w Piotrkowicach, Zreczu Dużym i Sędziejowicach . Funkcjonują na terenie gminy także punkty biblioteczne w
Śladkowie Małym i Suchowoli.
2.4
Zagospodarowanie przestrzenne
2.4.1 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Ochrona środowiska naturalnego odgrywa obecnie bardzo ważną rolę w polityce rozwoju naszego kraju.
Ten cel strategiczny uznano za priorytetowy ze względu na istniejące uwarunkowania, związane z położeniem
znacznej części gminy Chmielnik na terenach: Szanieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, wchodzącego
w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia oraz Chmielnicko – Szydłowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Na terenach tych obowiązują szczególne zasady prowadzenia polityki przestrzennej i gospodarczej.
Bardziej rygorystyczne zakazy i ograniczenia obowiązują na obszarze parków krajobrazowych.
Formy ochrony przyrody zostały wymienione w rozdziale II pkt 2 niniejszego opracowania.
Obszary i obiekty wskazane do objęcia ochroną:
Lokalne
korytarze
ekologiczne
związane
z
dolinami
rzek
(rzeka
Sanica
i
rzeka
Morawka)
i cieków, umożliwiające zachowanie niezbędnych powiązań przyrodniczych; - z zakazem zagospodarowywania
mogącego przerywać powiązania przyrodnicze i radykalnie zmieniać warunki siedliskowe, na przykład poprzez
zagospodarowanie związane z dużymi pracami melioracyjnymi. Obszary leśne i przylegające do głównych
kompleksów leśnych (strefa ekotonu); - zakazem lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć ochronę
ekosystemów leśnych, w tym poprzez planowane nowe systemy melioracyjne oraz inwestycje wodochłonne
powodujące osuszenie terenu, w tym na przykład związane z budową dużych ujęć wody.
Gleby wysokich klas (I-IV), o najwyższej jakości; - z zakazem przeznaczania na cele nierolne i nieleśne bez
wyraźnego uzasadnienia realizacją celów publicznych.
Stanowiska rzadkich gatunków fauny, w tym obejmujące krasowe „oczka wodne” położone w sołectwach
Śladków Mały, Śladków Duży i Sędziejowice oraz
indywidualnej ochrony.
8
na obrzeżach miejscowości Chmielnik;
-wskazane do
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Zasoby wód podziemnych:
Wody poziomu czwartorzędowego –związane z dolinami rzecznymi-, są eksploatowane przez mieszkańców
poprzez studnie kopane. Jakość wody nie odpowiada normom dla wód pitnych i na potrzeby gospodarcze. Wody
te nie mają znaczenia przemysłowego.
Najbardziej
eksploatowanymi
poziomami
wodonośnymi
są
poziomy
związane
z występowaniem wapieni: trzeciorzędowych, jurajskich i triasowych. Wody te są dobrej jakości.
Powyższe uwarunkowania stwarzają poważne ograniczenia lokalizacyjne, które narzucają konieczność likwidacji
źródeł zagrożeń, jakie tworzą istniejące w tej strefie lokalizacje uciążliwe dla środowiska i mogące pogorszyć
jakość wód.
Zasoby wód powierzchniowych:
Gmina Chmielnik położona jest w obrębie zlewni rzeki Nidy i rzeki Wschodniej.
Południową i wschodnią część gminy odwadnia rzeka Wschodnia z dopływem rzeką Sanicą.
Południowo-zachodnią i północną część gminy odwadniają dopływy rzeki Nidy w tym rzeka Morawka płynąca
przez obszar gminy , lecz biorąca swój początek poza gminą Chmielnik.
Wody stojące: Na terenie gminy znajduje się wiele źródeł wodnych, najczęściej w zboczach dolin rzecznych,
podmokłości (okolice Zrecza, a także okolice Szyszczyc i Śladkowa Małego) oraz szereg małych zbiorników
powierzchniowych.
Rekreacyjny zbiornik wodny zlokalizowany jest w Andrzejówce.
Urządzone kąpieliska zlokalizowane są w miejscowościach: Andrzejówka i Śladków Mały.
Surowce naturalne:
Podstawowe bogactwo surowcowe gminy Chmielnik stanowią gipsy, surowce wapienne, ilaste, a także piaski i
żwiry. Wychodnie gipsów koncentrują się w południowo-zachodniej części gminy w rejonie Sędziejowic
(zarejestrowane złoże „Gartatowice” i „Borków Chwałowice”).
Utwory węglanowe o znaczeniu surowcowym –wapienie-, występują w złożach udokumentowanych: „Suliszów Kamienna Góra”, „Celiny” i „Ptasznik”. W tym zakresie wytypowanymi złożami perspektywicznymi są:
„Piotrkowice I”, a także „Tarnoskała I, II” oraz (w północno-wschodniej części gminy) „Ługi”.
Surowce ilaste, obejmujące iły i gliny zwałowe, występują w centralnej i południowej części gminy, a do złóż
udokumentowanych należą „Chmielnik-Ciecierze” i „Zrecze”.
Piaski występują w złożach udokumentowanych: „Suliszów” . Obszary perspektywiczne złóż piasków to:
„Chmielnik” i „Śladów Mały”.
Ze względu na zagrożenia środowiska eksploatacją górniczą , w tym także z uwagi na kolizję ze strefami ochrony
krajobrazu dla Chmielnika, występują jednak ograniczenia dla możliwości wykorzystania udokumentowanych
złóż:
Złoża małokolizyjne, to między innymi złoże iłów ceramicznych „Chmielnik-Ciecierze”;
Złoża wykluczające możliwość eksploatacji to m.in. złoże iłów betonitowych „Zrecze’ (obszar gleb chronionych),
ale także (położone w granicach Szanieckiego Parku Krajobrazowego) „Gartatowice”.
9
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Zgodnie z Rozporządzeniem 336/2001 i 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego na terenach położonych w
granicach parków krajobrazowych i ich otulin zabrania się wydobywania skał, minerałów i torfu (poza obszarami
określonymi w planach ochrony)
Eksploatacja tych surowców powinna odbywać się w sposób zapewniający jak najmniejszą szkodliwość
oddziaływania na środowisko i krajobraz. Na obszarze chronionym gminy występują również miejsca
nielegalnego
poboru
surowców
przez
lokalną
społeczność.
W związku z powyższym władze gminy położyły nacisk na prowadzenie przemyślanej eksploatacji i likwidację
nielegalnego wydobycia surowców.
Zasoby lasów:
Gmina Chmielnik charakteryzuje się niską lesistością, - kompleksy leśne zajmują stosunkowo małą powierzchnię
gminy (poniżej 20%). Dominuje drzewostan sosnowy, a przeciętny wiek drzewostanu w obrębie gminy Chmielnik
wynosi około 50 lat. Kompleksy leśne są rozdrobnione. Większe kompleksy leśne występują w północnozachodniej części gminy.
Biorąc pod uwagę powyższą charakterystykę, należałoby dążyć do zwiększenia powierzchni lasów poprzez
kompleksowo realizowane zalesienia i zadrzewienia.
Program ochrony zasobów i walorów przestrzennych gminy polega na:

Ochronie wartości przyrodniczych i kulturowych gminy oraz wzmacnianiu wartości jej krajobrazu,
wzmacnianiu obszarów chronionego krajobrazu

Wspieraniu zalesień obszarowych, śródpolnych, przydrożnych a także zadrzewień parkowych w
obszarach zabudowanych,

Rekultywacji terenów zdegradowanych i wspieraniu ich zagospodarowania

Ochronie zasobów glebowych, stanowiących naturalne bogactwo gminy.

Ochronie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem przez sukcesywne
porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Ochronie powietrza poprzez likwidację źródeł zanieczyszczeń modernizując stare kotłownie węglowe w
budynkach i instytucjach użyteczności publicznej na olejowe.
Z przeprowadzonej analizy uwarunkowań rozwojowych oraz w/w czynników wynika, iż teren gminy Chmielnik
należy traktować szczególnie. Na terenie gminy Chmielnik występują liczne formy ochrony przyrody które w
znacznym stopniu ograniczają możliwości inwestycyjne. Z uwagi na położenie gminy, jej charakter oraz pełnioną
w regionie funkcję, należy dołożyć wszelkich starań, aby zlikwidować źródła zanieczyszczenia środowiska
i zachować jego wysokie walory. Zaowocuje to zwiększeniem atrakcyjności gminy dla turystów i agroturystów
oraz przyciągnięciem nowych mieszkańców.
2.4.2 Infrastruktura techniczna
2.4.2.1 Komunikacja
Drogowy układ komunikacyjny gminy Chmielnik tworzą drogi:
krajowe
wojewódzkie
10
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
powiatowe
gminne
Zasadniczym
elementem
układu
komunikacyjnego
jest
droga
krajowa
nr
73
łącząca
gminę
z Morawicą i Kielcami na północy i z Buskiem Zdrój oraz Stopnicą na południowym wschodzie, biegnąca dalej
do Tarnowa, oraz droga krajowa nr 78 relacji Chmielnik – Jędrzejów.
Droga nr 765 na odcinku Chmielnik – Staszów i dalej do Osieka która jest drogą wojewódzką.
Wymienione wyżej drogi łączą się w miejscowości gminnej Chmielnik tworząc ważny węzeł komunikacyjny.
Układ komunikacyjny na bazie w/w dróg jest tak ukształtowany, że ruch tranzytowy na kierunku północ –
południe omija centrum Chmielnika. Ruch ten przebiega obrzeżem miasta - droga nr 73. Pozostały ruch docelowy
łącznie z komunikacją autobusową i przelotem na kierunku wschód – zachód przebiega przez centrum w rejonie
rynku. Ze względu na parametry ulic w tej części miasta ruch ten jest uciążliwy zarówno dla mieszkańców jak i
dla pojazdów. Parametry ulic są zaniżone – ulice są zawężane w liniach regulacyjnych i w liniach zabudowy, przy
zazwyczaj normatywnych (kosztem chodników) szerokościach jezdni. Z tego też względu celowe wydaje się
przełożenie drogi nr 765 poza zabudowę miejską – wzdłuż linii kolejowej oraz przeniesienie dworca
autobusowego i tras przejazdu autobusów w peryferyjne części miasta.
2.4.2.2 Telekomunikacja
Liczba gospodarstw domowych posiadających telefon stacjonarny wynosi 1433, co w przeliczeniu na 100
mieszkańców daje wskaźnik stelefonizowania 12,5 abonenta. Ponadto na terenie gminy istnieje kilka sieci
telefonii komórkowej zaspokajającej potrzeby mieszkańców w zakresie łączności telefonicznej.
2.4.2.3 Elektroenergetyka
Przez teren gminy –tranzytem - przebiegają linie 400 i 220 kV relacji Elektrownia Połaniec – stacja systemowa
„Kielce 400”. Strefa ochronna dla linii 220 kV wynosi po 26 m, a od linii 400kV po 33 m mierzone w poziomie od
skrajnych przewodów w obie strony. W tej strefie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych.
Gmina Chmielnik jest zaopatrywana w energię elektryczną poprzez Główny Punkt Zasilania GPZ w miejscowości
Chmielnik.
Modernizacji wymagają sieci w miejscowościach: Borzykowa, Holendry, Kotlice, Śladków Mały, Suskrajowice.
Ponadto także modernizacji lub wymiany wymagają stacje transformatorowe.
2.4.2.4 Gospodarka cieplna
Gmina Chmielnik jest zaopatrywana w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła i lokalnych kotłowni
administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku.
System zaopatrzenia gminy w ciepło wymaga modernizacji.
Kierunki modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło obejmują takie działania jak systematyczna wymiana
nieekologicznych źródeł ciepła poprzez zastępowanie tradycyjnych pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym,
rozwiązaniami technologicznymi, które mają na celu wykorzystanie ekologicznych źródeł energii: oleju
opałowego , gazu sieciowego, biopaliwa.
Należy
dążyć
do
obejmowania
i ekologicznymi źródłami ciepła.
11
obszarów
zwartej
zabudowy
scentralizowanymi
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
2.4.2.5 Gazownictwo
Gmina Chmielnik nie jest zgazyfikowana. Niemniej, na wschód od miejscowości Chmielnik przebiega sieć
wysokiego ciśnienia Zborów-Busko-Kielce. W latach 2007 – 2013 planowany jest system zaopatrzenia gminy
Chmielnik w gaz sieciowy z sieci średniego ciśnienia.
2.4.2.6 Sieć wodociągowa
Gmina Chmielnik posiada sieć wodociągową o łącznej długości 148,2 km w tym w mieście 24,5 km. Do sieci
podłączonych jest ogółem 2 318 budynków mieszkalnych, w tym również budynki wielorodzinne. Woda na
potrzeby mieszkańców pobierana jest ze źródeł własnych oraz z Gminy Pierzchnica na potrzeby wsi Ługi. Ponadto
Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku eksploatujący ujęcie wody w Zreczu sprzedaje wodę z własnych ujęć
do gminy Busko-Zdrój i Wiślica.
W systemie zaopatrzenia w wodę dominującą rolę odgrywają ujęcia:

ujęcie głębinowe wody w Zreczu o wydajności 14 400 m3/d

ujęcie rezerwowe głębinowe w Chmielniku o wydajności 1 200 m3/d

ujęcie głębinowe wody w Suchowoli o wydajności 75 m3/d

ujęcie głębinowe wody w Piotrkowicach o wydajności 204 m3/d

ujęcie głębinowe wody w Celinach o wydajności 204 m3/d
Do sieci wodociągowej w gminie podłączonych jest ogółem 21 sołectw i w dużej części miasto Chmielnik. Sieci
wodociągowej nie posiadają cztery sołectwa: Lipy, Lubania, Holendry i Suliszów oraz nowe tereny budowlane w
granicach miasta. Gmina zamierza w obecnym okresie programowania 2007 – 2014 wybudować sieć
wodociągową na w/w terenach, aby zapewnić dobrej jakości wodę dla wszystkich mieszkańców gminy.
2.4.2.7 Sieć kanalizacyjna
Ogólna
długość
sieci
kanalizacyjnej
wynosi
50,3
km
w
tym
w
mieście
12,5
km.
Do sieci podłączonych jest 1 131 budynków, w tym również budynki wielorodzinne.
Gmina Chmielnik posiada dwie oczyszczalnie ścieków:

w Chmielniku o maksymalnej
przepustowości
wynoszącej 2100 m3/d. Obecnie jej rzeczywista
przepustowość wynosi 1100 m3/d. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z sołectw: Przededworze, Śladków
Duży, Śladków Mały, Suchowola oraz miasta Chmielnik.

w Piotrkowicach o docelowej przepustowości 240 m3/d. Średnia dobowa rzeczywista przepustowość
wynosi 50 m3/d. Oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki z Piotrkowic i Grabowca.
Obecnie planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w Suliszowie, która będzie odprowadzać ścieki do
oczyszczalni w Piotrkowicach oraz II etap systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Chmielnik.
Zamierzeniem gminy
w obecnym okresie programowania jest rozszerzenie granic aglomeracji a także
wybudowanie w jej obrębie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podczyszczalnią odcieków ze
składowiska odpadów w Przededworzu oraz oczyszczalnią wód deszczowych.
12
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
2.4.2.8 Gospodarka odpadami
Gmina Chmielnik wprowadziła w mieście system selektywnej gospodarki odpadów ustawiając kontenery do
segregacji odpadów w czterech asortymentach – tworzywa sztuczne, szkło, makulatura i złom. W sołectwach
segregowane odpady gromadzone są w workach do segregacji z tworzywa sztucznego i odbierane 2 razy do roku
w systemie wiosna-jesień.
Gmina Chmielnik posiada oddane do użytkowania w 2003 roku składowisko odpadów komunalnych w
Przededworzu o powierzchni 1,25 ha i objętości 82 943 m3. Na dobę przyjmowanych jest od 10 do 20 ton
odpadów. Składowisko wyposażone jest w budynek administracyjno – socjalny ,kompaktor, wagę wiaty i boksy
technologiczne, brodzik dezynfekcyjny, prasę i rębak.
Na
terenie
gminy
Chmielnik
we
wsi
Suchowola
znajduje
się
„stare
wysypisko
śmieci”
o pow. 1,18 ha, które obecnie jest w fazie zamykania i rekultywacji. Obecnie opracowywany jest projekt
rekultywacji w/w składowiska. Po jego zakończeniu i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwolenia na
zamknięcie gmina Chmielnik przystąpi do rekultywacji i technicznego zamknięcia nieczynnego składowiska.
2.4.2.9 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Znaczna część obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest obecnie w złym stanie technicznym i wymaga
gruntownego remontu.
Wszelkie prace podejmowane przy tych obiektach oraz prace prowadzone w ich sąsiedztwie i w bezpośrednim
otoczeniu, wymagają uzgodnienia z Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Kielcach
2.4.2.10 Identyfikacja problemów

Zbyt wąska oferta turystyczna i rekreacyjna dla turystów w różnym wieku.

