Przepływomierze Micro Motion® MVD™ Direct Connect

advertisement
Instrukcja obsługi
P/N 20004444, Rev. A
Sierpień 2005
Przepływomierze
Micro Motion®
MVD™ Direct Connect™
Instrukcja instalacji
Przed przystąpieniem do instalacji
Przed przystąpieniem do instalacji
W niniejszej instrukcji zamieszczono informacje na temat instalacji przepływomierzy Micro Motion®
MVD™ Direct Connect™. Przepływomierze MVD Direct Connect mogą zawierać barierę iskrobezpieczną
MVD Direct Connect. Opisano tutaj oba typy instalacji.
Dodatkowo w niniejszej instrukcji przedstawiono podstawowe informacje na temat uzyskiwania połączenia
pomiędzy przepływomierzem MVD Direct Connect a zdalnym systemem nadrzędnym.
Opis i budowa produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 3
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 6
Podłączenie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 6
Lokalizacja podzespołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 7
Instalacja procesora lokalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 8
Podłączanie procesora lokalnego do czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 10
Przygotowanie kabla 4-żyłowego i podłączenie procesora lokalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 11
Instalacja bariery iskrobezpiecznej MVD Direct Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 14
Podłączanie bariery iskrobezpiecznej MVD Direct Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 14
Podłączenie do zdalnego systemu nadrzędnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 15
Podłączanie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 16
Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 16
Komunikacja MVD Direct Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 17
Zwrot urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona 18
Obsługa Klienta
Pomoc techniczną można uzyskać w Biurach Obsługi Klienta Micro Motion:
• W U.S.A., telefon 1-800-522-MASS (1-800-522-6277)
• W Kanadzie i Ameryce Łacińskiej, telefon (303) 527-5200
• W Azji, telefon (65) 6770-8155
• W Wielkiej Brytanii, telefon 0800 - 966 180 (połączenie bezpłatne)
• Poza Wielką Brytanią, telefon +31 (0) 318 495 670
Instalacje europejskie
To urządzenie Micro Motion spełnia właściwe dyrektywy Unii Europejskiej, jeśli zostało zainstalowane
zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji instalacji. Deklaracja zgodności WE zawiera wykaz
dyrektyw odnoszących się do danego urządzenia.
Deklaracja zgodności WE wraz ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi oraz wszystkie
Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX dostępne są w Internecie pod adresem www.micromotion.com/atex
i w lokalnym przedstawicielstwie firmy Micro Motion.
©2005, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. ELITE, ProLink oraz logo Micro Motion są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Micro Motion, Inc., Boulder, Kolorado. MVD, ProLink II i MVD Direct Connect są znakami towarowymi firmy
Micro Motion, Inc., Boulder, Kolorado. Micro Motion jest zastrzeżoną nazwą handlową firmy Micro Motion, Inc., Boulder, Kolorado.
Logo Emerson jest znakiem towarowym firmy Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki towarowe są zastrzeżone przez ich
prawowitych właścicieli.
2
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Opis i budowa produktu
Bezpieczeństwo
Szczegółowe informacje o instalacjach iskrobezpiecznych można znaleźć w instrukcjach instalacji
Micro Motion ATEX, UL lub CSA.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem może być
przyczyną wybuchu.
Informacje dotyczące aplikacji w obszarach zagrożonych wybuchem można
znaleźć w odpowiedniej dokumentacji firmy Micro Motion dostarczanej wraz z
przepływomierzem lub na stronie internetowej Micro Motion.
UWAGA
Nadmierne napięcie może uszkodzić procesor lokalny.
Aby uniknąć uszkodzenia procesora lokalnego, należy używać wyłączenie
zasilania niskonapięciowego stałoprądowego.
Opis i budowa produktu
Przepływomierze MVD Direct Connect służą do dostarczania danych z czujnika Micro Motion bezpośrednio
do urządzenia zdalnego zgodnego z Modbus, a nie do przetwornika Micro Motion. Ze względu na brak
podzespołu przetwornika, systemy MVD Direct Connect nie są iskrobezpieczne, jeśli w instalacji nie znajduje
się bariera iskrobezpieczna MVD Direct Connect.
OSTRZEŻENIE
Systemy MVD Direct Connect bez bariery iskrobezpiecznej
MVD Direct Connect nie są iskrobezpieczne.
Opcje instalacji
Wszystkie systemy MVD Direct Connect zawierają czujnik i procesor lokalny. Można zamontować
standardowy procesor lokalny lub zmodyfikowany procesor lokalny.
• Standardowy procesor lokalny może być montowany jako integralna część czujnika lub zdalnie.
• Zmodyfikowany procesor lokalny musi być montowany jako integralna część czujnika; nie może
być montowany zdalnie.
W przypadku zainstalowania bariery iskrobezpiecznej MVD Direct Connect dla każdego procesora lokalnego
wymagana jest osobna bariera.
Na Ilustracjach 1 i 2 przedstawiono instalacje MVD Direct Connect bez bariery iskrobezpiecznej
MVD Direct Connect. Na Ilustracjach 3 i 4 przedstawiono instalacje MVD Direct Connect z barierą
iskrobezpieczną MVD Direct Connect.
