Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności

advertisement
Załącznik nr 1
Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej
lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
Ja niżej podpisana/y......................................................................................................................
zamieszkała/y................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr.....................wydanym przez………………………
…………………………………………………………………………………………………..
- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ...................................................................................
lub
- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym...............................................
lub
- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ................................................................
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Nowy Staw, dnia................ .....................................
……………………………
(czytelny podpis)
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej
lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
Ja niżej podpisana/y......................................................................................................................
zamieszkała/y................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr.....................wydanym przez………………………
…………………………………………………………………………………………………..
- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ...................................................................................
lub
- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym...............................................
lub
- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ................................................................
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Nowy Staw, dnia................ .....................................
……………………………
(czytelny podpis)
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards