dSg 160-315-EP pl-eng_poprawiona_Word_97

advertisement
TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE KLATKOWE
PRZECIWWYBUCHOWE Z OSŁONĄ OGNIOSZCZELNĄ
SERII
dSg 160÷315
THREE-PHASE SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTORS
EXPLOSION-PROOF WITH FLAMEPROOF ENCLOSURE
SERIES
dSg 160÷315
K-105/2015
EDITION 2
CELMA INDUKTA S.A.
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19, tel.: (48 33) 4701-700
e-mail: [email protected]
www.celma.pl
SILNIKI PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSION-PROOF MOTORS
Zastosowanie:
miejsce pracy: w kopalniach zagrożonych wybuchem
metanu i pyłu węglowego
w pomieszczeniach i przestrzeniach w których mogą
powstawać mieszaniny wybuchowe palnych gazów i
par cieczy z powietrzem zaliczane do grupy IIA, klas
temperatury T1 ÷ T5
otoczenie: w środowisku o stopniu agresywności C
zgodnie z PN-71/H-04651
Application:
operation place: in mines threatened an explosion of
the methane and the coal dust
in spaces (zones 1 or 2) in which can come into being
explosive mixtures of combustible gases and steams of
liquid with air reckoned groups I and IIA, classes of the
temperature T1 ÷ T5
environment: in environment with degree of the
aggressiveness C acc. PN-71/H-04651
Charakterystyka wykonania:
praca ciągła S1
napięcie znamionowe 500 lub 1000 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 [Hz],
temperatura otoczenia od -20 do +40 [°C],
izolacja klasy F (155ºC),
stopień ochrony IP 55,
zabezpieczenia termiczne uzwojeń i łożysk (czujniki
bimetalowe)
skrzynka zaciskowa z jednym wpustem kablowym
wyposażona w: 3 zaciski prądowe, 2 ÷ 4 zaciski
pomocnicze, zacisk do przyłączenia przewodu
ochronnego, człon końcowy CK1
urządzenie kategorii M2, 2G wg Dyrektywy 94/9/WE
(ATEX)
Features:
operating duty S1
rated voltage 500 V or 1000 [V],
frequency 50 [Hz],
ambient temperature -20 to +40 [°C],
insulation class F (155ºC),
degree of protection IP 55,
thermal protection of the stator’s winding and bearings
(bimetal sensors),
terminal box with one cable inlet equipped with: 3
current terminals, 2 ÷ 4 auxiliary terminals, terminal for
connect of PE wire, terminal unit CK1 for control PE
wire
the device of the category M2 acc. to Directive 94/9/EC
(ATEX)
Silniki spełniają wymagania norm:
PN-EN 60034-1 - Maszyny elektryczne wirujące
Część 1: Dane znamionowe i parametry,
PN-EN-60079-0 - Atmosfery wybuchowe Część 0: Urządzenia - Podstawowe wymagania
PN-EN-60079-1 - Atmosfery wybuchowe
Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą
osłon ognioszczelnych "d".
PN-G-38010:1997 - (dla wykonań na napięcie do
1000V)
Motors meet requirements of standards:
PN-EN 60034-1 - Rotating electrical machines
Part 1: Rating and performance,
IEC 60079-0 - Explosive atmospheres –
Part 0: Equipment – General requirements
IEC 60079-1 - Explosive atmospheres –
Part 1: Security devices using flameproof enclosure “d”
PN-G-38010:1997 – (for the performances on the
voltage to 1000V)
Wykonania na życzenia:
napięcie zasilania do 1250 [V]
częs totliwość napięcia zasilania 60 [Hz],
na dwa napięcia zasilania z możliwością przełączania
500 / 1000 [V]
zabezpieczenia termiczne uzwojeń i/lub łożysk
(termistory PTC lub termorezystory Pt100)
stopień ochrony IP 56,
skrzynka zaciskowa wyposażona w: maksymalnie 4
wpusty kablowe, 6 zacisków prądowych, człon CK2
przystosowane do zasilania z przetwornic
częstotliwości
z certyfikatem EAC wg GOST
inne wykonania specjalne wg wymagań Klienta
(szczegóły wykonania oraz termin realizacji muszą być
uzgodnione indywidualnie).
Features on request:
the supply voltage to 1250 [V]
frequency 60 Hz
for double voltage with the possibility of switching 500 /
1000 [V]
with temperature sensors in stator’s winding and/or
bearing (PTC or Pt100)
degree of protection IP 56,
terminal box with max 4 cable inlets: 6 current
terminals, terminal unit CK2
adapted for frequency converter supply
with EAC certification according to GOST
other non-standard execution according to Client
requirements (design details and delivery time are to be
individual agreed).
Sposób zamawiania:
W zamówieniu należy podać pełne określenie typu
silnika, moc, prędkość obrotową, napięcie zasilające,
układ połączeń, częstotliwość, formę wykonania oraz
inne szczegóły nie katalogowego lub specjalnego
wykonania.
How to order:
In the order there must be clearly given: full designation
of the motor, rated output, rated speed, rated voltage,
phase connection, frequency, mounting form and all
other details for non catalogue execution.
Wszystkie silniki posiadają znak CE.
IM2 Ex d I Mb
II 2G Ex d IIA T5 Gb 1)
1)
T4 – wielkość mechaniczna 315
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19
tel.: (48 33) 4701-700
All motors are provided with CE mark.
PB Ex d I Mb
1 Ex d IIA T5 Gb 1)
1)
T4 – frame 315
e-mail: [email protected]
www.celma.pl
2/8
SILNIKI PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSION-PROOF MOTORS
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
PERFORMANCES OF MOTORS
Wielkość
Mechaniczna
Frame
Dane przy obciążeniu znamionowym
Parameters at rated output
Współczynnik
Sprawność
Prąd
Moment
Mocy
Efficiency
Current
Torque
Power factor
Krotności
Ratio of
Momentu
Momentu
Prądu
rozruchowego maksymalnego Rozruchowego
Starting torque Maximum torque Starting current
Moment
bezwładności
Moment of
inertia
Masa
Weight
IM B3
IL/IN
J
M
[-]
[-]
[kgm2]
[kg]
2,1
2,1
2,4
2,7
1,9
2,2
2,4
2,0
2,1
2,0
2,0
2,1
1,9
2,3
2,5
2,2
2,8
2,6
2,3
2,5
2,5
2,0
3,3
3,2
2,8
2,8
2,7
2,7
5,7
6,0
6,5
6,8
6,0
6,7
7,0
6,9
7,5
7,0
8,7
8,5
7,9
8,2
0,04
0,05
0,06
0,07
0,15
0,18
0,26
0,36
0,76
0,87
0,91
0,98
1,20
1,58
145
155
175
210
300
330
390
450
610
650
780
820
880
1055
2,5
2,5
2,3
2,5
2,9
2,1
2,4
2,4
2,5
2,6
2,3
2,3
2,7
2,2
2,9
3,2
2,9
2,9
2,5
2,2
2,3
2,6
2,5
2,6
2,2
2,5
2,4
2,0
7,5
7,9
6,9
7,2
7,1
6,3
7,0
7,3
7,3
7,3
6,9
7,6
8,5
7,4
0,06
0,08
0,11
0,13
0,31
0,44
0,53
0,79
1,37
1,63
1,67
1,84
2,27
2,46
155
170
205
225
315
365
405
485
660
700
810
850
890
1040
2,2
2,2
2,4
2,5
2,4
2,1
2,6
2,0
2,2
2,3
2,5
2,3
3,0
2,8
2,4
2,4
2,2
2,2
2,3
2,3
2,2
2,2
2,0
2,1
6,4
6,7
5,6
6,8
6,9
6,3
6,8
6,5
6,2
6,6
6,8
7,2
0,07
0,10
0,19
0,41
0,47
0,76
1,23
1,35
1,61
2,16
2,29
2,86
145
170
215
300
315
380
475
585
630
810
840
925
2,1
2,5
2,7
1,9
2,2
2,0
2,0
2,5
2,0
2,1
2,0
2,5
2,4
2,7
3,1
3,0
2,5
2,1
2,0
1,8
2,1
1,8
2,0
1,9
1,9
1,9
5,1
5,5
5,7
5,5
5,5
5,6
5,2
6,3
5,3
5,4
5,3
6,2
6,5
0,06
0,08
0,10
0,19
0,45
0,58
0,68
1,27
1,47
1,80
2,16
2,29
2,86
130
140
160
215
305
335
365
470
605
665
810
835
915
Moc
Znamionowa
Rated output
Prędkość
Znamionowa
Rated speed
PN
nN
ηN
cos φ
IN(500V)
IN(1000V)
TN
TL/TN
Tb/TN
[min-1]
[%]
[-]
[A]
[A]
[Nm]
[-]
[kW]
[HP]
dSg 160M2A-EP
dSg 160M2B-EP
dSg 160L2-EP
dSg 180M2-EP
dSg 200L2A-EP
dSg 200L2B-EP
dSg 225M2-EP
dSg 250M2-EP
dSg 280S2-EP
dSg 280M2-EP
dSg 315S2-EP
dSg 315M2A-EP
dSg 315M2B-EP
dSg 315L2-EP
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
180
220
272
2925
2920
2925
2945
2960
2960
2968
2970
2977
2970
2977
2975
2975
2979
88,5
89,5
91,3
91,5
92,9
93,7
94,5
93,5
94,0
94,7
95,1
95,0
95,9
95,9
0,89
0,91
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,91
0,91
0,91
0,91
0,92
dSg 160M4-EP
dSg 160L4-EP
dSg 180M4-EP
dSg 180L4-EP
dSg 200L4-EP
dSg 225S4-EP
dSg 225M4-EP
dSg 250M4-EP
dSg 280S4-EP
dSg 280M4-EP
dSg 315S4-EP
dSg 315M4A-EP
dSg 315M4B-EP
dSg 315L4-EP
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
180
220
272
1463
1460
1465
1465
1472
1475
1480
1483
1485
1485
1480
1487
1489
1485
89,5
89,8
90,8
91,5
92,5
92,6
94,0
93,5
94,2
94,8
94,2
94,9
95,4
95,7
0,84
0,86
0,90
0,90
0,88
0,88
0,88
0,91
0,90
0,91
0,92
0,90
0,86
0,90
dSg 160M6-EP
dSg 160L6-EP
dSg 180L6-EP
dSg 200L6A-EP
dSg 200L6B-EP
dSg 225M6-EP
dSg 250M6-EP
dSg 280S6-EP
dSg 280M6-EP
dSg 315S6-EP
dSg 315M6A-EP
dSg 315M6B-EP
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
962
960
973
980
981
982
985
985
985
985
984
985
87,5
88,2
89,0
90,5
90,5
91,9
92,5
93,0
93,5
93,5
93,7
94,2
0,81
0,82
0,85
0,86
0,88
0,88
0,89
0,87
0,89
0,89
0,88
0,89
dSg 160M8A-EP
dSg 160M8B-EP
dSg 160L8-EP
dSg 180L8-EP
dSg 200L8-EP
dSg 225S8-EP
dSg 225M8-EP
dSg 250M8-EP
dSg 280S8-EP
dSg 280M8-EP
dSg 315S8-EP
dSg 315M8A-EP
dSg 315M8B-EP
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
710
705
708
730
733
735
735
738
737
737
735
737
737
81,0
82,5
83,5
88,5
89,5
89,5
90,4
91,5
92,8
92,5
92,7
93,2
93,2
0,75
0,75
0,78
0,76
0,83
0,81
0,80
0,84
0,83
0,84
0,81
0,82
0,82
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19
2p=2 3000 obr/min
16,1
8,1
36
21,3
10,6
49
26
13
60
31
15,6
71
42
20,9
97
51
25,6
119
62
31
145
75
37,5
177
102
51
241
121
60
289
147
73
353
176
88
424
212
106
514
262
131
643
2p=4 1500 obr/min
16,9
8,4
72
22,4
11,2
98
26,1
13,1
121
31
15,4
143
42,5
21,3
195
52
26,2
240
63
31,5
290
75
37,5
354
102
51
482
120
60
579
147
73
710
178
89
848
225
113
1026
268
134
1286
2p=6 1000 obr/min
12,2
6,1
74
17,6
8,8
109
22,9
11,4
147
27,4
13,7
180
32
15,9
214
43
21,4
292
52
25,9
359
64
32
436
76
38
533
104
52
727
126
63
873
152
76
1066
2p=8 750 obr/min
7,6
3,8
54
10,3
5,1
74
13,3
6,6
101
18,9
9,4
144
23,3
11,7
195
29,5
14,7
240
35
17,6
286
45
22,5
388
55
27,7
479
67
33,5
583
85
42,5
715
113
57
972
136
68
1166
tel.: (48 33) 4701-700
e-mail: [email protected]
www.celma.pl
3/8
SILNIKI PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSION-PROOF MOTORS
Wymiary silników na łapach
Dimensions of foot-mounted motors
dSg 160 ÷ 180 -EP
dSg 200 ÷ 315 -EP
Wielkość
Frame
dSg160M
dSg160L
dSg180M
dSg180L
dSg200L
dSg225S
dSg225M2
dSg225M4÷8
dSg250M2
dSg250M4÷8
dSg280S2
dSg280S4÷8
dSg280M2
dSg280M4÷6
dSg315S2
dSg315S4÷8
dSg315M2
dSg315M4÷8
dSg315L2
dSg315L4
A
B
C
DM
Dm6
E
F h9
GA
H -0,5
HA
K
AA
AB
AC
AD
BA1
BA2
BB
HD
BL
L
254
254
279
279
318
356
356
356
406
406
457
457
457
457
508
508
508
508
508
508
210
254
241
279
305
286
311
311
349
349
368
368
419
419
406
406
457
457
508
508
108
108
121
121
133
149
149
149
168
168
190
190
190
190
216
216
216
216
216
216
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
42k6
42k6
48k6
48k6
55
60
55
60
60
65
65
75
65
75
65
80
65
80
65
80
110
110
110
110
110
140
110
140
140
140
140
140
140
140
140
170
140
170
140
170
12
12
14
14
16
18
16
18
18
18
18
20
18
20
18
22
18
22
18
22
45
45
51,5
51,5
59
64
59
64
64
69
69
79,5
69
79,5
69
85
69
85
69
85
160
160
180
180
200
225
225
225
250
250
280-1
280-1
280-1
280-1
315-1
315-1
315-1
315-1
315-1
315-1
22
22
22
22
32
34
34
34
37
37
40
40
40
40
46
46
46
46
46
46
15
15
15
15
19
19
19
19
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
60
60
65
65
80
85
85
85
95
95
100
100
100
100
105
105
105
105
105
105
300
300
330
330
400
445
445
445
495
495
560
560
560
560
610
610
610
610
610
610
360
360
400
400
465
510
510
510
550
550
620
620
620
620
630
630
630
630
630
630
185
185
185
185
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
60
60
65
65
105
115
115
115
120
120
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
60
60
105
105
105
120
120
120
120
120
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
256
300
330
330
388
385
385
385
445
445
500
500
500
500
550
550
550
550
630
630
475
475
515
515
600
645
645
645
690
690
765
765
765
765
815
815
815
815
815
815
60
60
65
65
70
75
75
75
85
85
85
85
85
85
130
130
130
130
130
130
670
710
765
765
855
905
875
905
965
965
1115
1115
1115
1115
1260
1290
1260
1290
1340
1370
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19
tel.: (48 33) 4701-700
e-mail: [email protected]
www.celma.pl
4/8
SILNIKI PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSION-PROOF MOTORS
Wymiary silników kołnierzowych
Dimensions of flange-mounted motors
dSKg 160 ÷ 180 -EP
dSKg 200 ÷ 315 -EP
Wielkość
Frame
dSKg160 M
dSKg160 L
dSKg180 M
dSKg180 L
dSKg200L
dSKg225S
dSKg225M2
dSKg225M4÷8
dSKg250M2
dSKg250M4÷8
dSKg280S2
dSKg280S4÷8
dSKg280M2
dSKg280M4÷6
dSKg315S2
dSKg315S4÷8
dSKg315M2
dSKg315M4÷8
dSKg315L2
dSKg315L4
Dm6
DM
E
F h9
GA
H -0,5
AC
AD1
LA
M±0,4
N j6
P
42k6
42k6
48k6
48k6
55
60
55
60
60
65
65
75
65
75
65
80
65
80
65
80
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
110
110
110
110
110
140
110
140
140
140
140
140
140
140
140
170
140
170
140
170
12
12
14
14
16
18
16
18
18
18
18
20
18
20
18
22
18
22
18
22
45
45
51,5
51,5
59
64
59
64
64
69
69
79,5
69
79,5
69
85
69
85
69
85
160
160
180
180
200
225
225
225
250
250
280-1
280-1
280-1
280-1
315-1
315-1
315-1
315-1
315-1
315-1
360
360
400
400
465
510
510
510
550
550
620
620
620
620
630
630
630
630
630
630
315
315
335
335
400
420
420
420
440
440
485
485
485
485
500
500
500
500
500
500
17
17
18
18
21
22
22
22
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
300
300
300
300
350
400
400
400
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
250
250
250
250
300
350
350
350
450
450
450
450
450
450
550js6
550js6
550js6
550js6
550js6
550js6
350
350
350
350
400
450
450
450
550
550
550
550
550
550
660
660
660
660
660
660
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19
tel.: (48 33) 4701-700
S
ø
Qty
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
e-mail: [email protected]
T
HD1
BL
L
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
440
440
480
480
560
610
610
610
670
670
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
60
60
65
65
70
75
75
75
85
85
85
85
85
85
130
130
130
130
130
130
670
710
765
765
855
905
875
905
965
965
1115
1115
1115
1115
1260
1290
1260
1290
1340
1370
www.celma.pl
5/8
SILNIKI PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSION-PROOF MOTORS
Wymiary silników kołnierzowo-łapowych
Dimensions of foot-flange mounted motors
dSLg 160 ÷ 180 -EP
dSLg 200 ÷ 315 -EP
Wielkość
Frame
dSLg160M
dSLg160L
dSLg180M
dSLg180L
dSLg200L
dSLg225S
dSLg225M
dSLg225M4÷8
dSLg250M2
dSLg250M4÷8
dSLg280S2
dSLg280S4÷8
dSLg280M2
dSLg280M4÷6
dSLg315S2
dSLg315S4÷8
dSLg315M2
dSLg315M4÷8
dSLg315L2
dSLg315L4
A
B
C
254
254
279
279
318
356
356
356
406
406
457
457
457
457
508
508
508
508
508
508
210
254
241
279
305
286
311
311
349
349
368
368
419
419
406
406
457
457
508
508
108
108
121
121
133
149
149
149
168
168
190
190
190
190
216
216
216
216
216
216
Dm6 DM
42k6
42k6
48k6
48k6
55
60
55
60
60
65
65
75
65
75
65
80
65
80
65
80
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
E
110
110
110
110
110
140
110
140
140
140
140
140
140
140
140
170
140
170
140
170
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19
F h9 GA H -0,5 HA
K
AA AB BB BA1 BA2 AC HD LA M±0,4
12
12
14
14
16
18
16
18
18
18
18
20
18
20
18
22
18
22
18
22
15
15
15
15
19
19
19
19
24
24
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
60
60
65
65
80
85
85
85
95
95
100
100
100
100
105
105
105
105
105
105
45
45
51,5
51,5
59
64
59
64
64
69
69
79,5
69
79,5
69
85
69
85
69
85
160
160
180
180
200
225
225
225
250
250
280-1
280-1
280-1
280-1
315-1
315-1
315-1
315-1
315-1
315-1
22
22
22
22
32
34
34
34
37
37
40
40
40
40
46
46
46
46
46
46
tel.: (48 33) 4701-700
300
300
330
330
400
445
445
445
495
495
560
560
560
560
610
610
610
610
610
610
256
300
330
330
388
385
385
385
445
445
500
500
500
500
550
550
550
550
630
630
60
60
65
65
105
115
115
115
120
120
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
60
60
105
105
105
120
120
120
120
120
170
170
170
170
185
185
185
185
185
185
360
360
400
400
465
510
510
510
550
550
620
620
620
620
630
630
630
630
630
630
475
475
515
515
600
645
645
645
690
690
765
765
765
765
815
815
815
815
815
815
17
17
18
18
21
22
22
22
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
300
300
300
300
350
400
400
400
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
e-mail: [email protected]
N j6
P
250
250
250
250
300
350
350
350
450
450
450
450
450
450
550js6
550js6
550js6
550js6
550js6
550js6
350
350
350
350
400
450
450
450
550
550
550
550
550
550
660
660
660
660
660
660
S
ø
Qty
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T
BL
L
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
60
60
65
65
70
75
75
75
85
85
85
85
85
85
130
130
130
130
130
130
670
710
765
765
855
905
875
905
965
965
1115
1115
1115
1115
1260
1290
1260
1290
1340
1370
www.celma.pl
6/8
SILNIKI PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSION-PROOF MOTORS
FORMY WYKONANIA WG PN-EN60034-7.
MOUNTING ARRANGEMENTS ACCORDING TO IEC 60034-7
Wałek poziomy
Horizontal shaft
Oznaczenie
Marking
System II
System I
Wałek pionowy
Vertical shaft
Oznaczenie
Marking
System II
System I
IM 1001
dSg 160…315
IM B3
dSg 160…315
IM 1011
dSg 160…315
IM V5
dSg 160…315
IM 1051
dSg 160…280
IM B6
dSg 160…315
IM 1031
dSg 160…315
IM V6
dSg 160…315
IM 1061
dSg 160…280
IM B7
dSg 160…315
IM 2011
dSLg 160…315
IM V15
dSLg 160…315
IM 1071
dSg 160…315
IM B8
dSg 160…315
IM 2031
dSLg 160…315
IM V36
dSLg 160…315
IM 2001
dSLg 160…315
IM B35
dSLg 160…315
IM 3011
dSKg 160,180,315
IM V1
dSKg 160,180,315
IM 4011
dSKg 200…280
IM 4011
dSKg 200…280
IM 3001
dSKg 160,180,315
IM B5
dSKg 160,180,315
IM 3031
dSKg 160,180,315
IM V3
dSKg 160,180,315
IM 4001
dSKg 200…280
IM 4001
dSKg 200…280
IM 4031
dSKg 200…280
IM 4031
dSKg 200…280
* Silniki w wykonaniu IM1011, IM2011, IM3011, IM4011 mogą być wyposażone w daszek ochronny.
Motors in execution IM1011, IM2011, IM3011, IM4011 can be equipped with a protective cap.
TYP ŁOŻYSK ZASTOSOWANYCH W SILNIKACH
TYPE OF BEARINGS USED IN MOTORS
Prędkość obrotowa / Speed [obr/min]
Wielkość
mechaniczna Frame
3000
D1)
160
180
200
225
250
280
315
315L
1)
2)
1500
ND2)
6309 2ZC3
6311 2ZC3
NU 312
6312 C3
NU 313
6313 C3
NU 315
6315 C3
NU 315
6315 C3
NU 315
6315 C3
6315 C3
6315 C3
N
1000
ND
6309 2ZC3
6311 2ZC3
NU 312
6312 C3
NU 313
6313 C3
NU 315
6315 C3
NU 317
6317 C3
NU 318
6318 C3
22220 ESC3
6318 C3
N
750
ND
6309 2ZC3
6311 2ZC3
NU 312
6312 C3
NU 313
6313 C3
NU 315
6315 C3
NU 317
6317 C3
NU 318
6318 C3
-
N
ND
6309 2ZC3
6311 2ZC3
NU 312
6312 C3
NU 313
6313 C3
NU 315
6315 C3
NU 317
6317 C3
NU 318
6318 C3
-
Strona napędowa / Drive side
Strona przeciwnapędowa / Non Drive side
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19
tel.: (48 33) 4701-700
e-mail: [email protected]
www.celma.pl
7/8
SILNIKI PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSION-PROOF MOTORS
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA KOŃCA WAŁU
PERMISSIBLE SHAFT END LOAD
Wielkość
mechaniczna
Frame
160M2A
160M2B
160M4
160M6
160M8A
160M8B
160L2
160L4
160L6
160L8
180M2
180M4
180L4
180L6
180L8
200L2A
200L2B
200L4
200L6A
200L6B
200L8
225S4
225S8
225M2
225M4
225M6
225M8
250M2
250M4
250M6
250M8
280S2
280S4
280S6
280S8
280M2
280M4
280M6
280 M8
315S2
315S4
315S6
315S8
315M2A
315M2B
315M4A
315M4B
315M6A
315M6B
315M8A
315M8B
315L2
315L4
1.
2.
3.
Maksymalna siła promieniowa
Max radial force
x=0
[N]
2000
1900
2500
3000
3400
3300
1900
2400
2800
3200
2600
3400
3300
3800
4300
8500
8300
10300
11700
11600
12800
12600
15700
10100
12400
14000
15500
13700
16700
18800
20600
13800
20900
24100
26300
13600
20700
23900
25900
13600
22500
25500
28100
13500
13400
22400
22200
25400
25100
27900
27700
2700
25100
x=E
[N]
1500
1500
2000
2300
2700
2600
1500
1900
2200
2500
2200
2800
2700
3200
3500
6900
6800
8400
9600
9500
10500
9900
12300
8300
9700
11000
12200
10900
13300
15000
16400
11400
17300
20000
21800
11300
17100
19800
21500
11700
18800
21300
23400
11600
11500
18600
18500
21100
20900
23300
23000
2300
19000
Maksymalna siła osiowa / Max axial force
Pozioma
Horizontal
[N]
1500
1500
2100
2400
2700
2700
1400
2100
2400
2700
2100
2900
2800
3300
3600
2100
2000
2600
3300
3300
3700
2900
4100
2200
2800
3300
4100
2800
3500
4000
4900
2800
4100
4900
6000
2800
4100
4800
5300
2900
4600
5300
6600
2800
2700
4600
4400
5200
5000
5900
5600
2700
3800
Pionowa / Vertical
W dół / Down
W górę / Up
[N]
[N]
1300
1800
1200
1800
1800
2400
2100
2700
2500
3000
2400
3000
1200
1800
1800
2500
2000
2800
2300
3100
1700
2500
2500
3400
2400
3400
2800
3900
3100
4200
1600
2600
1500
2700
2000
3400
2700
4200
2600
4200
3000
4600
2200
3700
3400
5000
1700
2900
2100
3800
2400
4400
3200
5100
2100
3700
2600
4700
2800
5600
3700
6500
1800
4200
2800
5900
3600
6500
4600
7800
1700
4200
2500
6100
3400
6700
3700
7300
1500
4700
2800
6900
3200
8000
4500
9300
1300
4700
1100
4800
2500
7000
2300
7100
3000
8000
2500
8300
3600
8700
3100
8900
800
5100
1400
7000
Masa wirnika
Weight of rotor
[kg]
24
27
29
30
26
30
31
35
39
37
37
45
50
55
55
50
59
73
79
89
84
78
85
63
90
102
97
90
125
150
150
127
168
156
166
137
186
176
192
160
205
237
237
170
186
227
245
253
289
253
289
216
280
Dopuszczalna siła promieniowa jest liniową funkcją X w zakresie od X=0 do X=E.
Permissible load as a function of X is linear in the range from X=0 to X=E.
Lh – zakładana trwałóść łożysk 30 000h
Lh – service life 30 000h
Dla twałości łożysk Lh = 40 000h wartości dopuszczalnych obciążeń należy zmniejszyć o 20%
For service life Lh = 40 000h above values decrease about 20%
Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych w katalogu wynikających z ciągłego doskonalenia produktów
The manufacturer reserve the right to introduce operating parameter and dimension changes in course of modernisation
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19
tel.: (48 33) 4701-700
e-mail: [email protected]
www.celma.pl
8/8
Download