Instrukcja instalacji
3
Opis i budowa produktu
Ilustracja 1
Instalacje MVD Direct Connect – integralny procesor lokalny, brak
bariery iskrobezpiecznej
Zasilanie stałoprądowe
Czujnik
Zdalny system nadrzędny
Przewód zasilania
dostarczany przez
użytkownika
Procesor lokalny
Przewód RS-485 dostarczany
przez użytkownika
Ilustracja 2
Instalacje MVD Direct Connect – zdalny procesor lokalny, brak bariery
iskrobezpiecznej
Zasilanie stałoprądowe
Zdalny system nadrzędny
Czujnik
Przewód zasilania dostarczany
przez użytkownika
Przewód RS-485 dostarczany
przez użytkownika
Skrzynka przyłączeniowa
Kabel 9-żyłowy
Micro Motion
Ilustracja 3
Procesor lokalny
Instalacje MVD Direct Connect – integralny procesor lokalny, bariera
iskrobezpieczna
Zasilanie stałoprądowe
Czujnik
Przewód zasilania dostarczany
przez użytkownika
Przewód RS-485 dostarczany
przez użytkownika
Bariera
Procesor lokalny
Zdalny system nadrzędny
Kabel 4-żyłowy
Obszar niebezpieczny
4
Obszar bezpieczny
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Opis i budowa produktu
Ilustracja 4
Instalacje MVD Direct Connect – zdalny procesor lokalny, bariera
iskrobezpieczna
Zasilanie stałoprądowe
Przewód zasilania dostarczany
przez użytkownika
Czujnik
Przewód RS-485
dostarczany przez
użytkownika
Kabel 4-żyłowy
Zdalny system nadrzędny
Bariera
Skrzynka przyłączeniowa
Kabel 9-żyłowy
Micro Motion
Procesor lokalny
Obszar
niebezpieczny
Obszar
bezpieczny
Instalacja sieciowa
Do jednego zdalnego systemu nadrzędnego można podłączyć maksymalnie piętnaście instalacji
MVD Direct Connect. W razie stosowania barier iskrobezpiecznych jedna bariera wymagana jest dla
każdego procesora lokalnego. Ilustracja 5 przedstawia cztery opcje instalacji sieciowej.
Ilustracja 5
Opcje instalacji sieciowej
Obszar bezpieczny
Obszar niebezpieczny
Instrukcja instalacji
5
Instalacja
Instalacja
Podłączenie zasilania
Wymagania dotyczące zasilania zależą od typu instalacji:
• MVD Direct Connect bez bariery iskrobezpiecznej MVD Direct Connect (patrz Ilustracje 1 i 2).
• MVD Direct Connect z barierą iskrobezpieczną MVD Direct Connect (patrz Ilustracje 3 i 4).
Instalacje MVD Direct Connect bez bariery iskrobezpiecznej MVD Direct Connect
W instalacjach MVD Direct Connect bez bariery iskrobezpiecznej zasilanie podłączane jest bezpośrednio do
procesora lokalnego. Procesor lokalny zasila czujnik. Zasilanie musi spełniać następujące wymagania:
• Zasilanie musi być dostarczane ze wspólnego stabilizowanego zasilacza o prawidłowym napięciu.
• Wymagane napięcie dla pojedynczego procesora lokalnego wynosi 15–26 VDC. Maksymalny pobór
mocy pojedynczego procesora lokalnego wynosi około 3 W.
• Zasilacz może zasilać dowolną liczbę procesorów lokalnych, ale nie może być wykorzystywany do
zasilania innych urządzeń.
• Należy używać przewodów ekranowanych.
• Zasilacz musi być zabezpieczony przed propagacją skoków napięcia lub przewodzonych zakłóceń o
częstotliwościach radiowych (RFI) na wyjściu.
• Zasilacz nie może być uziemiony.
UWAGA
Uziemienie zasilacza do procesora lokalnego może spowodować
uszkodzenie procesora lokalnego lub zdalnego systemu nadrzędnego.
Aby uniknąć uszkodzenia procesora lokalnego lub zdalnego systemu
nadrzędnego, należy upewnić się, że zasilacz nie jest uziemiony do procesora
lokalnego.
• W krajach UE zasilacz musi spełniać wymogi dyrektywy EMC.
• Wielkość i długość przewodu zasilania musi być zgodna z wymaganiami, które zawiera Tabela 2.
Dla każdego procesora lokalnego minimalne wymagane napięcie wejściowe DC wynosi 15 V.
