ANATOMIA PRAWIDŁOWA

advertisement
PYTANIA Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ
Ciszek
0/ NERW RDZENIOWY!!!
1/ Wymień pęcherzyki wtórne mózgowia.
2/ Wymień naczynia tworzące koło tętnicze mózgu.
3/ Wymień pęcherzyki mózgowe tworzące pień mózgu.
4/ Mózg - cerebrum utworzony jest przez:
5/ U dorosłego rdzeń kręgowy kończy się na wysokości:
6/ Wymień gałęzie nerwu rdzeniowego:
7/ Wymień opony ośrodkowego układu nerwowego:
8/ Podaj granicę dolna płuca prawego
9/ Podaj przebieg szczeliny międzypłatowej
10/ Wymień kolejne elementy drzewa oskrzelowego i pęcherzyków płucnych
11/ Podaj struktury stykające się z lewym nerwem przeponowym.
12/ Jakie naczynia uchodzą do żyły głównej górnej.
13/ Wymień elementy układu bodźco-przewodzącego serca.
14/ Wymień zastawki serca
15/ Wymień żyły serca
16/ Wymień zatoki osierdzia
17/ Jakie struktury leża w śródpiersiu górnym.
18/ Wymień zachyłki opłucnej.
19/ Jakie struktury tworzą przednia ścianę jamy pachowej
20/ Co tworzy szczyt jamy pachowej
21/ Jakie nerwy powstają z fasciculus medialis plexus brachialis
22/ Wymień gałęzie tętnicy pachowej
23/ Jakie znasz części m. pectoralis rnaior
24/ Wymień grupy węzłów chłonnych jamy pachowej
25/ Podaj etapy odpływu chłonki z sutka droga międzyżebrowa tylna
26/ Wymień gałęzie części nadobojczykowej splotu ramiennego
27/ Wymień części mostka.
28/ Które żebro łączy się z katem mostka.
29/ Podaj ograniczenia apertura thoracis inferior.
30/ Wymień okolice klatki piersiowej
31/ Wymień mięśnie powierzchowne klatki piersiowej
32/ Wymień stawy klatki piersiowej.
33/ Wymień struktury nerwu rdzeniowego związane ze składnikiem ruchowym.
34/ Wymień elementy typowego kręgu
35/ Wymień więzadła kręgosłupa
36/ Podaj ograniczenia otworu górnego klatki piersiowej
37/ Jak łączą się żebra z mostkiem?
38/ Jak przebiega linia sutkowa?
40/ Wymień mięśnie nadgnykowe i podaj ich unerwienie
41/ Podaj zawartość trójkata podżuchwowego.
42/ Wymień gałęzie n. błędnego w odcinku szyjnym.
43/ Wymień mięśnie podniebienia miękkiego.
44/ Wymień struktury leżące w zatoce jamistej.
45/ Jakie struktury leża w miąższu ślinianki przyusznej.
46/ Wymień zatoki opony twardej.
47/ Wymień mięśnie żucia
1
48/ Wymień gałęzie tętnicy twarzowej
49/ Wymień więzadła i błony krtani
50/ Wymień elementy n. rdzeniowego związane ze składnikiem czuciowym.
51/ Wymień zwieracze gardła
52/ Wymień mięśnie języka
53/ Podaj ograniczenia isthmus faucium.
54/ Z czego utworzony jest pierścień chłonny Waldeyera
55/ Podaj ujścia ślinianek
56/ Wymień brodawki językowe i ich unerwienie.
57/ Które nerwy przebiegają przez zatokę jamista.
58/ Wymień gałęzie nerwu ocznego
59/ Wymień zwoje związane z n.trigeminus
60/ Podaj zawartość szczeliny oczodołowej górnej
61/ Wymień gałęzie n.mandibularis
62/ Co to jest jama Meckel’a
63/ Wymień jądra trójdzielnego i przypisz im funkcję.
64/ Podaj ograniczenia dołu podskroniowego. - ściany i przez co utworzone.
65/ Podaj ograniczenia jamy nosowej.
66/ Podaj ograniczenia choane.
67/ Podaj przyczepy m, pterygoideus medialis.
68/ Podaj połączenia dołu podskroniowego.
69/ Wymień gałęzie t. skroniowej
70/ Co uchodzi do poszczególnych przewodów nosowych.
71/ Podaj przyczepy m, temporalis.
72/ Wymień gałęzie n. trójdzielnego i otwory, którymi wychodzą z czaszki.
73/ Wymień gałęzie nerwu twarzowego do miejsca wyjścia z foramen stylomastoideum.
74/ Wymień gałęzie t. szyjnej zewnętrznej.
75/ Wymień gałęzie pes anserinus major.
76/ Jakie włókna zawiera n. petrosus major?
77/ Gdzie łączy się n. intermedius z główną, częścią n. facialis
78/ Którędy chorda tympani opuszcza jamę bębenkową.
79/ Wymień gałęzie n. facialis.
81/ Jakie włókna biegna w : n. petrosus major, n. stapedius, chorda tympani
82/ Podaj przyczepy m . masseter
83/ Podaj przyczepy m pterygoideus lateralis.
84/ Jaka tętnica przebiega w pobliżu wewnatrztwardówkowego odcinka n, twarzowego.
85/ Wymień jądra n. twarzowego ich funkcję i położenie.
86/ W której ścianie jamy bębenkowej przebiega n. facialis.
87/ Wymień więzadła i błony krtani.
88/ Wymień gałęzie tętnicy podobojczykowej.
89/ Wymień piętra krtani.
90/ Podaj zakres unerwienia n. krtaniowego górnego
91/ Podaj objawy porażenia n. krtaniowego dolnego.
92/ Jaki mięsień rozwiera szparę głośni.
93/ Wymień tętnice tarczycy i naczynia, od których mogą odchodzić.
94/ Wymień chrząstki krtani.
95/ Wymień hormony tarczycy.
96/ Jakie mięśnie unerwiane są za pośrednictwem n. podjęzykowego, ale nie przez ten nerw.
97/ Podaj ograniczenia trójkąta bocznego szyi.
2
98/ Wymień mięśnie podgnykowe.
99/ Z czego składa się powrózek naczyniowo-nerwowy szyi.
100/ Wymień gałęzie czuciowe splotu szyjnego.
101/ Co zawiera przestrzeń środkowa szyi.
102/ Podaj przyczepy m, sternocleidomastoideus.
103/ Podaj ograniczenia aditus laryngis.
104/ Podaj gałęzie pnia tarczowo szyjnego
105/ Podaj gałęzie pnia żebrowo-szyjnego
106/ Podaj ograniczenia szpary głośni.
107/ Podaj ograniczenia błony czworokątnej.
108/ Podaj objawy porażenia nerwu krtaniowego górnego.
109/ Podaj ograniczenia trójkąta przedniego szyi.
110/ Podaj ograniczenia trigonum caroticum.
111/ Wymień mięśnie unerwiane przez splot szyjny.
112/ Z czego powstaje splot szyjny.
113/ Podaj ograniczenia roztworu tylnego mięśni pochyłych.
114/ Jakie mięśnie unerwia nerw dodatkowy.
115/ Z czego powstaje pętla szyjna.
116/ Podaj ograniczenia okolicy szyi.
117/ Wymień powięzie szyi.
118/ Gdzie uchodzi v.jugularis externa
119/ Wymień gruczoły skóry.
120/ Co to jest punkt Erba?
121/ Jak nazywa się okolica leząca do tyłu od szyi.
122/ Wymień przestrzenie szyi.
123/ Jaki ogólnie struktury leża w przestrzeni środkowej.
124/ Co to jest punctum nervosum?
125/ Jakie trójkąty rozdziela m.stermocleidomastoideus.
126/ Jaki nerw unerwia m. platysma.
127/ Niedowidzenie połowicze dwuskroniowe powstaje w wyniku uszkodzenia:
128/ Torebka wewnętrzna zaopatrzona jest w krew przez gałęzie przeszywające odchodzące
od:
129/ Trzon komory bocznej ograniczony jest przez: / podaj stronę/
130/ Wymień struktury tworzące kresomózgowie środkowe
131/ Wymień struktury tworzące wzgórzomózgowie
132/ Aksony II neuronu dróg wstępujących tworzą:
-tr. gangliospinothalamocorticalis-tr. gangliobulbothalamocorticalis
-tr. Ganglionucleothalamocorticalis
-dr. wzrokowa
-dr. Słuchowa
-dr. równowagi
-dr. węchowa
-dr. smakowa
133/ Z prosencephalon powstaje: ; z rhombencephalon powstaje:
134/ Nucleus. ambiguus to jądro o charakterze ................ dla następujących nerwów
czaszkowych
135/ Wymień elementy nerwu rdzeniowego związane ze składnikiem współczulnym
136/ Wymień elementy nerwu rdzeniowego związane ze składnikiem czuciowym.
137/ Wymień pęcherzyki pierwotne mózgowia
3
138/ Jakie struktury współtworzy pierwszy neuron drogi piramidowej.
139/ Wymień struktury tworzące pień mózgu
140/ Wymień struktury podkorowe układu pozapiramidowego
141/ Szczyt stożka rdzeniowego leży na poziomie
142/ róg boczny występuje w neuromerach
143/ Podaj umiejscowienie drugich neuronów omówionych 8 dróg wstępujących związanych
z czuciem świadomym.
144/ Podaj miejsca uszkodzenia drogi wzrokowej dla: niedowidzenia połowiczego
dwuskroniowego, niedowidzenia połowiczego jednoimiennego, niedowidzenia połowiczego
kwadrantowego
145/ Wymień miejsce skrzyżowania omówionych dróg wstępujących
146/ Który neuron której drogi tworzy sznury tylne
147/ Wymień znane ci jądra wzgórza związane z omówionymi drogami wstępującymi.
148/ Wymień ściany trzonu komory bocznej:
149/ Wymień struktury kresomózgowia środkowego
150/ Czym ograniczony jest otwór międzykomorowy.
151/ Wymień zachyłki komory trzeciej.
152/ Wymień zakręty płata czołowego.
153/ Wymień zakręty wyspy.
154/ Wymień rogi komory bocznej:
155/ Podaj ograniczenia rogu przedniego komory bocznej.
156/ Wymień bruzdy płata czołowego.
157/ Wymień struktury korowe tworzące płat ciemieniowy wraz z ich hierarchia.
158/ Co ogranicza przegrodę przezroczystą?
159/ Wymień zakręty płata skroniowego
160/ Niskowzgórze należy do:
161/ Zawzgórze należy do:
162/ Hypothalamus należy do:
163/ Thalamencephalon należy do:
164/ Epithalamus należy do:
165/ Co to jest konar mózgu?
166/ Wymień nerwy czaszkowe, które posiadają, jądra przywspółczulne.
167/ Wymień elementy nerwu rdzeniowego związane ze składnikiem czuciowym.
168/ Jakie znasz jądra ślinowe i z jakimi nerwami czaszkowymi są one związane?
169/ Jądro sercowo-płucno-jelitowe; podaj inną, znana ci nazwę oraz nerw czaszkowy.
170/ Podaj jądra czuciowe nerwów łuków skrzelowych.
171/ Wymień części międrzmózgowia:
172/ Wymień części wzgórzomózgowia:
173/ Jakie struktury leża w nakrywce pnia mózgu.
174/ W której połowie dna komory IV leża ośrodki oddechowy i krążeniowy?
175/ Wymień nerwy łuków skrzelowych.
176/ Podaj inna nazwę dla nucieus dorsalis n. vagi.
177/ Podaj nerwy czaszkowe mające charakter wyłącznie czuciowy.
178/ Nucleus tractus solitari to jądro o charakterze............ dla następujących nerwów
czaszkowych:
179/ Wymień jądra czuciowe nerwu trójdzielnego.
180/ Wymień elementy nerwu rdzeniowego zawierające składnik ruchowy:
181/ Wymień wewnątrzczaszkowe gałęzie tętnicy szyjnej wewnętrznej
182/ Wymień bieguny mózgu:
183/ Wymień konary móżdżku
4
184/ Piramidy rdzenia przedłużonego rozdzielone są:
185/ Dno komory IV nazywamy:
186/ Eminentia medialis jest ograniczona bocznie przez:
187/ W okolicy oliwki wychodzą następujące nerwy czaszkowe:
188/ Podaj ograniczenia kostne fossa infratemporalis
189/ Podaj przyczepy początkowe i końcowe mięśni skrzydłowych.
190/ Wymień odcinki topograficzne tętnicy szczękowej.
191/ Wymień główne gałęzie nerwu żuchwowego.
192/ Podaj mięśnie nadgnykowe pochodzące z I i II łuku skrzelowego
193/ Z którego listka zarodkowego rozwija się tarczyca?
194/ Podaj ograniczenia vestibulum oris.
195/ Jakie gruczoły zaopatruje bezpośrednio zwój podżuchwowy.
196/ Wymień gałęzie zwoju skrzydłowo-podniebiennego wnikające do jamy nosowej, skąd
pochodzą biegnące w nich włókna czuciowe.
197/ Podaj punkty, w których odpowiednie gałęzie główne nerwu trójdzielnego dostępne są
badaniu.
198/ Określ nerw, z którego przechodzą przywspółczulne włókna przedzwojowe dla każdego
z przedstawionych zwojów, nazwij i oznacz gałęzie , które je tam doprowadzają oraz określ
ostatni otwór lub kanał przez który przechodzą w drodze do zwoju.
Bakoń
199) Budowa i funkcja zawzgórza
200) Budowa i funkcja niskowzgórza
201) Budowa i funkcja nadwzgórza
202) Jadra podkorowe - podział, budowa i funkcja
203) Układ limbiczny
204) Krąg Papeza - struktury i funkcja
205) Kora czuciowa - lokalizacja
206) Podwzgórze
207) Koło tętnicze Willisa
208) Zatoki opony twardej
209) Co uchodzi do lejka sitowego (infundibulum ethmoidale)?
210) Jakie struktury wchodzą w skład pierścienia chłonnego gardła (Waldeyera)?
211) Jakie mięśnie zaliczysz do dźwigaczy gardła?
212) Gdzie znajduje się ujście zatok klinowych?
213) Wymień mięśnie unerwione przez nerw okoruchowy (III)?
214) Wymień nerwy przebiegające w ścianie zatoki jamistej?
215) Jakie włókna prowadzi nerw okoruchowy (III) i gdzie znajdują się jego jądra?
216) Do jakich węzłów chłonnych odpływa chłonka z jądra?
217) Wymień struktury przebiegające w kanale pachwinowym (męskim).
218) W co przekształcają się warstwy przedniej ściany brzucha zstępujące z jądrem:
otrzewna, powieź poprzeczna, m. poprzeczny i skośny wewnętrzny brzucha, powięź mięśnia
skośnego wewnętrznego, powięź podskórna:
219) Jakie tętnice przebiegają w obrębie powrózka nasiennego i od jakich naczyń odchodzą?
220) Wymień części cewki moczowej męskiej?
221) Wymień powięzie i więzadła prącia.
222) Droga słuchowa
223) Droga wzrokowa
224) Droga smakowa
225) Droga zmysłu równowagi
5
226) Droga korowo-rdzeniowa
227) Droga korowo-jądrowa
228) Uszkodzenie drogi wzrokowej na różnych poziomach
229) Czucie bólu i temperatury
230) Czucie dotyku i ucisku
231) Czucie eksteroceptywne z twarzy
232) Jak jest unerwiony mięsień skośny zewnętrzny brzucha?
233) Jakie struktury tworzą blaszkę przednia pochewki mięśnia prostego brzucha w jej dolnej
części?
234) Jakie struktury tworzą blaszkę tylnia pochewki mięśnia prostego brzucha w jej górnej
części?
235) Co stanowi ściany kanały pachwinowego?
236) Jak jest unerwiony mięsień skośny wewnętrzny brzucha?
237) Jakie główne gałęzie oddaje nerwy twarzowy (nervus facialis) po wyjściu z foramen
stylomastoideum?
238) Jakie włókna prowadzi struna bębenkowa (chorda tympan!)?
239) Na jakiej wysokości w jamie ustnej znajduje się ujście ductus parotideus?
240) Jakie znasz mięśnie śmiechowe?
241) Jak unaczynniony jest musculus orbicularis oris?
242) Jakie struktury przebijamy podczas konikotomii?
243) Jakie struktury stanowią tylne ograniczenie jamy ustnej?
244) Wymień mięśnie wewnętrzne języka.
245) Jakie nerwy unerwiaja czuciowo język?
246) Co to są gruczoły Ebnera?
247) Wymień brodawki języka podaj ich rolę.
248) Podaj unaczynienie migdałka podniebiennego.
249) Jakie znasz gałęzie pnia trzewnego?
250) Jakie znasz gałęzie splotu lędźwiowego?
251) Jakie struktury przylegają do tylnej ściany żołądka?
252) Jaki jest wpływ nerwu błędnego na czynność żołądka?
253) Co przebiega przez więzadło żoładkowo-śledzionowe?
254) Jak tętniczo unaczyniona jest dwunastnica?
255) Co krzyżuje w swym przebiegu nasada krezki jelita cienkiego?
256) Wymień struktury tworzące kresomózgowie nieparzyste (środkowe).
257) Gdzie jest tworzony i resorbowany płyn mózgowo-rdzeniowy?
258) Ograniczenia sznura przedniego rdzenia kręgowego.
259) Wymień główne gałęzie tętnicy podstawnej.
260) Wymień wieczka.