Niezadowalający stan techniczny dróg przebiegających przez teren gminy.

Brak gazyfikacji gminy.

Zbyt mały stopień skanalizowania gminy.

Zły stan techniczny obiektów dziedzictwa kulturowego.

Zły stan techniczny świetlic wiejskich.

Niski poziom lub zła jakość wody w studniach na terenach nie objętych siecią wodociągową.
2.5 Gospodarka
Wśród podmiotów przeważają jednostki sektora prywatnego. Ich udział dochodzi do 95%. Liczba podmiotów
gospodarki narodowej według wybranych sekcji europejskiej klasyfikacji działalności PKD charakteryzują dane
zamieszczone w tabeli 1. Najliczniejsza grupa, bo stanowiąca prawie 50 % ogólnej liczby, to jednostki działające
w zakresie handlu i naprawy. Inaczej przedstawia się uszeregowanie według liczby zatrudnionych (tabela nr 2).
13
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Najwięcej
osób
zatrudnionych
jest
w
ochronie
zdrowia
i
opiece
społecznej,
następnie
w przemyśle i edukacji.
TABELA 1 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sektorów oraz
wybranych sekcji PKD w latach 2002-2004 (wg.RSWŚ)
Z tego
Ogółe
Rok
m
Sektor
publiczn
y
Sektor
prywatny
Przetwórstwo
nieruchomo- Pozostałe
Budowni Handel i gospodarka
przemysło- -ctwo
naprawa magazynowa
we
Gmina 711
Obsługa
Transport,
ści i firm, sekcje
i łączność
nauka
33
678
56
47
354
56
61
137
423
22
401
28
23
237
24
31
80
Gmina 752
33
719
54
48
381
57
66
146
443
22
421
28
23
254
24
31
83
Gmina 746
35
711
56
49
375
52
70
144
432
23
409
29
21
249
21
31
81
2
Pracujący
2002 w tym
miasto
2003 w tym
miasto
2004 W tym
miasto
TABELA
w
gminie
Chmielnik
według
sektorów
w
latach
2003
–
2004
( według RSWŚ )
Ogółem
Rok
razem
Usługi
Sektor
w tym
publiczny prywatny
rynkowe
Przemysł i
nierynkowe
budownictwo
kobiety
Gmina
14
1211
680
803
408
159
658
365
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
2003
w tym
miasto
Gmina
2004
846
510
586
278
119
446
279
1216
648
753
463
194
624
365
857
489
552
305
151
427
260
w tym
miasto
Mała liczba miejsc pracy powoduje, że bezrobocie na obszarze gminy Chmielnik jest wysokie. Według stanu na
koniec 2004 roku ponad 80 % bezrobotnych nie posiadała prawa do zasiłku. Dane zamieszczone w tabeli 3 nie
ukazują rysującego się na dużą skalę we wsi zjawiska bezrobocia utajonego, uwarunkowanego strukturą agrarną i
sytuacją produkcyjno-ekonomiczną rolnictwa w regionie. Na przestrzeni lat 2002 – 2004 nastąpił niewielki spadek
liczby bezrobotnych.
TABELA 3: Bezrobotni zarejestrowani w Gminie Chmielnik w latach 2002-2004( według RSWŚ )
ogółem
w wieku
ogółem
rok
kobiety
z prawem do
nie posiadający
produkcyjnym
zasiłku
prawa do zasiłku
mobilnym
(18-44 lata)
2002
1393
609
266
1147
1093
2003
1313
542
305
1050
1008
2004
1296
541
251
1045
982
Według danych z ostatniego spisu powszechnego w gminie Chmielnik 21,2 % ludności utrzymuje się głównie lub
wyłącznie z pracy w swoim gospodarstwie rolnym. Miasto i Gmina Chmielnik posiada wysoki wskaźnik użytków
rolnych. Podobnie przedstawia się wskaźnik gruntów ornych. Jakość gruntów jest słaba, ponieważ 50 % gruntów
ornych sklasyfikowana została w V i VI klasie, a użytków zielonych 61,3 %. Główne uprawy jakie dominują w
tym regionie to zboża i ziemniaki, które zajmują 88 do 91 % powierzchni upraw. W zbożowych dominuje uprawa
żyta i pszenżyta.
Produkcja rolnicza na terenie gminy realizowana jest przede wszystkim w indywidualnych gospodarstwach
rolnych. Nadprodukcja w rolnictwie oraz nadwyżki siły roboczej na wsi to problem z którym boryka się również
gmina Chmielnik. Czynniki te znacznie obniżają dochody z pracy w rolnictwie i powodują migrację młodych i
wykształconych ludzi do większych ośrodków miejskich lub do innych krajów Unii Europejskiej.
Obok rolnictwa drugim ważnym kierunkiem rozwoju gospodarczego gminy jest pozarolnicza działalność
gospodarcza.
Powstrzymanie procesu migracji wiąże się bezpośrednio z zapewnieniem miejsc pracy poza rolnictwem w
miejscu zamieszkania lub w najbliższej okolicy.
W przypadku gminy Chmielnik największe możliwości zarobkowania daje działalność w sektorze handlu i usług,
rozwój działalności agroturystycznej i turystycznej na obszarach wiejskich oraz przemyślana eksploatacja
surowców naturalnych na terenie gminy.
15
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Od roku 2002 przybyło 35 jednostek gospodarczych, co świadczy o zainteresowaniu ludności rozwojem
pozarolniczej działalności gospodarczej. Dominują tu takie działalności jak: handel, transport, budownictwo,
gastronomia.
W związku z obecną sytuacją na terenie miasta i gminy Chmielnik, pozarolniczą działalność gospodarczą
należy traktować nie tylko jako alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie, ale również jako jeden z filarów
rozwoju gospodarczego gminy. Gmina dysponuje bogactwami naturalnymi których eksploatacja może przynieść
zarówno dodatkowe dochody budżetowi gminy jak i nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy.
Ponadto szybki rozwój działalności agroturystycznej w południowej części gminy może stać się podstawą
do dalszego rozwoju działalności turystycznej i rekreacyjnej, która przyczyni się do powstawania nowych miejsc
pracy na wsi. Przy czym dodatkowym atutem gminy w tej dziedzinie jest jej położenie na obszarach objętych
ochroną i o wysokich walorach krajobrazowych.
Identyfikacja problemów

Wysoki
udział
gleb
słabych
i
bardzo
słabych,
o
niskiej
produkcyjności,
okresowo
i stale zbyt suchych.

Znaczne rozdrobnienie pól, konieczność dojazdu na znaczną odległość.

Słaby rozwój otoczenia rolnictwa, sfery usług oraz bezrobocie rejestrowane i utajone.

Zły stan techniczny oraz wiek maszyn i ciągników rolniczych , samochodów, brak środków finansowych na
ich odnowienie.

Niska opłacalność produkcji rolnej oraz trudność ze zbytem produktów.

Słabe wyposażenie gospodarstw w urządzenia do produkcji zwierzęcej.

Brak odpowiedniej infrastruktury na obszarach wiejskich, brak środków finansowych.

Niski poziom fachowej wiedzy rolniczej większości właścicieli gospodarstw.

Brak inwestorów zewnętrznych dla zagospodarowania majątku po upadłych przedsiębiorstwach.
2.6 Sfera społeczna
Gminę Chmielnik na koniec 2004 roku zamieszkiwało 11 554 osoby, w tym w mieście Chmielnik 4005 a w
sołectwach gminy około 7549 mieszkańców. Stanowi to 0,9% ogółu mieszkańców województwa
świętokrzyskiego , oraz 5,9% ogółu powiatu kieleckiego.
Na
dzień
Na
100
31.12.2004
mężczyzn
roku
w
przypada
gminie
99,8
Chmielnik
kobiet.
Średnia
było
5772
gęstość
kobiet
zaludnienia
i
w
5782
mężczyzn.
gminie
wynosi
ok. 81 osób/km . Pod względem liczby ludności na terenach wiejskich przodują sołectwa Przededworze,
2
Piotrkowice
i
Suchowola.
Najmniej
mieszkańców
ma
sołectwo
Ciecierze
i Holendry. Zdecydowanie najmniejszą gęstość zaludnienia wykazują Jasień i Suchowola, co jest spowodowane
dużą lesistością sołectw.
16
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Zmiany ilościowe w liczbie mieszkańców w gminie Chmielnik w latach 1990-2004 ilustruje wykres poniżej.
Według stanu na 31.12.2004 roku osoby w przedprodukcyjnej grupie wiekowej stanowią około 22,9 % ogółu
mieszkańców gminy. Ludność należąca do produkcyjnego przedziału wiekowego, a więc potencjalne zasoby
pracy i bodziec wzrostu gospodarczego, stanowi 59,8 % wszystkich mieszkańców gminy. Grupa poprodukcyjna w
gminie Chmielnik stanowi około 17,3 % ogółu mieszkańców gminy. Świadczy to o stosunkowo wysokim udziale
w społeczeństwie Chmielnika osób starszych, co w połączeniu ze zmniejszającym się odsetkiem młodzieży i
dzieci (wiek przedprodukcyjny) wskazuje na zagrożenie starzenia się społeczeństwa, tym bardziej, że z prostych
obliczeń wynika, iż na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypada tylko około 1,3 osoby w wieku
przedprodukcyjnym. Na jedną osobę w wieku nieprodukcyjnym w gminie Chmielnik przypada 1,5 osób w wieku
produkcyjnym. Szczegółowe dane o liczbie ludności przynależnej do grup obrazuje tabela poniżej:
Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku:
Wyszczególnienie
/w wieku/
Przedprodukcyjnym
(0-18 lat)
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
2648
1321
1327
6909
3764
3145
1997
697
1300
Produkcyjnym
Mężczyźni (18-65 lat)
Kobiety (18-60 lat)
Poprodukcyjnym
Mężczyźni (pow. 65 lat)
Kobiety (pow. 60 lat)
17
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Na terenie gminy działa Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną
gminy. Opieka społeczna obejmuje pomoc materialną oraz pomoc usługową (usługi opiekuńcze). Ośrodek
prowadzi także działalność opartą na poradnictwie i konsultacjach, informacjach i interwencji socjalnej. W ramach
opieki społecznej świadczona jest pomoc rodzinom dotkniętym inwalidztwem, rodzinom wielodzietnym i z
problemami alkoholowymi. W 2005 roku utworzony został Środowiskowy Dom Samopomocy w którym
prowadzone są zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z terenu gminy.
Identyfikacja problemów

Wskaźnik relacji osób w wieku przedprodukcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym świadczy o powolnym
procesie starzenia się społeczeństwa.

Mała gęstość zaludnienia oraz niska liczba mieszkańców.

Zbyt niski poziom wykształcenia ludności wiejskiej.

Wysoki poziom bezrobocia, niska aktywność zawodowa społeczeństwa.