Podczas uruchamiania zasilacz musi zapewniać dla każdego procesora lokalnego prąd krótkotrwały
o wartości 0,2 A. Maksymalny prąd ustalony wynosi 0,15 A. Do określania parametrów przewodu
zasilania należy użyć poniższego równania; dodatkowe informacje zawiera Tabela 1:
Minimalne napięcie zasilania = 15 V + (rezystancja przewodu × długość przewodu × 0,15 A)
Przykład
Procesor lokalny zamontowany jest 107 m (350 ft) od zasilacza stałoprądowego. Aby użyć
przewodu 18 AWG, wymagane napięcie przy zasilaczu stałoprądowym należy obliczyć w
następujący sposób:
Minimalne napięcie zasilania = 15 V + (rezystancja przewodu × długość przewodu × 0,15 A)
Minimalne napięcie zasilania = 15 V + (0,0128 oma/stopę x 350 stopę × 0,15 A)
Minimalne napięcie zasilania = 15,5 V
6
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Instalacja
Tabela 1
Typowa rezystancja przewodu zasilania w 20°C (68°F)
Przekrój
Rezystancja(1)
14 AWG
0,0050 Ω/stopę
16 AWG
0,0080 Ω/stopę
18 AWG
0,0128 Ω/stopę
20 AWG
0,0204 Ω/stopę
22 AWG
0,0328 Ω/stopę
2,5 mm
2
0,0136 Ω/metr
1,5 mm
2
0,0228 Ω/metr
1 mm2
0,0340 Ω/metr
2
0,75 mm
0,5 mm
2
0,0460 Ω/metr
0,0680 Ω/metr
(1) Wartości te uwzględniają rezystancję żył o wysokim i niskim potencjale w
przewodzie.
Instalacje MVD Direct Connect z bariera iskrobezpieczną MVD Direct Connect
W instalacjach MVD Direct Connect z bariera iskrobezpieczną zasilanie podłączane jest do bariery. Bariera zasila
procesor lokalny, a procesor lokalny zasila czujnik. Zasilanie musi spełniać następujące wymagania:
• Zasilacz może być uziemiony lub nie.
• Wymagane napięcie dla pojedynczej bariery wynosi 24 VDC ±20%. Maksymalny pobór mocy
pojedynczej bariery i procesora lokalnego wynosi około 3,5 W.
• Wielkość i długość przewodu zasilania musi być zgodna z wymaganiami, które zawiera Tabela 3.
Na zaciskach bariery minimalne wymagane napięcie wejściowe DC wynosi 19,2 V. Podczas
uruchamiania zasilacz musi zapewniać dla każdego procesora lokalnego prąd krótkotrwały o wartości
0,2 A. Maksymalny prąd ustalony wynosi 0,15 A. Do określania parametrów przewodu zasilania
należy użyć poniższego równania; dodatkowe informacje zawiera Tabela 1:
Minimalne napięcie zasilania = 19,2 V + (rezystancja przewodu × długość przewodu × 0,15 A)
Przykład
Pojedyncza bariera iskrobezpieczna MVD Direct Connect zamontowana jest 107 m
(350 ft) od zasilacza stałoprądowego. Aby użyć przewodu 18 AWG, wymagane napięcie
przy zasilaczu stałoprądowym należy obliczyć w następujący sposób:
Minimalne napięcie zasilania = 19,2 V + (rezystancja przewodu × długość przewodu × 0,15 A)
Minimalne napięcie zasilania = 19,2 V + (0.0128 oma/stopę x 350 stopę × 0,15 A)
Minimalne napięcie zasilania = 19,7 V
Lokalizacja podzespołów
Informacje dotyczące lokalizacji czujnika lub zespołu czujnik/procesor lokalny zawiera instrukcja instalacji
czujnika. Jeśli procesor lokalny zainstalowany jest zdalnie w stosunku do czujnika, informacje na temat
maksymalnej odległości pomiędzy tymi dwoma podzespołami zawiera instrukcja instalacji czujnika.
Instrukcja instalacji
7
Instalacja
Maksymalna odległość pomiędzy procesorem lokalnym, zasilaczem, zdalnym systemem nadrzędnym i barierą
iskrobezpieczną (jeśli instalacja zawiera barierę) zależą od przekroju i typu przewodów. Należy upewnić się,
czy instalacja jest zgodna z tymi wymogami.
• Tabela 2 przedstawia wymagania dotyczące przekroju i długości kabli dla instalacji
MVD Direct Connect bez bariery iskrobezpiecznej.
• Tabela 3 przedstawia wymagania dotyczące przekroju i długości kabli dla instalacji
MVD Direct Connect z barierą iskrobezpieczną.
Tabela 2
Przekroje i długości kabli – instalacje MVD Direct Connect bez bariery
iskrobezpiecznej
Zakres
Typ kabla
Przekrój kabla
2
Maks. długość
Od procesora lokalnego do zdalnego
systemu nadrzędnego
RS-485
0,35 mm (22 AWG) lub większy
150 metrów (500 ft)
Od procesora lokalnego do zasilacza
Zasilanie(1)
0,35 mm2 (22 AWG)
90 metrów (300 ft)
2
150 metrów (500 ft)
2
150 metrów (500 ft)
0,5 mm (20 AWG)
0,8 mm (18 AWG)
(1) Kabel musi mieć takie parametry, aby minimalne napięcie przy procesorze lokalnym wynosiło 15 V. Informacje znajdują się w
poprzedniej części.
