Umowa kupna-sprzedaży broni

advertisement
Umowa kupna-sprzedaĪy
W dniu ...................................... w .................................................... pomiĊdzy:
(miejscowoĞü)
1. ..................................................................................................................................................
(nazwisko i imiĊ)
zamieszkałym ...........................................................................................................................
(adres stałego zamieszkania)
legitymującym siĊ dowodem osobistym nr ..............................................................................
zwanym dalej sprzedającym z jednej strony
a
2. ...................................................................................................................................................
(nazwisko i imiĊ)
zamieszkałym ...............................................................................................................................
(adres stałego zamieszkania)
legitymującym siĊ dowodem osobistym nr.....................................................................................
zwanym dalej kupującym ze strony drugiej,
zawarta została umowa o nastĊpującej treĞci:
§1
Sprzedający oĞwiadcza, Īe:
1. jest właĞcicielem broni myĞliwskiej.................................................................................................
(nazwa broni, kaliber)
o numerze .......................................................
zwanej dalej przedmiotem sprzedaĪy
2. Na broĔ, o której mowa w pkt 1, posiada zezwolenie wydane
przez ............................................................................................. w dniu ......................................
seria ...................................... nr ......................................
§2
Kupujący oĞwiadcza, Īe posiada waĪne pozwolenie na zakup broni myĞliwskiej,wydane
przez ................................................................................................ w dniu ......................................
seria ...................................... nr ......................................
§3
Strony ustaliły wartoĞü przedmiotu sprzedaĪy na ................zł
(słownie:.................................................................................................................. złotych)
§4
1. Sprzedający wydaje przedmiot niniejszej umowy, a kupujący przejmuje go do uĪytkowania.
2. Kupujący oĞwiadcza, iĪ wie Īe ma 5 dni na zarejestrowanie broni w KW Policji.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§6
UmowĊ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaĪdej ze stron.
......................................
(sprzedający)
......................................
(kupujący)
Download