Ankieta

advertisement
……………………………………………
Miejscowość, data
INFORMACJA
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………………
imię i nazwisko
biorącego udział w IV Powiatowym Konkursie Poezji Obcojęzycznej „Poezja w językach Szekspira i
Puszkina”.
………………………………………………………………….....
Podpis rodzica
Download