Tabela 3
Przekroje i długości kabli – instalacje MVD Direct Connect z barierą
iskrobezpieczną
Zakres
Od procesora lokalnego
do bariery
Typ kabla
RS-485
Zasilanie
Przekrój kabla
Maks. długość
2
150 metrów (500 ft)
2
0,35 mm (22 AWG)
90 metrów (300 ft)
0,5 mm2 (20 AWG)
150 metrów (500 ft)
0,35 mm (22 AWG) lub większy
(1)
2
0,8 mm (18 AWG)
2
150 metrów (500 ft)
Od bariery do systemu
nadrzędnego
RS-485
0,35–0,8 mm (22–18 AWG)
300 metrów (1000 ft)
Od bariery do zasilacza
Zasilanie(2)
0,35 mm2 (22 AWG)
90 metrów (300 ft)
2
150 metrów (500 ft)
2
150 metrów (500 ft)
0,5 mm (20 AWG)
0,8 mm (18 AWG)
(1) Kabel musi mieć takie parametry, aby minimalne napięcie przy procesorze lokalnym wynosiło 15 V. Informacje znajdują się w
poprzedniej części.
(2) Kabel musi mieć takie parametry, aby minimalne napięcie przy barierze wynosiło 19,2 V. Informacje znajdują się w poprzedniej
części.
Instalacja procesora lokalnego.
Uwaga: Krok ten jest wymagany tylko w przypadku zamontowania procesora lokalnego oddzielnie od czujnika.
Informacje znajdują się na Ilustracjach 2 i 4.
Schemat wspornika montażowego dostarczanego z procesorem lokalnym zawiera Ilustracja 6. Przedstawiono
mocowanie na rurze i mocowanie na ścianie.
8
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Instalacja
Ilustracja 6
Zdalny procesor lokalny — montaż na ścianie lub montaż na rurze
Wspornik montażowy
(montaż na ścianie)
Wspornik montażowy
(montaż na rurze)
W celu montażu procesora lokalnego:
1. Zidentyfikować podzespoły, jakie przedstawia Ilustracja 7. Informacje na temat wymiarów zawiera
Ilustracja 8.
2. W razie konieczności zmienić orientację obudowy procesora lokalnego na wsporniku.
a. Poluzować każdą z czterech śrub z łbem walcowym z gniazdem (4 mm).
b. Obrócić wspornik, tak aby procesor lokalny ustawiony był w odpowiedni sposób.
c. Dokręcić śruby z łbem walcowym z gniazdem momentem od 3 do 4 Nm (30–38 in-lb).
3. Zamocować wspornik montażowy do słupa lub ściany. Do montażu na ścianie wymagane są dwie
śruby w kształcie U dostarczane przez użytkownika. Jeśli wymagany jest zestaw instalacyjny do
montażu na rurze, w celu jego otrzymania należy skontaktować się z firmą Micro Motion.
Ilustracja 7
Części składowe zdalnego procesora lokalnego
Pokrywa procesora lokalnego
4 śruby z łbem walcowym
z gniazdem (4 mm)
Przepust do
kabla 4-żyłowego
Przepust do
kabla 9-żyłowego
Wspornik montażowy
Instrukcja instalacji
Obudowa procesora lokalnego
Zaślepka (do śruby uziemienia
kabla 9-żyłowego)
9
Instalacja
Ilustracja 8
Wymiary – zdalny procesor lokalny
Wymiary w
mm
(in.)
Ø111
(4 3/8)
144
(5 11/16)
2X 76
(3)
140
(5 1/2)
Montaż na rurze
116
(4 9/16)
Montaż na ścianie
57
(2 1/4)
Do osi rury 2″
64
(2 1/2)
1/2″ –14 NPT
lub
M20 X 1,5
61
(2 3/8)
43
(1 11/16)
67
(2 5/8)
158
(6 3/16)
4X Ø10
(3/8)
71
(2 13/16)
84
(3 5/16)
3/4″ –14 NPT
71
(2 13/16)
114
(4 1/2)
Podłączanie procesora lokalnego do czujnika
Uwaga: Krok ten jest wymagany tylko w przypadku zamontowania procesora lokalnego oddzielnie od czujnika.
Informacje znajdują się na Ilustracjach 2 i 4.
Procesor lokalny należy podłączyć do czujnika kablem 9-żyłowym Micro Motion. Informacje zawiera instrukcja
instalacji czujnika.
10
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Instalacja
Przygotowanie kabla 4-żyłowego i podłączenie procesora lokalnego
Uwaga: Krok ten wymagany jest dla wszystkich instalacji MVD Direct Connect.
1. Upewnić się, czy kable spełniają następujące wymagania:
• Struktura skrętki dwużyłowej
• Wymagania dot. przekroju i długości opisane w poprzednich częściach
2. W celu ekranowania kabli z procesora lokalnego wykorzystać jedną z poniższych metod:
• W przypadku instalacji kabla nieekranowanego należy go zamontować w metalowej osłonie
rurowej zapewniającej 360° ekranowanie obciążenia końcowego zamkniętego okablowania.
Przejść do Kroku 7.
• W przypadku instalacji kabla ekranowanego lub zbrojonego z dostarczanym przez użytkownika
dławikiem kablowym ekran lub oplot i przewody uziemienia należy zakończyć w dławiku
kablowym. Nie wolno podłączać przewodów uziemienia do wewnętrznej śruby uziemienia
procesora lokalnego. Przejść do Kroku 7.
• W przypadku instalacji kabla ekranowanego lub zbrojonego z dławikiem kablowym dostarczanym
przez firmę Micro Motion:
- W przypadku kabla ekranowanego (w którym ekran składa się z folii) należy przygotować
kabel i zastosować ekranowaną koszulkę termokurczliwą w sposób opisany w Krokach od 3
do 6. Ekranowana koszulka termokurczliwa zapewnia ekranowanie obciążenia końcowego
odpowiednie do stosowania w dławiku.
- W przypadku kabla zbrojonego (w którym ekran składa się z oplotu) należy przygotować
kabel w sposób opisany w Krokach od 3 do 6. Nie należy stosować koszulki termokurczliwej
(pominąć Kroki od 5d do 5g).
3. Zdjąć pokrywę procesora lokalnego.
4. Nasunąć nakrętkę dławika i wkładkę zaciskową na kabel.
Ilustracja 9
Dławik kablowy Micro Motion i koszulka termokurczliwa
114 mm
(4 1/2 in.)
19 mm
(3/4 in.)
Nakrętka
dławika
Wkładka zaciskowa
dławika
22 mm
(7/8 in.)
22 mm
(7/8 in.)
Korpus dławika
Ekranowana koszulka
termokurczliwa
Instrukcja instalacji
11
Instalacja
5. Od strony obudowy procesora lokalnego przygotować kabel w sposób następujący (w przypadku
kabla zbrojonego pominąć Kroki od 5d do 5g):
a. Zdjąć 114 mm (4 1/2 in.) koszulki kabla.
b. Zdjąć przezroczystą taśmę wewnątrz koszulki kabla i usunąć materiał wypełniający między
przewodami.
c. Zdjąć folię ekranującą z izolowanych przewodów, pozostawiając 19 mm (3/4 in.) folii lub oplotu i
przewodów uziemienia odsłoniętych, a następnie rozdzielić przewody.
d. Owinąć przewody uziemienia dwukrotnie wokół odsłoniętej folii. Nadmiar przewodów odciąć.
Ilustracja 10 Owinięcie przewodów uziemienia
Przewody uziemienia dwukrotnie okręcić wokół odsłoniętej folii
e. Nasunąć ekranowaną koszulkę termokurczliwą na odsłonięte przewody uziemienia. Koszulka musi
całkowicie zakryć przewody uziemienia.
f. Ogrzać koszulkę (120°C [250°F]) w celu jej obkurczenia zwracając uwagę, by nie spalić kabla.
Ilustracja 11 Założenie koszulki termokurczliwej
Koszulka ekranowana musi całkowicie zakryć przewody uziemienia
g. Nasunąć wkładkę zaciskową dławika tak, by jej koniec dotykał do koszulki termokurczliwej.
h. Owinąć wkładkę zaciskową folią ekranującą lub oplotem i przewodami uziemienia oraz na długości
około 3 mm (1/8 in.) za O-ringiem.
Ilustracja 12 Owijanie folią ekranującą
i. Zainstalować korpus dławika w przepuście obudowy procesora lokalnego.
12
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Instalacja
Ilustracja 13 Korpus dławika i obudowa procesora lokalnego
6. Przełożyć przewody przez korpus dławika i złożyć dławik, dokręcając nakrętkę dławika.
7. Podłączyć przewody sygnałowe do zacisków RS-485 na procesorze lokalnym (patrz Ilustracja 14).
W przypadku kabla 4-żyłowego Micro Motion podłączyć zielony i biały przewód.
Ilustracja 14 Podłączenie kabli do procesora lokalnego:
Standardowy procesor lokalny
Zmodyfikowany procesor lokalny
RS-485/A (biały)
VDC+
(czerwony)
VDC –
(czarny)
RS-485/B
(zielony)
RS-485/B (zielony)
RS-485/A
(biały)
Śruba uziemienia kabla 4-żyłowego
(nie używać)
VDC– (czarny)
VDC+ (czerwony)
8. Podłączyć przewody zasilania do zacisków VDC na procesorze lokalnym (patrz Ilustracja 14).
W przypadku kabla 4-żyłowego Micro Motion podłączyć czerwony i czarny przewód.
9. Założyć pokrywę procesora lokalnego.
UWAGA
Jeśli procesor lokalny montowany jest integralnie z czujnikiem, skręcenie
procesora lokalnego spowoduje uszkodzenie czujnika.
Aby uniknąć uszkodzenia czujnika, nie należy skręcać procesora lokalnego.
Instrukcja instalacji
13
Instalacja
UWAGA
Uszkodzenie przewodów RS-485 może spowodować powstanie błędów
pomiarowych lub uszkodzenie przepływomierza. Uszkodzenie przewodów
zasilania może spowodować uszkodzenia przepływomierza.
Podczas montażu pokrywy procesora lokalnego należy upewnić się, czy
przewody nie są przyciśnięte.
Instalacja bariery iskrobezpiecznej MVD Direct Connect
Uwaga: Krok ten wymagany jest wyłącznie w instalacjach zawierających barierę iskrobezpieczną
MVD Direct Connect. Informacje znajdują się na Ilustracjach 3 i 4.
Bariera jest zaprojektowana do montażu na 35 mm szynie DIN. Wymiary przedstawia Ilustracja 15. W celu
zdjęcia bariery z szyny należy podnieść dolną blokadę.
Ilustracja 15 Wymiary bariery
Wymiary w
mm
(in.)
104
(4.095)
23,5
(0.925)
109
(4.291)
35
(1.39)
do montażu na
35 mm szynie DIN
Podłączanie bariery iskrobezpiecznej MVD Direct Connect
Uwaga: Krok ten wymagany jest wyłącznie w instalacjach zawierających barierę iskrobezpieczną
MVD Direct Connect. Informacje znajdują się na Ilustracjach 3 i 4.
1. Podłączyć procesor lokalny do bariery:
a. Podłączyć przewody RS-485 z procesora lokalnego do zacisków iskrobezpiecznych RS-485 przy
barierze, (zaciski 43 i 44), dopasowując zaciski A i B. Patrz Tabela 4 i Ilustracja 16. W przypadku
kabla 4-żyłowego Micro Motion przewody można zidentyfikować na podstawie kolorów.
b. Podłączyć przewody zasilania z procesora lokalnego do zacisków iskrobezpiecznych VDC przy
barierze, (zaciski 42 i 41), dopasowując zacisk dodatni i ujemny (+ oraz –). Patrz Tabela 4 i
Ilustracja 16. Nie podłączać rezystora końcowego do ekranów po stronie bariery.
14
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Instalacja
Tabela 4
Zaciski procesora lokalnego i bariery iskrobezpiecznej
Funkcja
Kolor przewodu
(kabel 4-żyłowy Micro Motion)
Zaciski procesora
lokalnego
Zaciski bariery
iskrobezpiecznej
RS-485 A
Biały
3
43
RS-485 B
Zielony
4
44
VDC+
Czerwony
1
42
VDC –
Czarny
2
41
2. Podłączyć przewody RS-485 do nieiskrobezpiecznych zacisków RS-485 przy barierze (zaciski 13 i
14). Patrz Ilustracja 16. Przewody te zostaną użyte w następnym kroku do połączenia bariery ze
zdalnym systemem nadrzędnym. Nie podłączać rezystora końcowego do ekranów po stronie bariery.
3. Podłączyć przewody zasilania do nieiskrobezpiecznych zacisków VDC przy barierze (zaciski 11 i 12).
Patrz Ilustracja 16. Przewody te zostaną użyte w następnym kroku do połączenia bariery z zasilaczem.
Ilustracja 16 Zaciski bariery
44 (RS-485 B)
14 (RS-485 B)
43 (RS-485 A)
13 (RS-485 A)
42 (VDC +)
12 (VDC +)
41 (VDC –)
11 (VDC –)
Zaciski iskrobezpieczne
do połączenia z procesorem lokalnym
Zaciski nieiskrobezpieczne
do połączenia ze zdalnym systemem nadrzędnym i zasilaczem
Podłączenie do zdalnego systemu nadrzędnego
Uwaga: Krok ten wymagany jest dla wszystkich instalacji MVD Direct Connect.
1. Po stronie zdalnego systemu nadrzędnego otworzyć przedział okablowania i zidentyfikować zaciski
RS-485. W razie potrzeby zapoznać się z dokumentacją dostawcy.
2. W przypadku podłączania przewodów RS-485 bezpośrednio do procesora lokalnego (patrz Ilustracje 1 i 2):
a. Podłączyć przewody RS-485 z procesora lokalnego (patrz Ilustracja 14) do zacisków RS-485
zdalnego systemu nadrzędnego.
b. Od strony zdalnego systemu nadrzędnego nie podłączać rezystora końcowego do ekranu, oplotu ani
przewodów uziemienia.
c. Do przewodów RS-485 nie podłączać standardowego 60-omowego rezystora końcowego. W razie
możliwości w ogóle nie podłączać rezystora końcowego do przewodów RS-485. Jeśli długość
kabla RS-485 wynosi 300 metrów (1000 ft) lub więcej i wymagane jest podłączenie rezystora
końcowego, to całkowita rezystancja końcowa musi wynosić 175 om lub więcej.
W przypadku podłączania przewodów RS-485 z bariery iskrobezpiecznej (patrz Ilustracje 3 i 4):
a. Podłączyć przewody RS-485 z bariery (patrz Ilustracja 16) do zacisków RS-485 zdalnego systemu
nadrzędnego.
b. Podłączyć rezystor końcowy do ekranów po stronie zdalnego systemu nadrzędnego.
c. Bariera zawiera wewnętrzne rezystory podciągające/obniżające i końcowe. Nie dodawać zewnętrznych
rezystorów.
3. Zamknąć przedział okablowania.
Instrukcja instalacji
15
Instalacja
Podłączanie zasilania
Uwaga: Krok ten wymagany jest dla wszystkich instalacji MVD Direct Connect.
1. Do jednego źródła zasilania można podłączyć wiele instalacji MVD Direct Connect, pod warunkiem,
że do każdej instalacji dostarczana jest odpowiednia moc.
2. W przypadku podłączania przewodów zasilania bezpośrednio do procesora lokalnego (patrz
Ilustracje 1 i 2):
a. Do źródła zasilania przeznaczonego do instalacji MVD Direct Connect nie podłączać innych
urządzeń.
b. Podłączyć przewody zasilania z procesora lokalnego (patrz Ilustracja 14), dopasowując zacisk
dodatni i ujemny (+ oraz –).
W przypadku podłączania przewodów zasilania z bariery iskrobezpiecznej (patrz Ilustracje 3 i 4):
a. Żródło zasilania może służyć do zasilania innych urządzeń.
b. Podłączyć przewody zasilania z bariery (patrz Ilustracja 16), dopasowując zacisk dodatni i ujemny
(+ oraz –).
Uziemienie
Uwaga: Krok ten wymagany jest dla wszystkich instalacji MVD Direct Connect.
UWAGA
Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną błędnych pomiarów.
W celu zmniejszenia ryzyka powstania błędów pomiarowych należy:
•
•
•
Podłączyć przepływomierz do uziemienia lub przestrzegać wymagań
dotyczących instalacji uziemiającej urządzenia.
Informacje na temat instalacji w obszarach wymagających iskrobezpieczeństwa
zawarte są w dokumentacji firmy Micro Motion.
W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem w Europie należy
stosować się do normy EN 60079-14, jeśli nie obowiązują normy krajowe.
Zespół czujnik/procesor lokalny (patrz Ilustracje 1 i 3) lub sam czujnik (patrz Ilustracje 2 i 4) wymaga uziemienia.
Informacje na temat uziemienia tych elementów zawiera instrukcja instalacji czujnika.
Jeśli instalacja zawiera zdalny procesor lokalny (patrz Ilustracje 2 i 4), wymaga on uziemienia. W celu
uziemienia zdalnego procesora lokalnego:
• Procesor lokalny wyposażony jest w dwie wewnętrzne śruby uziemienia: jedna śruba uziemienia kabla
4-żyłowego, a druga 9-żyłowego. Nie należy używać śruby uziemienia kabla 4-żyłowego. Można używać
śruby uziemienia kabla 9-żyłowego (patrz Ilustracja 17). Aby dostać się do śruby uziemienia kabla
9-żyłowego, należy zdjąć zaślepkę procesora lokalnego (patrz Ilustracja 7).
• Do uziemienia należy zastosować przewód miedziany o przekroju 2,0 mm2 (14 AWG) lub większy.
• Przewody uziemiające muszą być jak najkrótsze o impedancji mniejszej od 1 om.
• Podłączyć przewody uziemiające bezpośrednio do uziomu lub zgodnie z normami zakładowymi.
Jeśli instalacja obejmuje barierę iskrobezpieczną MVD Direct Connect (patrz Ilustracje 3 i 4), bariera nie jest
uziemiona. Nie należy uziemiać bariery.
16
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Komunikacja MVD Direct Connect
Ilustracja 17 Wewnętrzna śruba uziemienia kabla 9-żyłowego procesora lokalnego
Śruba uziemienia kabla 9-żyłowego
Komunikacja MVD Direct Connect
Procesor lokalny do komunikacji ze zdalnym systemem nadrzędnym używa przemysłowego sterownika
linii komunikacyjnej półdupleksowej RS-485. Obsługiwane ustawienia komunikacji przedstawia Tabela 5.
Zdalny system nadrzędny może używać dowolnego obsługiwanego ustawienia, a procesor lokalny
automatycznie wykryje ustawienia i odpowiednio się przełączy.
Tabela 5
Obsługiwane ustawienia komunikacji
Parametr
Opcja
Protokół
Modbus RTU (8-bitów)
Modbus ASCII (7-bitów)
Standardowe szybkości pomiędzy 1200 a 38400
Parzyste, nieparzyste, brak
1, 2
Szybkość transmisji
Parzystość
Bity stopu
Adresy
Podczas adresowania określonych rejestrów w procesorze lokalnym niektóre zdalne systemy nadrzędne
wymagają programu do odjęcia 1 z adresu. Więcej informacji zawiera podręcznik Przypisania mapowania
Modbus dla przetworników Micro Motion.
Czas odpowiedzi
Domyślny czas odpowiedzi procesora lokalnego na ważne zapytanie wynosi 1,2 milisekundy. W razie
potrzeby opóźnienie można zaprogramować w procesorze lokalnym (informacje zawiera podręcznik
Przypisania mapowania Modbus dla przetworników Micro Motion).