Odpływ wykształconej i wykwalifikowanej ludności do większych ośrodków miejskich oraz do innych
krajów Unii Europejskiej.
III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze
3.1 Zadania wprowadzające zmiany w strukturze gospodarczej obszaru:
-
dalszy rozwój agroturystyki,
-
wsparcie grup producenckich i promocja ich produktów,
-
wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
-
pozyskanie inwestorów w celu tworzenia miejsc pracy związanych z recyklingiem odpadów,
-
ożywienie gospodarcze w związku z budową portu lotniczego Kielce.
3.2 Zadania wprowadzające zmiany w sposobie użytkowania terenu:
-
sukcesywne opracowywanie planu zagospodarowania terenu dla gminy,
-
aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
18
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
3.3 Zadania
wprowadzające
rozwój
systemu
komunikacji
i
infrastruktury:
-
dokończenie wodociągowania gminy,
-
sukcesywne podnoszenie standardu dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych,
-
poprawa stanu ciągów pieszych,
-
wprowadzenie sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem i nowymi szybkimi łączami internetowymi w
instytucjach gminnych,
-
gazyfikacja gminy,
3.4 Zadania wpływające na poprawę środowiska naturalnego:
-
sukcesywne kanalizowanie miejscowości wiejskich,
-
dokończenie kanalizowania obszaru objętego aglomeracją Chmielnik,
-
modernizacja i wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia „niskiej emisji”,
-
sukcesywne wprowadzanie recyklingu odpadów komunalnych,
-
zalesianie terenów gminy na obszarach o słabych klasach bonitacyjnych.
-
zmniejszenie zróżnicowania pomiędzy stopniem zwodociągowania a skanalizowania poprzez rozbudowę
istniejącej lub budowę nowej sieci kanalizacyjnej.
3.5 Zadania wpływające na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i
kulturowego:
-
zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych gminy tj.: występujących na terenie gminy części
Szanieckiego Parku Krajobrazowego, użytków ekologicznych i pomników przyrody,
-
zachowanie pomników przyrody nieożywionej,
-
rewitalizacja historycznej części miasta Chmielnika,
-
wspieranie działalności zespołów ludowych.
3.6 Zadania wpływające na poprawę warunków i jakości życia
mieszkańców:
-
budowa mieszkań socjalnych dla osób najuboższych,
-
rozbudowa infrastruktury służącej budownictwu mieszkaniowemu,
-
uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
-
rozwój sieci placówek usługowych.
19
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
IV. Realizacja zadań i projektów
4.1 Planowane zadania inwestycyjne na lata 2007-2013
ZGODNOŚĆ
NAZWA PLANOWANEGO
LP.
DZIAŁANIA
SZACOWANE
Z PLANEM
ZAGOSPODA-
REZULTATY
ROWANIA
-2-
DO PONIESIENIA
w tys. zł.
PRZESTRZENNEGO
-1-
NAKŁADY
-3-
-4-
ETAPY DZIAŁANIA PRZEWIDYWANY
CZAS REALIZACJI W
POSZCZEGÓLNYCH
LATACH
-5-
-6-
2 500
2007 -2009
3 600
2007 - 2010
8 500
2008 -2010
1 800
2007 - 2009
1.Wzrost długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
1.
w Suliszowie
Zgodne
na terenie gminy
2.Wzrost liczby gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
1.Wzrost długości sieci kanalizacyjnej na terenie
Budowa II etapu systemu kanalizacji sanitarnej na
2.
terenie aglomeracji Chmielnik
Zgodne
gminy
2.Wzrost liczby gospodarstw domowych
podłączonych do sieci kanalizacyjnej
1.Wzrost długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w
3.
aglomeracji Chmielnik
Zgodne
na terenie gminy
2.Wzrost liczby gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Lipy i
4.
Lubania
20
1.Wzrost długości sieci wodociągowej
Zgodne
2.Wzrost liczby gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
5.
Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie
oczyszczalni ścieków w Chmielniku
6.
Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku
7.
Dokończenie budowy drogi gminnej relacji
Suchowola „Straszniów – Ługi przez wieś”
Przebudowa wodociągu grupowego Zrecze – Busko
8.
9.
Rekultywacja składowiska
10.
Wykonanie tras rowerowych
11.
Budowa ulic na Osiedlu „Za Kościółkiem”
21
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
1. Wykorzystanie mocy przerobowej istniejącej
oczyszczalni.
2. Rozwiązanie gospodarki osadowej.
6 000
2008 - 2011
Zgodne
1 .Poprawa warunków życia mieszkańców.
2. Skrócenie czasu przejazdu do wyznaczonego celu.
4 500
2009 – 2010
Zgodne
Skrócenie czasu przejazdu do wyznaczonego celu
500
2007 - 2009
7 000
2007 – 2011
Zgodne
1.Przywrócenie zdegradowanego terenu do
powierzchni biologicznie czynnej, nie stanowiącej
zagrożenia dla środowiska naturalnego
2.Ograniczenie (wyeliminowanie) zagrożeń
związanych z tworzeniem się odcieków
wysypiskowych
3.Poprawienie walorów krajobrazowych otaczającego
terenu składowiska
900
2007 - 2010
Nie wymagana
1.Rozwój bazy kulturowej
2.Rozwój działalności turystycznej , agroturystycznej
i rekreacyjnej gminy
200
2009 - 2010
Zgodne
1. Poprawa warunków życia mieszkańców
2. Skrócenie czasu przejazdu do wyznaczonego celu
1 600
2009 – 2012
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
1 Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody dla
mieszkańców.
2. Wyeliminowanie strat wody.
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
12.
Gazyfikacja obiektów publicznych
13.
Przebudowa drogi krajowej nr 73 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w m Piotrkowice
Zgodne
14.
Budowa mieszkań socjalnych
Zgodne
15.
Budowa oświetlenia w Piotrkowicach i
Minostowicach
Zgodne
16.
17.
18.
Budowa drogi Celiny przez wieś
Rewitalizacja centrum Chmielnika
Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w
