terenowe i czasowe zróżnicowanie liczby porad lekarza poz z

advertisement
=GURZLHSXEOLF]QH
35=(*/(3,'(0,2/
0DáJRU]DWD.RZDOVND1, Ewa Niewiadomska 2, Jan E. Zejda 1, Mariola Rejdak3
7(5(12:(,&=$62:(=5Ïĩ1,&2:$1,(/,&=%<325$'/(.$5=$
32==32:2'8$670<26.5=(/2:(-8'=,(&,'252.8ĩ<&,$
::2-(:Ï'=7:,(ĝ/Ą6.,0
.DWHGUDL=DNáDG(SLGHPLRORJLL680:\G]LDá/HNDUVNLZ.DWRZLFDFK
=DNáDG%LRVWDW\VW\NL680:\G]LDá=GURZLD3XEOLF]QHJRZ%\WRPLX
3
2GG]LDá$QDOL]L6WDW\VW\NL0HG\F]QHM:\G]LDá1DG]RUXQDG6\VWHPHP2SLHNL=GURZRWQHM
ĝOąVNLHJR8U]ĊGX:RMHZyG]NLHJRZ.DWRZLFDFK
1
STRESZCZENIE
&HOHPSUDF\E\áDDQDOL]DSU]HVWU]HQQDLF]DVRZDZVNDĨQLNDRSLVXMąFHJROLF]EĊSRUDGOHNDU]DSRGVWDZRZHMRSLHNL
]GURZRWQHMXG]LHODQ\FKG]LHFLRPGRURNXĪ\FLDZ]DNUHVLHDVWP\RVNU]HORZHMZZRMHZyG]WZLHĞOąVNLP
0$7(5,$à,0(72'<.%DGDQLHPLDáRFKDUDNWHUEDGDQLDRSLVRZHJR:DQDOL]DFKZ\NRU]\VWDQRZWyUQHGDQH
GRW\F]ąFHOLF]E\XG]LHODQ\FKSRUDGZ]DNUHVLHDVWP\RVNU]HORZHMXG]LHFLZZLHNXODW]JáDV]DQHQDGUXNX
0=3U]HDQDOL]RZDQRWHQGHQFMHF]DVRZHZVSyáF]\QQLNyZZODWDFKDWDNĪHRFHQLRQR]PLHQQRĞü
WHU\WRULDOQąZZRMĞOąVNLP]Z\NRU]\VWDQLHPRSURJUDPRZDQLD$UF*,6
:<1,.,.:\ND]DQRLVWRWQHF]DVRZHLWHU\WRULDOQH]UyĪQLFRZDQLHZVSyáF]\QQLNDRSLVXMąFHJROLF]EĊSRUDGPHdycznych udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dzieciom w zakresie astmy oskrzelowej.
=DREVHUZRZDQRZ]URVWZDUWRĞFLZVSyáF]\QQLNDZV]\VWNLFKSRUDGLSRUDGSLHUZV]RUD]RZ\FKRGSRZLHGQLRQD
SR]LRPLHLZ]JOĊGHPURNXSRF]ąWNRZHJRQDMZLĊNV]HZDUWRĞFLGRW\F]ąFHQWUDOQHJRUHJLRQXZRMHZyG]WZD1DMF]ĊĞFLHMSRUDG\OHNDU]DURG]LQQHJR]SRZRGXDVWP\GRW\F]\á\G]LHFLZZLHNXODW
:1,26.,6\VWHPDW\F]QDLV]F]HJyáRZDDQDOL]DGDQ\FKJURPDG]RQ\FKZV\VWHPLHRFKURQ\]GURZLDXPRĪOLZLD
X]XSHáQLHQLHUXW\QRZHMVSUDZR]GDZF]RĞFLLPRĪHE\üZ\NRU]\VW\ZDQDGRUR]SR]QDZDQLDSRWU]HEZ]DNUHVLH
]GURZLDSXEOLF]QHJR
6áRZDNOXF]RZHDVWPDZLHNXG]LHFLĊFHJREDGDQLHRSLVRZHGUXN0=
:67ĉ3
-HGQ\P]UXW\QRZ\FKGRNXPHQWyZVWDQRZLąF\FK
ĨUyGáRLQIRUPDFMLRSUREOHPDFK]GURZRWQ\FKSRSXODFML
MHVWURF]QHVSUDZR]GDQLHRG]LDáDOQRĞFLL]DWUXGQLRQ\FK
Z SRGVWDZRZHM DPEXODWRU\MQHM RSLHFH ]GURZRWQHM
GUXN0='DQHWHJURPDG]RQHVąZ]DVREDFK
XU]ĊGyZZRMHZyG]NLFKLPRJąE\üZ\NRU]\VW\ZDQH
GODSRWU]HE]GURZLDSXEOLF]QHJRZW\PGRĞOHG]HQLD
G\QDPLNLĞZLDGF]HĔ]ZLą]DQ\FK]DVWPąZLHNXG]LHFLĊFHJR'RNXPHQWDFMDSR]ZDODQSXVWDOLüOLF]EĊG]LHFL
LPáRG]LHĪ\ZZLHNXRGGRODWXNWyU\FKUR]SR]QDQRSRUD]SLHUZV]\ZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PDVWPĊ
RVNU]HORZąNRG-ZJ,&'LNWyU]\VąSRGRSLHNą
OHNDU]DSRGVWDZRZHMRSLHNL]GURZRWQHM3RQLHZDĪDVWPDRVNU]HORZDQDOHĪ\GRFKRUyESU]HZOHNá\FKRFRUD]
ZLĊNV]\PUR]SRZV]HFKQLHQLXZDĪQHMHVWXVWDOHQLH
]PLHQQRĞFLOLF]E\XG]LHODQ\FKSRUDGZF]DVLHDWDNĪH
RNUHĞOHQLH WHU\WRULDOQHJR ]UyĪQLFRZDQLD OLF]E\ RVyE
ZSRV]F]HJyOQ\FKSU]HG]LDáDFKZLHNRZ\FKXNWyU\FK
VWZLHUG]RQR DVWPĊ RVNU]HORZą ,QIRUPDFMH WH PRJą
RND]Dü VLĊ SU]\GDWQH Z SURFHVLH SODQRZDQLD G]LDáDĔ
SURILODNW\F]Q\FKZUHJLRQDFKRV]F]HJyOQLHZ\VRNLFK
ZVNDĨQLNDFKUR]SRZV]HFKQLHQLDFKRURE\'RVWĊSQHGRZRG\QDXNRZHVXJHUXMąQDSU]\NáDGĪHF]ĊVWRĞüZ\VWĊSRZDQLDDVWP\XG]LHFLPRĪHE\üZLĊNV]DZUHJLRQDFK
RJRUV]HMMDNRĞFLSRZLHWU]DDWPRVIHU\F]QHJR:DUWR
ZLĊF]EDGDü]UyĪQLFRZDQLHOLF]E\ĞZLDGF]RQ\FKXVáXJ
medycznych w zakresie astmy oskrzelowej u dzieci
ZZLHNXODWFHOHPZ\RGUĊEQLHQLDUHJLRQyZRQDMZLĊNV]\FKSRWU]HEDFK]GURZRWQ\FKZW\P]DNUHVLH
Celem pracy jest analiza przestrzenna i czasowa
ZVNDĨQLND RSLVXMąFHJR OLF]EĊ G]LHFL L PáRG]LHĪ\ GR
URNXĪ\FLDZRGQLHVLHQLXGRNWyU\FKOHNDU]SRG-
‹&RS\ULJKW1DURGRZ\,QVW\WXW=GURZLD3XEOLF]QHJR±3DĔVWZRZ\=DNáDG+LJLHQ\
596
0DáJRU]DWD.RZDOVND(ZD1LHZLDGRPVNDLLQQL
Nr 3
VWDZRZHM RSLHNL ]GURZRWQHM 32= XG]LHOLá SRUDG\ ZLDWDFKZRMĞOąVNLHJRZ\NRU]\VWXMąFRSURJUDPRZDQLH
z powodu astmy oskrzelowej, w tym po raz pierwszy, $UF*,6
$QDOL]DGDQ\FK]RVWDáDSU]HSURZDG]RQD]Z\NRZZRMHZyG]WZLHĞOąVNLP
U]\VWDQLHP SURFHGXU GRVWĊSQ\FK Z SURJUDPLH ([FHO
oraz Statistica 9.0 PL.
0$7(5,$à,0(72'<
%DGDQLH PLDáR FKDUDNWHU EDGDQLD RSLVRZHJR
,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH OLF]E\ G]LHFL GR URNX
Ī\FLD X NWyU\FK OHNDU]H 32= XG]LHODOL SRUDG\
z powodu astmy oskrzelowej (kod J45 wg ICD10), w tym po raz pierwszy, pozyskano z rocznych
VSUDZR]GDĔ0=RG]LDáDOQRĞFLL]DWUXGQLHQLX
w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) na terenie
ZRMHZyG]WZD ĞOąVNLHJR EĊGąF\FK Z G\VSR]\FML
:\G]LDáX1DG]RUXQDG6\VWHPHP2SLHNL=GURZRWQHMĝOąVNLHJR8U]ĊGX:RMHZyG]NLHJRZ.DWRZLcach. 'DQHGRW\F]\á\ODWLREHMPRZDá\
WDNĪH G]LHFL L PáRG]LHĪ Z ZLHNX ODW REMĊWH
RSLHNą OHNDU]D 32= Z ZRMHZyG]WZLH D WDNĪH
RGUĊEQLH GOD ZV]\VWNLFK SRZLDWyZ ]QDMGXMąF\FK
VLĊ Z REV]DU]H DGPLQLVWUDF\MQ\P ZRMHZyG]WZD
ĞOąVNLHJR
W analizie odsetka dzieci leczonych z powodu
DVWP\XZ]JOĊGQLRQRSLĊüJUXSZLHNRZ\FK
L ODW RUD] FDáNRZLWą OLF]EĊ G]LHFL
ZSRV]F]HJyOQ\FKNDWHJRULDFKZLHNXSU]\SLVDQ\FKGR
ZáDĞFLZ\FKMHGQRVWHN32=ZUHMRQLHGDQHJRSRZLDWX
ZRMHZyG]WZDĞOąVNLHJR:EDGDQLXXZ]JOĊGQLRQRGZD
SR]LRP\ SRG]LDáX DGPLQLVWUDF\MQHJR ZRMHZyG]WZD
ĞOąVNLHJR176SR]LRPUHJLRQDOQ\XZ]JOĊGQLDMąF\
SRGUHJLRQyZF]ĊVWRFKRZVNLE\WRPVNLVRVQRZLHFNL
JOLZLFNLNDWRZLFNLU\EQLFNLW\VNLELHOVNLRUD]176
SR]LRPORNDOQ\XZ]JOĊGQLDMąF\SRZLDW\LPLDVWDQD
SUDZDFKSRZLDWXSRZLDWyZLPLDVWQDSUDZDFK
powiatu). NTS (Nomenklatura Jednostek TerytorialQ\FK GR &HOyZ 6WDW\VW\F]Q\FK WR XSRU]ąGNRZDQ\
wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych
LPV\PEROLZ\NRU]\VW\ZDQ\ZSURFHVLHJURPDG]HQLD
GDQ\FK VWDW\VW\F]Q\FK SU]H] *áyZQ\ 8U]ąG 6WDW\VW\F]Q\ 'OD SRWU]HE EDGDQLD REOLF]RQR WDNĪH
ZVSyáF]\QQLNLRSLVXMąFHOLF]EĊG]LHFLNWyU\P]RVWDáD
udzielona porada z powodu astmy w kolejnych latach,
ZW\PSRUDGDSLHUZV]RUD]RZDZSU]HOLF]HQLXQDOLF]EĊ
G]LHFLZZLHNXODW]DUHMHVWURZDQ\FKZSRUDGQLDFK