Zapytania do procesora lokalnego mogą być wysyłane z częstotliwością 10 milisekund. W przypadku
wysyłania zapytań z tą częstotliwością przy szybkości 38400 bodów dla jednego zapytania mogą zostać
zwrócone maksymalnie trzy wartości zmiennoprzecinkowe.
Procesory lokalne mogą być połączone w sieć, maksymalnie 15 na segment. Lepszą szybkość komunikacji
uzyskuje się przy mniejszej ilości urządzeń na segment.
Instrukcja instalacji
17
Zwrot urządzenia
Kolejność bajtów w wartościach zmiennoprzecinkowych
Do transmisji wartości zmiennoprzecinkowych używane są cztery bajty. Domyślna kolejność bajtów
procesora lokalnego po opuszczeniu fabryki Micro Motion to 1–2–3–4 (typowo) lub 3–4–1–2. Tabela 6
przedstawia zawartość bajtów.
Tabela 6
Zawartość bajtów w poleceniach i odpowiedziach protokołu
Modbus
Bajt
Bity
Definicje
1
SEEEEEEE
2
EMMMMMMM
3
4
MMMMMMMM
MMMMMMMM
S = Znak
E = Wykładnik
E = Wykładnik
M = Mantysa
M = Mantysa
M = Mantysa
Jeśli z jakiegoś powodu procesor lokalny podłączony zostanie do przetwornika (na przykład do testowania
w terenie), kolejność bajtów automatycznie ustawiana jest na 1–2–3–4. Przed wznowieniem działania
MVD Direct Connect konieczne może być przywrócenie kolejności bajtów. Kolejność bajtów kontrolowana jest
wartością w rejestrze 521. Kody kolejności bajtów i skojarzone z nimi kolejności bajtów zawiera Tabela 7.
Tabela 7
Kody kolejności bajtów i kolejności bajtów
Kod kolejności bajtów
Kolejność bajtów
0
1
2
3
1–2–3–4
3–4–1–2
2–1–4–3
4–3–2–1
Informacje dodatkowe
Więcej informacji na temat programowania zdalnego systemu nadrzędnego do stosowania z systemami
MVD Direct Connect zawiera podręcznik Przypisania mapowania Modbus dla przetworników Micro Motion.
Zwrot urządzenia
Przy zwrocie urządzenia należy zastosować się do podanych poniżej procedur obowiązujących w firmie
Micro Motion. Procedury te gwarantują zgodność z wymaganiami firm transportowych oraz zapewniają
bezpieczeństwo pracowników Micro Motion. Niezastosowanie się do tych zaleceń firmy Micro Motion
spowoduje odmowę przyjęcia zwrotu urządzenia.
Informacje o zasadach zwrotu urządzeń przedstawione są na stronie www.micromotion.com, można je
również uzyskać telefonicznie w Biurach Obsługi Klienta Micro Motion (patrz strona 2).
Urządzenia nowe i nieużywane
Pojęcie urządzeń nowych i nieużywanych określa urządzenia, które nie zostały wyjęte z oryginalnego opakowania.
W przypadku nowych i nieużywanych urządzeń konieczne jest wypełnienie formularza zwrotu urządzeń
(Return Materials Authorization).
18
Przepływomierze Micro Motion MVD Direct Connect
Zwrot urządzenia
Urządzenia używane
Wszystkie urządzenia niezaklasyfikowane jako nowe i nieużywane są traktowane jako urządzenia używane.
Muszą być one całkowicie oczyszczone przed zwrotem.
Urządzenia używane muszą być wysłane wraz z formularzem zwrotu urządzeń (Return Materials Authorization)
i deklaracją dekontaminacji (Decontamination Statement) z wszystkich mediów, z którymi stykało się
urządzenie. Jeśli nie jest możliwe wypełnienie deklaracji dekontaminacji (np. dla mediów dopuszczonych do
kontaktu z żywnością), konieczne jest dołączenie deklaracji potwierdzającej dekontaminację ze wszystkich
substancji obcych, które stykały się z urządzeniem.
Instrukcja instalacji
19
©2005, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. P/N 20004444, Rev. A
*20004444*
Najnowsze informacje o produktach Micro Motion można
znaleźć na stronie internetowej www.micromotion.com
Micro Motion Polska
Emerson Process Management Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 11A
02-673 Warszawa
T (22) 45 89 200
F (22) 45 89 231
Micro Motion Inc. USA
Micro Motion Asia
Worldwide Headquarters
7070 Winchester Circle
Boulder, Colorado 80301
T (303) 527-5200
(800) 522-6277
F (303) 530-8459
Emerson Process Management
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
Republika Singapur
T (65) 6777-8211
F (65) 6770-8003
Micro Motion Europe
Micro Motion Japan
Emerson Process Management
Wiltonstraat 30
3905 KW Veenendaal
The Netherlands
T +31 (0) 318 495 670
F +31 (0) 318 495 689
Emerson Process Management
Shinagawa NF Bldg. 5F
1-2-5, Higashi Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0002 Japonsko
T (81) 3 5769-6803
F (81) 3 5769-6843
Download