Pobierz

advertisement
Spis treści
Skróty stosowane w tekście ...................................................................................... 9
1. Strategia polityki antybiotykowej w szpitalu .................................................. 11
2. Profilaktyka antybiotykowa w chirurgii .......................................................... 17
Profilaktyka w poszczególnych specjalnościach zabiegowych ........................ 21
3. Antybiotykoterapia empiryczna i celowana .................................................. 37
3.1. Bakteriemia, sepsa, wstrząs septyczny ....................................................... 43
3.2. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego ............................................. 48
Pozaszpitalne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ............. 48
Ropień mózgu ............................................................................................... 55
Ropniak podtwardówkowy .......................................................................... 57
Ropień nadtwardówkowy ............................................................................. 57
3.3. Zakażenia układu oddechowego ................................................................. 60
Zapalenie płuc u dzieci ................................................................................ 60
Zapalenie płuc u dorosłych ......................................................................... 61
Zachłystowe zapalenie płuc ........................................................................ 62
Zapalenie płuc w przebiegu mukowiscydozy ............................................. 62
Zapalenie płuc związane z opieką medyczną ............................................ 63
Zapalenie płuc szpitalne u chorych sztucznie wentylowanych (VAP) ......... 64
Zapalenie płuc wentylacyjne z czynnikami ryzyka zakażenia MRSA ........... 65
Ropień płuca ................................................................................................ 66
Ropniak opłucnej ......................................................................................... 67
3.4. Zakażenia odcewnikowe (związane z cewnikami żylnymi centralnymi
i obwodowymi) ............................................................................................. 69
Zasady diagnostyki zakażeń odcewnikowych krwi (przy podejrzeniu,
że cewnik jest źródłem zakażenia) ........................................................... 69
3.5. Zakażenia serca ............................................................................................ 74
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (infective endocarditis – IE) ........................ 74
Antybiotykoterapia empiryczna infekcyjnego zapalenia wsierdzia do czasu
identyfikacji czynnika etiologicznego lub w przypadku braku identyfikacji .... 78
Antybiotykoterapia celowana infekcyjnego zapalenia wsierdzia ................. 79
Antybiotykoterapia grzybiczego zapalenia wsierdzia .................................. 83
Zapalenie wsierdzia z ujemnymi wynikami posiewu krwi ............................ 84
Zapalenie mięśnia sercowego ...................................................................... 86
Ropne zapalenie osierdzia ............................................................................ 86
Zapalenie śródpiersia (mediastinitis) po operacjach na otwartym sercu .... 87
5
Przewodnik antybiotykoterapii szpitalnej
3.6. Zakażenia przewodu pokarmowego i jamy brzusznej ................................ 89
Biegunki infekcyjne ...................................................................................... 89
Zakażenia o etiologii Clostridium difficile ...................................................... 90
Zakażenia wewnątrzbrzuszne ...................................................................... 91
Pozaszpitalne zakażenie wewnątrzbrzuszne ................................................ 92
Zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych ................................ 93
Wtórne zapalenie otrzewnej – zakażenia szpitalne ...................................... 95
Ropnie wewnątrzbrzuszne ............................................................................ 97
Ropnie narządowe ....................................................................................... 98
3.7. Zakażenia układu moczowo-płciowego ..................................................... 101
Zakażenia układu moczowego u dzieci ..................................................... 102
Ostre zakażenia układu moczowego do 24 miesiąca życia ...................... 103
Ostre zakażenia układu moczowego (>2 roku życia) .............................. 104
Zapalenie cewki moczowej ........................................................................ 105
Choroby zapalne miednicy małej (pelvic inflammatory disease – PID) .... 105
Zapalenie pęcherza moczowego u kobiet ................................................. 106
Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek u kobiet ...................................... 107
Bezobjawowa bakteriuria ........................................................................... 108
Bakteriuria u przewlekle cewnikowanych .................................................. 109
Powikłane zakażenia układu moczowego ................................................. 109
Zakażenia układu moczowego po przeszczepie nerek ............................ 110
Ropień wewnątrznerkowy .......................................................................... 111
Ropień okołonerkowy ................................................................................ 111
Zapalenie prostaty ..................................................................................... 112
Zapalenie najądrza i jądra ......................................................................... 112
3.8. Zapalenie kości i stawów ........................................................................... 115
Zapalenie kości i szpiku .............................................................................. 115
Zakażenia związane z wszczepieniem endoprotezy stawu ....................... 116
Zapalenie kości u chorych z cukrzycą lub niewydolnością naczyniową ... 119
Zakażenia stawów ...................................................................................... 120
Bakteryjne zapalenie stawów ..................................................................... 121
3.9. Zakażenia skóry, tkanek miękkich i powikłane zapalenia tkanki łącznej ..... 123
Ropnie skórne ............................................................................................ 123
Róża (erysipelas) ........................................................................................ 123
Promienica twarzy i szyi (actinomycosis) ..................................................... 124
Zakażenia skóry i tkanek miękkich w okresie pooperacyjnym ................ 125
Pooperacyjne zakażenia głowy i szyi ....................................................... 125
Powikłane zapalenia skóry i tkanki łącznej
– wybrane jednostki chorobowe ............................................................ 126
Zakażenia stopy cukrzycowej .................................................................. 128
3.10. Zakażenia z udziałem bakterii beztlenowych ........................................... 130
6
Spis treści
4. Czynniki etiologiczne zakażeń i antybiotykoterapia celowana .................. 132
Acinetobacter sp. ............................................................................................... 132
Actinomyces sp. ................................................................................................. 134
Arcanobacterium sp. ......................................................................................... 135
Bacillus anthracis ................................................................................................ 136
Bacillus cereus ................................................................................................... 137
Bacteroides fragilis ............................................................................................. 137
Bordetella pertussis ............................................................................................ 139
Borrelia burgdorferi ........................................................................................... 140
Campylobacter jejuni/coli .................................................................................. 142
Chlamydia trachomatis ...................................................................................... 143
Chlamydophila psittaci ...................................................................................... 144
Chlamydophila pneumoniae .............................................................................. 145
Citrobacter diversus (koseri) i Citrobacter freundii ........................................... 146
Clostridium sp. ................................................................................................... 147
Clostridium tetatni ............................................................................................... 147
Clostridium perfringens ...................................................................................... 148
Clostridium difficile ............................................................................................. 149
Enterobacter cloacae i Enterobacter aerogenes .............................................. 151
Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium ................................................. 153
Escherichia coli .................................................................................................. 155
Haemophilus influenzae ..................................................................................... 157
Helicobacter pylori ............................................................................................. 159
Klebsiella pneumoniae i Klebsiella oxytoca ........................................................ 161
Legionella sp. ..................................................................................................... 163
Listeria monocytogenes ..................................................................................... 164
Mycoplasma pneumoniae ................................................................................. 165
Neisseria gonorrhoeae ...................................................................................... 167
Neisseria meningitidis ......................................................................................... 168
Nocardia ............................................................................................................ 171
Propionibacterium acnes ................................................................................... 172
Proteus sp./Providencia/Morganella .................................................................. 173
Pseudomonas aeruginosa ................................................................................. 174
Salmonella sp. ................................................................................................... 177
Serratia ............................................................................................................... 179
Staphylococcus aureus ..................................................................................... 180
Staphylococcus epidermidis i inne gronkowce koagulazo(–) .......................... 187
Stenotrophomonas maltophilia (Xanthomonas maltophilia) ............................... 189
Streptococcus pyogenes (paciorkowce ropne gr. A) ...................................... 191
Streptococcus agalactiae (paciorkowce grupy B) ........................................... 194
Streptococcus bovis (paciorkowiec grupy D) .................................................. 195
Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc) ..................................... 196
Streptococcus viridans (grupa paciorkowców zieleniących) ........................... 200
7
Przewodnik antybiotykoterapii szpitalnej
Treponema pallidum .......................................................................................... 201
Tropheryma whipplei ......................................................................................... 202
Yersinia enterocolitica/Yersinia pseudotuberculosis ........................................... 203
5. Antybiotyki stosowane w praktyce szpitalnej ............................................... 205
6. Lekooporność szczepów szpitalnych .......................................................... 215
7. Dawkowanie wybranych antybiotyków ......................................................... 218
8
Download