Łagiewnikach, Przededworzu, Sędziejowicach,
Suskrajowicach, Chomentówku, Kotlicach,
Jasieniu, Grabowcu
19.
Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków –
Chmielnik oraz ulic Pierzchnickiej, 1-go Maja, i
Mruczej w Chmielniku
20.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 765 relacji
Chmielnik – Szydłów – Staszów - Osiek (na
terenie gminy Chmielnik)
22
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
1. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do
atmosfery
1. Poprawa życia mieszkańców
1 000
2007 - 2010
1 015
2007
600
2009 - 2013
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
75
2007 - 2008
Skrócenie czasu przejazdu do wyznaczonego celu
600
2008 - 2009
30 000
2007 - 2013
800
2007 - 2013
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i
pieszego
Zapewnienie lokali mieszkalnych dla
najbiedniejszych rodzin z terenu gminy
1.Poprawienie dostępności usług publicznych
społecznych
2.Podniesienie estetyki miasta
3.Rozwój działalności turystycznej na terenie gminy
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
1.Poprawienie bazy dla działalności kulturalnej na
terenach wiejskich
2.Stworzenie warunków dla rozwoju kulturalnego i
sportowego młodzieży z trenów wiejskich
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i
pieszego
2. Skrócenie czasu przejazdu do wyznaczonego celu
12 000
2007- 2012
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i
pieszego
2. Skrócenie czasu przejazdu do wyznaczonego celu
4 500
2007 -2 013
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
21.
Budowa ulicy Na Skarpie w Chmielniku
Wymagana decyzja
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wymagana decyzja o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Wymagana decyzja o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i
Pieszego
2. Skrócenie czasu przejazdu do wyznaczonego celu
400
2007 - 2013
1.Poprawienie bazy dla działalności kulturalnej na
terenach wiejskich
2.Stworzenie warunków dla rozwoju kulturalnego i
sportowego młodzieży z terenów wiejskich
800
2007 – 2009
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
150
2007 – 2008
22.
Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach
23.
Wykonanie oświetlenia drogi krajowej w Celinach
24.
Wykonanie oświetlenia w Śladkowie Małym
Zgodne
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
130
2008 – 2009
25.
Wykonanie oświetlenia przy Al. Zwycięstwa w
Chmielniku
Zgodne
.Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
210
2008 – 2010
2 500
2007 – 2008
9 000
2007 – 2010
400
2008 - 2009
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w
Chmielniku
Wymagana decyzja o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
27.
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Wymagana decyzja o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
28.
Remont elementów boiska sportowego przy
ul. Dygasińskiego w Chmielniku
26.
23
Nie wymagana
1. Stworzenie właściwej bazy do prowadzenia zajęć
sportowych w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku
2. Umożliwienie młodzieży i pozostałym
mieszkańcom gminy podnoszenia sprawności
fizycznej
Poprawa jakości lecznictwa stacjonarnego i
ambulatoryjnego
Utworzenie właściwej bazy do zajęć sportowych
poprzez zmodernizowanie płyty boiska i remont
ogrodzenia.
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
29.
Remont kościołów parafialnych: w Chmielniku,
Piotrkowicach, Sędziejowicach
Nie wymagana
30.
Budowa wodociągu w Holendrach
Decyzja o lokalizacji
celu publicznego
31.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minostowicach
Decyzja o lokalizacji
celu publicznego
32.
Budowa dróg gminnych
Decyzja o lokalizacji
celu publicznego
Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych
dziedzictwa kulturowego
1. Wzrost długości sieci wodociągowej na terenie
gminy .
2. Wzrost liczby gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej.
1.Wzrost długości sieci kanalizacyjnej na terenie
gminy
2.Wzrost liczby gospodarstw domowych
podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
Skrócenie czasu przejazdu do wyznaczonego celu
RAZEM:
24
3 000
2007 - 2013
400
2007 - 2009
750
2007 - 2009
13 126
2008 - 2013
118 556
-
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
V.
Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na
terenie gminy
Zadania określone w niniejszym planie są elementem realizacji „Strategii Rozwoju Gminy” oraz „Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta
i Gminy Chmielnik”. Ważnym elementem przy ustalaniu kolejności wdrażania projektów były również
propozycje działań zgłaszane przez społeczeństwo lokalne poprzez Rady Sołeckie, działające na terenie gminy
stowarzyszenia i kluby przedsiębiorców.
Zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej są kolejnymi etapami wodociągowania i
kanalizowania gminy. Wybudowane w ostatnich latach ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków pozwalają na
zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków z terenu miasta Chmielnik i większych sołectw o zwartej zabudowie.
Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy będzie więc zakończeniem
działań rozpoczętych w tym zakresie w okresie wcześniejszym przy współfinansowaniu projektów
z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej i Banku Światowego. Na terenach o rozproszonej zabudowie
oczyszczanie ścieków planowane jest poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z technologią
dostosowaną do warunków glebowo – gruntowych.
Realizując projekty określone w Planie gmina zamierza współdziałać z prywatnymi instytucjami w
doprowadzeniu infrastruktury koniecznej dla ich funkcjonowania i rozwoju.
VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego
Wzrost dróg o dobrej utwardzonej nawierzchni
do 2014 r. o 28 km
Liczba zwodociągowanych miejscowości na terenie gminy.
26 do 2014 r.
Liczba skanalizowanych miejscowości
9 do 2014 r. .
Wzrost powierzchni obiektów przeznaczonych na cele kulturalne
do 2014 r. o 3 200 m2
Przywrócenie zdegradowanego terenu do powierzchni biologicznie czynnej na obszarze 1,2 ha do 2010 r.
Oznakowanie tras rowerowych na długości 45 km do 2014 r.
Rewitalizacja historycznej części miasta Chmielnika do 2014
Wybudowanie nowych chodników na długości 7 km do 2014 r.
Powstanie 10 kompletów mieszkań socjalnych do 2014 r.
Podłączenie do sieci gazowej gminnych obiektów użyteczności publicznej do 2010 r.
Powstanie obiektu biblioteczno-administracyjnego do 2010 r.
25
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
VII. Plan finansowy na lata 2007-2013
Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2007-2013
SZACOWANE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA w tys. zł.
NAKŁADY DO
Budżet
Środki
PONIESIENIA w Budżet JST
Inne
państwa UE
tys. zł.
LP.
NAZWA PLANOWANEGO
DZIAŁANIA
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej
wodociągowej w Suliszowie.
i
sieci 2 500
750
1 750
2950
(EOG i
Norweski
Mechanizm
Finansowy)
2.
Budowa II etapu systemu kanalizacji sanitarnej 3 600
na terenie aglomaracji Chmielnik
650
3.
Uporządkowanie
gospodarki
wodno
ściekowej w aglomeracji Chmielnik
1 275
––
7 225
––
4.
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Lipy 1 800
i Lubania
630
__
1 170
__
5.
Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie 6 000
oczyszczalni ścieków w Chmielniku.
900
––
5100
––
6.
Budowa
ulic
wraz
z
infrastrukturą
towarzyszącą na Osiedlu Dygasińskiego w 4 500
Chmielniku.
675
––
3 825
––
500
––
– 8 500
Dokończenie budowy drogi gminnej relacji 500
Suchowola„Straszniów”– Ługi przez wieś.
Przebudowa wodociągu grupowego Zrecze – 7 000
Busko
7.
8.
525
––
5 950
525
(gm. Busko)
9.
Rekultywacja składowiska.
900
135
––
10.
Wykonanie tras rowerowych.
200
50
––
150
––
11.
Budowa ulic na Osiedlu „Za Kościółkiem”
1 600
240
––
1 360
––
12.
Gazyfikacja obiektów publicznych gminy
1 000
1 000
13.
Przebudowa
drogi
krajowej
wraz
z
infrastrukturą towarzyszącą nr 73
w m. 1 015
Piotrkowice
14.
Budowa mieszkań socjalnych
15.
Budowa oświetlenia
Minostowicach
16.
Budowa drogi Celiny przez wieś
600
150
17.
Rewitalizacja centrum Chmielnika
30 000
4 500
26
w
Piotrkowicach
600
i 75
765
1 000
(GDDKiA)
15
600
––
__
––
––
––
450
––
75
25 500
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
18.
19.
20.
Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w
Łagiewnikach, Przededworzu, Sędziejowicach, 800
Suskrajowicach,
Kotlicach,
Jasieniu,
Chomentówku, Grabowcu
Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T
Suków – Chmielnik oraz ulic Pierzchnickiej, 12 000
Kieleckiej, 1-go Maja i Mruczej w Chmielniku
Przebudowa drogi wojewódzkiej 765 relacji
Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek (na terenie 4 500
gminy Chmielnik)
800
900
10 200
95
3 825
21.
Budowa ulicy Na Skarpie w Chmielniku
400
60
340
22.
Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach
800
200
600
23.
Wykonanie oświetlenia drogi krajowej w 150
Celinach
150
24.
Wykonanie oświetlenia w Śladkowie Małym
130
130
25.
Wykonanie oświetlenia przy Al. Zwycięstwa 210
w Chmielniku
210
26.
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół 2 500
Nr 3 w Chmielniku
500
27.
Rozbudowa
Chmielniku
675
28.
Remont elementów boiska sportowego przy 400
ul. Dygasińskiego w Chmielniku
29.
Remont
kościołów
parafialnych:
w 3 000
Chmielniku, Piotrkowicach i Sędziejowicach
30.
Budowa sieci wodociągowej w Holendrach
31.
Budowa
kanalizacji
w Minostowicach
32.
Budowa dróg gminnych
RAZEM:
Szpitala
Powiatowego
w 9 000
60
7 650
__
340
1 500
900
( Starostwo
Powiatowe)
580
(ŚZDW)
2 000
(Minis. Sportu
i Star. Pow.)
675
(Star. Pow.)
__
1 500
(środ. Parafii)
400
140
__
260
__
sanitarnej 750
188
__
562
__
13 126
9 651
__
3 475
__
118 556
26 429
-
81 997
10 130
Planowane zadania inwestycyjne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego będą wdrażane w kolejności poprzedzonej
konsultacjami społecznymi.
27
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA I GMINY CHMIELNIK
VIII. System wdrażania
Plan Rozwoju Lokalnego będzie wdrażany przez beneficjentów w zależności od rodzaju projektu.
IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
Plan rozwoju lokalnego będzie monitorowany przez Radę Miejską. Burmistrz będzie składał okresowe informacje
na sesjach Rady Miejskiej. Plan będzie także monitorowany przy współdziałaniu ze społecznościami wiejskimi na
zebraniach wiejskich.
Głównym sposobem oceny programu rozwoju lokalnego będzie faktyczne jego wykonanie poprzez porównanie
przez Radę Miejską efektów jego wykonania z zapisami w programie.
Gmina
będzie
inicjowała
współpracę
pomiędzy
sektorem
publicznym,
prywatnym
i organizacjami pozarządowymi poprzez generowanie wspólnych przedsięwzięć.
Za Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego będzie odpowiedzialna redakcja Kuriera Chmielnickiego
wydawanego przez Chmielnickie Centrum Kultury, która będzie na bieżąco informowała o postępach realizacji
programu rozwoju lokalnego miasta i gminy Chmielnik.
28
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards