projekt - BIP - ZMGE w Żywcu

advertisement
UCHWAŁA Nr 16/2005
Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii
z dnia 17 czerwca 2005r.
w sprawie: wybrania nabywcy nieruchomości
Na podstawie
art. 41 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami) oraz §29
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207
poz. 2108)
Zarząd uchwala co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzonych drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w gminie Wilkowice przy ulicy Wilkowskiej w dniu 5 maja 2005r. wybiera się jako
nabywcę nieruchomości Pana Aleksandra Kaletkę za cenę ustaloną w drugich rokowaniach w
wysokości 13700zł (trzynaście tysięcy siedemset złotych)
§2
Poleca się Komisji przeprowadzającej rokowania sporządzić protokół drugich rokowań
zakończonych wybraniem nabywcy nieruchomości.
§3
Ustala się, że granice nabywanej nieruchomości, osoba wybrana jako nabywca nieruchomości
ustali na koszt własny.
§4
Przewiduje się możliwość rozłożenia ceny nieruchomości na raty. Pierwsza rata podlega
zapłacie, nie później niż w dniu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.
Pozostałe raty będą spłacane przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od dnia podpisania
umowy sprzedaży nieruchomości. Raty spłacane po dniu podpisania umowy podlegają
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli,
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds.
Ekologii oraz Komisji przeprowadzającej rokowania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Download