32=ZFDá\PZRMHZyG]WZLHRUD]ZSRV]F]HJyOQ\FK
SRZLDWDFK 2VWDWHF]QH ZVSyáF]\QQLNL SUH]HQWRZDQH
VąZIRUPLHZVSyáF]\QQLNyZSU]HOLF]RQ\FKQD
G]LHFL3U]HDQDOL]RZDQRWUHQG\F]DVRZHZVSyáF]\QQLNyZZEDGDQ\PRNUHVLHUDQDSRGVWDZLH
XĞUHGQLRQHM ZDUWRĞFL ZVSyáF]\QQLND ] F]WHUHFK ODW
GRNRQDQRJUDILF]QHJRSU]HGVWDZLHQLDZVSyáF]\QQLND
ZFHOXLGHQW\ILNDFMLWHU\WRULDOQHJR]UyĪQLFRZDQLDZSR-
WYNIKI
/LF]ED G]LHFL NWyU\P OHNDU]H URG]LQQL XG]LHODOL
porad z powodu astmy oskrzelowej (J45) na terenie woMHZyG]WZDĞOąVNLHJRZEDGDQ\PRNUHVLH±U
VWDOHURVáDRVLąJDMąFSU]\URVWWDE,:LąĪHVLĊ
WRJáyZQLH]GXĪ\PZ]URVWHPOLF]E\QRZ\FK]JáRV]HĔ
:U]DUHMHVWURZDQRG]LHFLZLĊFHMZVWRVXQNXGRURNXFRSRZRGXMHĪHRGQRWRZDQ\Z]URVW
NV]WDáWXMHVLĊQDSR]LRPLHZ]JOĊGHPSRF]ąWNRZHJRRNUHVXREVHUZDFML:VSyáF]\QQLNRSLVXMąF\OLF]EĊ
G]LHFLZZLHNXODW]UR]SR]QDQąDVWPąRVNU]HORZą
-NWyU\POHNDU]HURG]LQQLXG]LHODOLSRUDGZODWDFK
Z ZRMHZyG]WZLH ĞOąVNLP ZVSyáF]\QQLN
SRGREQLHMDNOLF]EDEH]Z]JOĊGQDZ\ND]\ZDáWHQGHQFMĊ
Z]URVWRZąWDNĪHGODSRUDGSLHUZV]RUD]RZ\FK
/LF]EDG]LHFL]UR]SR]QDQLHPDVWP\RVNU]HORZHM
NWyU\P OHNDU] 32= XG]LHODá SRUDG XWU]\P\ZDáD G\QDPLNĊ Z]URVWX UyZQLHĪ Z SRV]F]HJyOQ\FK JUXSDFK
ZLHNRZ\FKMHGQDNQDMZLĊNV]\RGVHWHNOHF]RQ\FKG]LHFLGRW\F]\áJUXS\ZLHNRZHMODW]DĞQDMPQLHMV]\
JUXS\ZLHNRZHMODWDWDE,,
7HQGHQFMD WD ]DXZDĪDOQD MHVW WDNĪH Z NRQWHNĞFLH
F]DVRZRSU]HVWU]HQQ\P U\F Z\MąWHN VWDQRZL
VSDGHN OLF]E\ G]LHFL ] XG]LHORQą SRUDGą Z SRZLHFLH
W\VNLPZU3RGREQLHRGQRWRZXMHVLĊV\VWHPDW\F]Q\Z]URVWOLF]E\G]LHFL]SRUDGąSLHUZV]RUD]RZą
ZZLĊNV]RĞFLSRZLDWyZZRMĞOąVNLHJR]DZ\MąWNLHP
SRZLDWyZF]ĊVWRFKRZVNLHJRRUD]JOLZLFNLHJRU\F
2GQRWRZDQRZ]URVWZVSyáF]\QQLNDOHF]RQ\FKG]LHFLSUDZLHZHZV]\VWNLFKSRGUHJLRQDFKZRMĞOąVNLHJR
WDE,,,SU]\F]\PQDMZLĊNV]DZDUWRĞüXĞUHGQLRQHJR
GODEDGDQHJRRNUHVXZVSyáF]\QQLNDGRW\F]\áDSRGUHJLRQXW\VNLHJRDQDMPQLHMV]DSRGUHJLRQXU\EQLFNLHJR
5\FLQDREUD]XMąFDZDUWRĞFLXĞUHGQLRQHJRZVSyáF]\QQLNDG]LHFL]DVWPąRVNU]HORZąZSRUDGQLDFKOHNDU]D
URG]LQQHJR ]D RNUHV ZVND]XMH ĪH SRZLDW
U\EQLFNLMHVWUHJLRQHPRQDMPQLHMV]HMZDUWRĞFLZVSyáF]\QQLNDG]LHFLODWDSRZLDW-DZRU]QR R QDMZ\ĪV]\P ZVSyáF]\QQLNX G]LHFL
ODW3RGREQLHQDMPQLHMV]ąZDUWRĞüXĞUHGQLRQHJR
]D ODWD ZVSyáF]\QQLND RSLVXMąFHJR OLF]EĊ
G]LHFLZZLHNXODW]UR]SR]QDQąSRUD]SLHUZV]\
DVWPą RVNU]HORZą VWZLHUG]RQR Z SRZLHFLH U\EQLFNLP
QD SR]LRPLH G]LHFL ODW D QDMZLĊNV]ą Z SRZLHFLH ĝZLĊWRFKáRZLFH ]H ZVSyáF]\QQLNLHP
G]LHFLZZLHNXODWU\F
Nr 3
=UyĪQLFRZDQLHOLF]E\SRUDGOHNDU]DSR]]SRZRGXDVWP\
DYSKUSJA
:\QLNL DQDOL]\ ZVND]XMą QD LVWRWQH F]DVRZH
L WHU\WRULDOQH ]UyĪQLFRZDQLH ZVSyáF]\QQLND RSLVXMąFHJROLF]EĊG]LHFL]UR]SR]QDQLHPDVWP\RVNU]HORZHM
NWyU\P OHNDU] 32= XG]LHODá SRUDG PHG\F]Q\FK
: ZLĊNV]RĞFL SRGUHJLRQyZ ZRMHZyG]WZD ĞOąVNLHJR
SR]DSRGUHJLRQHPF]ĊVWRFKRZVNLPVWZLHUG]RQRV\VWHPDW\F]Q\Z]URVWZDUWRĞFLZVSyáF]\QQLNDRSLVXMąFHJR
OLF]EĊG]LHFL]UR]SR]QDQąDVWPąRVNU]HORZąZW\P
G]LHFLXNWyU\FKFKRUREĊUR]SR]QDQRSRUD]SLHUZV]\
1DMZLĊNV]\ RGVHWHN OLF]E\ XG]LHODQ\FK SRUDG Z REVHUZRZDQ\P RNUHVLH GRW\F]\á JUXS\ ZLHNRZHM ODWDQDMPQLHMV]\GRW\F]\áJUXS\G]LHFLQDMPáRGV]\FK
WMZZLHNXODWD2EUD]WHQMHVWVSyMQ\]GDQ\PL
SUH]HQWRZDQ\PLZUDPDFKPLĊG]\QDURGRZHJREDGDQLD
ISAAC (International Study of Asthma and Allergies
LQ&KLOGKRRGSRGF]DVNWyUHJRRV]DFRZDQRĪHZ\VWĊSRZDQLHREMDZyZDVWP\Z3ROVFHQDMF]ĊĞFLHMGRW\F]\
G]LHFLZZLHNXODWRNG]LHFLZ3R]QDQLX :DUWR MHGQDNĪH ]DXZDĪ\ü ĪH OLF]ED G]LHFL
]UR]SR]QDQąFKRUREąNRQVXOWRZDQ\FKSU]H]OHNDU]D
32=ZQDMPáRGV]HMJUXSLHZLHNRZHMZZRMHZyG]WZLH
ĞOąVNLP XOHJáD SUDZLH SRGZRMHQLX Z EDGDQ\P RNUHVLHSU]\ZPLDUĊVWDELOQHMOLF]ELHG]LHFLQDMVWDUV]\FK
ODW6\VWHPDW\F]QHEDGDQLDSURZDG]RQHSU]H]
.DWHGUĊL=DNáDG(SLGHPLRORJLLĝOąVNLHJR8QLZHUV\WHWX
0HG\F]QHJR Z .DWRZLFDFK VXJHUXMą Z\VWĊSRZDQLH
istotnego niedodiagnozowania astmy u dzieci w wieku
V]NROQ\PNWyUHNV]WDáWXMHVLĊQDSR]LRPLH
:\QLNLDNWXDOQLHSURZDG]RQHJREDGDQLDPLĊG]\QDURGRZHJR%83$6SURZDG]RQHJRSU]H]QDV]ąMHGQRVWNĊ
VXJHUXMą]NROHLĪHF]ĊVWRĞüNLHG\NROZLHNUR]SR]QDQHM
DVWP\OXEREMDZyZDVWP\XG]LHFLZZLHNXODW
ZZRMĞOąVNLPMHVWZLĊNV]DZPLHĞFLHQLĪQDZVL
5RVQąFDOLF]EDG]LHFL]DVWPąWDNĪHG]LHFLQDMPáRGV]\FK PRĪH ZLĊF E\ü HIHNWHP FRUD] ZLĊNV]HM ĞZLDGRPRĞFL URG]LFyZ D WDNĪH FRUD] OHSV]HM GLDJQRVW\NL
Z ]DNUHVLH DVWP\ ZLHNX G]LHFLĊFHJR 8ZDĪD VLĊ ĪH
niedodiagnozowanie astmy przez lekarza POZ u dzieci
OHWQLFKSRGF]DVSLHUZV]HMZL]\W\NV]WDáWXMHVLĊQD
SR]LRPLH L XOHJD V\VWHPDW\F]QHPX REQLĪDQLX
SRGF]DVNROHMQ\FKZL]\WZSRUDGQL,VWQLHMąFHGDQH
VXJHUXMąĪHX]\VNDQLHRSW\PDOQHMLZáDĞFLZHMNRQWUROL
FKRURE\XG]LHFLMHVWPRĪOLZHMHG\QLHZSU]\SDGNXĞFLVáHMZVSyáSUDF\SRPLĊG]\URG]LFDPLG]LHFNDLVDP\P
SDFMHQWHP D SHUVRQHOHP PHG\F]Q\P VSUDZXMąF\P
RSLHNĊZW\POHNDU]HPVSHFMDOLVWąDSU]HGHZV]\VWNLP
OHNDU]HP32=0RĪQDVąG]LüĪHWRZáDĞQLHOHSV]D
RSLHNDQDGG]LHüPL]DVWPąVSUDZRZDQDSU]H]OHNDU]D
32=ZHZVSyáSUDF\]URG]LFDPLMHVWSUDZGRSRGREQą
SU]\F]\Qą VSDGNX OLF]E\ SDFMHQWyZ DVWPDW\F]Q\FK
hospitalizowanych z powodu astmy w szpitalach klinicznych w Japonii (10) i Wielkiej Brytanii (11). Wyniki
LQQHJR EDGDQLD SRWZLHUG]DMą ] NROHL ĪH SUDZLGáRZD
RSLHND Z\VSHFMDOL]RZDQHM SLHOĊJQLDUNL OXE OHNDU]D
32=XG]LHFL]HVWDELOQąDVWPąZZLHNXODWMHVW
ZáDĞFLZLHZ\VWDUF]DMąFD
,VWRWQąREVHUZDFMąMHVWXV\WXRZDQLHQDMZLĊNV]\FK
ZDUWRĞFLRE\GZXZVNDĨQLNyZGODZV]\VWNLFKG]LHFL
i dzieci zarejestrowanych po raz pierwszy) w centralnej
F]ĊĞFL ZRMHZyG]WZD ĞOąVNLHJR :DUWR ]DXZDĪ\ü LĪ
QDMZLĊNV]D XĞUHGQLRQD ZDUWRĞü ZVSyáF]\QQLNyZ GOD
ZV]\VWNLFKSRUDGGRW\F]\áDSRZLDWX-DZRU]QRDGOD
SRUDGSLHUZV]RUD]RZ\FKSRZLDWXĝZLĊWRFKáRZLFHRUD]
SRZLDWX-DZRU]QR1DMPQLHMV]HZDUWRĞFLZVSyáF]\QQLND X]\VNDQR Z RE\GZX SU]\SDGNDFK GOD SRZLDWX
U\EQLFNLHJR1LHPRĪQDZ\NOXF]\üZSá\ZXĞURGRZLVNRZHJR QDUDĪHQLD ]ZLą]DQHJR ] MDNRĞFLą SRZLHWU]D
DWPRVIHU\F]QHJRW\PEDUG]LHMĪHGRVWĊSQHGDQHOLWHUDWXURZHVXJHUXMąĪHZLĊNV]D]DSDGDOQRĞüQDRVWUHFKRURE\XNáDGXRGGHFKRZHJRDZLĊFZLĊNV]DOLF]EDSRUDG
GRW\F]\GQLRJRUV]HMMDNRĞFLSRZLHWU]D:\QLNL
QRZV]\FKEDGDĔZVND]XMą]NROHLQDLVWRWQą]DOHĪQRĞü
SRPLĊG]\F]ĊVWRĞFLąZ\VWĊSRZDQLDDVWP\XG]LHFLRG
ORNDOL]DFMLPLHMVFDLFK]DPLHV]NDQLDF]ĊĞFLHMFKRURED
GRW\F]\W\FKG]LHFLNWyUHPLHV]NDMąZSREOLĪXGURJL
RGXĪ\PQDWĊĪHQLXUXFKXVDPRFKRGRZHJR
7UXGQR RGQLHĞü WĊ ZLHG]Ċ GR X]\VNDQ\FK Z\QLNyZ
EDGDĔZáDVQ\FKZ\ND]XMąF\FKWHU\WRULDOQH]UyĪQLFRZDQLHZVSyáF]\QQLNyZRSLVXMąF\FKOLF]EĊG]LHFL]UR]SR]QDQąSU]H]OHNDU]DURG]LQQHJRDVWPąRVNU]HORZą
3RGVWDZRZąRNROLF]QRĞFLąRJUDQLF]DMąFąLQWHUSUHWDFMĊ
MHVWW]ZZWyUQ\FKDUDNWHUGDQ\FKZ\NRU]\VW\ZDQ\FK
ZDQDOL]LH'DQHĞUHGQLRURF]QHVWĊĪHĔ]DQLHF]\V]F]HĔ
SRZLHWU]D ] SRV]F]HJyOQ\FK VWDFML PRQLWRULQJRZ\FK
ZZRMHZyG]WZLHĞOąVNLPZRVWDWQLFKODWDFKZVND]XMą
QDSRGREQąMDNRĞüSRZLHWU]DZUHJLRQDFKRQDMZLĊNV]HM
LQDMPQLHMV]HMZDUWRĞFLZVSyáF]\QQLND%\üPRĪH
XMDZQLDVLĊWXWDMZSá\ZXSU]HP\VáRZLHQLDLLVWQLHMąFHM
VLHFLGUyJRGXĪ\PQDWĊĪHQLXUXFKXVDPRFKRGRZHJR
ZSRV]F]HJyOQ\FKSRZLDWDFKMHGQDNRVWDWHF]QHZQLRVNLQLHPRJąE\üIRUPXáRZDQHEH]SU]HSURZDG]HQLD
EDGDĔ]]DNUHVXHSLGHPLRORJLLĞURGRZLVNRZHM]Z\NRU]\VWDQLHPEH]SRĞUHGQLHMRFHQ\QDUDĪHĔQD]DQLHF]\V]F]HQLDĞURGRZLVNDLVWRWQHGODHWLRSDWRJHQH]\DVWP\
1LH EH] ]QDF]HQLD GOD OLF]E\ XG]LHODQ\FK SRUDG
PHG\F]Q\FKVąWDNĪHZDUXQNLVSRáHF]QRHNRQRPLF]QH
rodziny dziecka, a w tym warunki mieszkaniowe i styl
Ī\FLDURG]LFyZSDOHQLHW\WRQLXF]\GRVWĊSQRĞüXVáXJ
PHG\F]Q\FK7XWDMSRGREQLHMHGQR]QDF]QHZQLRVNRwanie wymaga pozyskania specyficznych danych.
=DVWRVRZDQ\PRGHOEDGDQLDSR]ZROLáMHGQDNĪHQDLGHQW\ILNDFMĊ ]UyĪQLFRZDQLD F]ĊVWRĞFL XG]LHODQ\FK SRUDG
PHG\F]Q\FKG]LHFLRP]DVWPąRVNU]HORZąZXNáDG]LH
terytorialnym oraz czasowym. Tego typu diagnoza
SRSXODF\MQDPRĪHRND]DüVLĊSRPRFQDZG]LDáDQLDFK
]]DNUHVX]GURZLDSXEOLF]QHJRLSRZLQQDE\üZ\NRU]\VW\ZDQD Z SODQRZDQLX ĞZLDGF]HĔ ]GURZRWQ\FK
0DáJRU]DWD.RZDOVND(ZD1LHZLDGRPVNDLLQQL
]ZLą]DQ\FK]DQDOL]RZDQąFKRUREą3R]DW\PX]\VNDQ\
REUD]SRWZLHUG]DFHORZRĞüLQWHQV\ILNDFMLEDGDĔ]]DNUHVXHSLGHPLRORJLLĞURGRZLVNRZHM]PLHU]DMąF\FKGR
Z\MDĞQLHQLD SU]\F]\Q WHU\WRULDOQHJR ]UyĪQLFRZDQLD
UR]SRZV]HFKQLHQLDDVWP\ZLHNXG]LHFLĊFHJR
WNIOSKI
G]RQ\FKZV\VWHPDW\F]Q\VSRVyEZV\VWHPLHRFKURQ\
]GURZLDXPRĪOLZLDX]XSHáQLHQLHW]ZUXW\QRZHMVSUDZR]GDZF]RĞFLLSRZLQQDE\üZ\NRU]\VW\ZDQDZ]ZLą]NX]SRWU]HEDPLZ]DNUHVLH]GURZLDSXEOLF]QHJR
2WU]\PDQRU
=DDNFHSWRZDQRGRGUXNXU
$GUHVGRNRUHVSRQGHQFML
0DáJRU]DWD.RZDOVNDGUKDE
Stwierdzono systematyczny wzrost i terytorialne
.DWHGUDL=DNáDG(SLGHPLRORJLLĝ80Z.DWRZLFDFK
]UyĪQLFRZDQLHZVSyáF]\QQLNDRSLVXMąFHJROLF]EĊG]LHFL .DWRZLFHXO0HG\NyZ
z rozpoznaniem astmy oskrzelowej konsultowanych e-mail: [email protected]
SU]H]OHNDU]D32=ZZRMĞOąVNLP:SRGVXPRZDQLX WHO
PRĪQD VWZLHUG]Lü ĪH FHORZD DQDOL]D GDQ\FK JURPD-
Nr 3
Download