261) kość czołowa
262) kość ciemieniowa - omów budowę i połączenia
263) kość potyliczna
264) kość klinowa
265) wymień ściany jamy bębenkowej
266) piramida kości skroniowej
267) omów budowę kości skroniowej (bez piramidy)
268) szczęka
269) żuchwa
270) staw skroniowo-żuchwowy budowa, mechanika
271) małżowina nosowa dolna, kość łzowa, kość nosowa
272) kość sitowa
6
273) zatoki przynosowe
274) Kość miedniczna - omów ogólna budowę
275) Kość biodrowa
276) Kość łonowa
277) Kość kulszowa
278) Omów staw biodrowy - więzadła i mechanika
279) Omów budowę i mechanikę stawu krzyżowo - biodrowego
280) Płaszczyzny i wymiary miednicy
281) Kość udowa
282) Kość piszczelowa
283) Strzałka
284) Omów połączenia kości goleni
285) Omów budowę i mechanikę stawu kolanowego
286) Kości stępu - wymień
287) Kość skokowa
288) Kość piętowa
289) Omów budowę stawu skokowego górnego (articulatio talocruralis)
290) Omów budowę stawu skokowego dolnego (articulatio talocalcaneonavicularis)
291) Omów więzadła rzepki
292) Otwór zasłonowy
293) Omów więzadła stawu krzyżowo - biodrowego
294) Spojenie łonowe
295) Budowa panewki stawu biodrowego
296) Które z mięśni ramienia unerwia nerw skórno-mięśniowy?
297) Podaj ograniczenia otworu czworobocznego.
298) Podaj przyczepy mięśnia czworobocznego.
299) Wymień gałęzie pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego.
300) Jak unerwiony jest mięsień trójgłowy ramienia?
301) Wymień przyczepy mięśnia naramiennego.
302) Wymień mięśnie kolcowo-żebrowe i ich unerwienie.
303) Wymień mięśnie kolcowo-ramienne i ich unerwienie
304) łopatka
305) staw barkowy
306) obojczyk
307) staw obojczykowo-barkowy budowa i mechanika
308) staw mostkowo-obojczykowy budowa i mechanika
309) kość ramienna
310) kość łokciowa
311) kość promieniowa
312) staw łokciowy budowa i mechanika
313) położenia kości przedramienia
314) kości nadgarstka
315) Miejsca wyjścia n. czaszkowych
316) Budowa zewnętrzna wzgórzomózgowia
317) Budowa zewnętrzna śródmózgowia
318) Dno komory czwartej
319) Komora trzecia
320) Komora czwarta
321) Budowa zewnętrzna półkul mózgu
322) Komory boczne
7
323) Rdzeń przedłużony
324) Kresomózgowie nieparzyste
325) Od jakiej tętnicy odchodzi tętnica bębenkowa górna?
326) Którędy wchodzi w obręb kości skroniowej tętnica bębenkowa tylna?
327) Które z przewodów półkolistych tworzą crus membranaceum commune?
328) Jak jest funkcja mięśnia rzęskowego?
329) Jak unerwiony jest mięsień rozwieracz źrenicy?
330) Co stanowi tylne ograniczenie komory przedniej gałki ocznej?
331) Jaka ciecz wypełnia błędnik błoniasty?
332) Jakim rodzajem stawu jest staw kowadełkowo-strzemiaczkowy?
333) Jakie więzadło przymocowuje podstawę strzemiączka do okienka okrągłego.
334) Omów budowę kręgu szyjnego
335) Omów budowę kręgu piersiowego
336) Omów budowę kręgu lędźwiowego
337) Omów budowę kości krzyżowej
338) Omów budowę kręgu szczytowego
339) Omów budowę kręgu obrotowego
340) Omów budowę i mechanikę stawu szczytowo-obrotowego
341) Więzozrosty kręgosłupa
342) Budowa mostka i połączenia z innymi kośćmi
343) Budowa i połączenia żeber
344) Klatka piersiowa jako całość
345) Omów działanie układu autonomicznego na pęcherz moczowy (z których segmentów
rdzenia kręgowego, jakie włókna, jakie jest ich funkcja).
346) Uszkodzenie jakiego odcinka rdzenia kręgowego powoduje nietrzymanie moczu?
347) Z jakiej struktury rozwija się więzadło właściwe jajnika i co się jeszcze z niej rozwija?
348) Wymień struktury biegnące w więzadle wieszadłowym jajnika?
349) Wymień części składowe macicy.
350) Przodopochylenie (anteversio) to kąt między.....
351) Przodozgięcie (anteflexio) to kąt między....
352) Z jakich części składa się więzadło szerokie macicy?
353) Co przebiega w więzadle szerokim macicy?
354) W jakich węzłach chłonnych możemy spodziewać się przerzutów w przypadku
nowotworu macicy?
355) Podaj miejsca osłuchiwania zastawek: trójdzielna, mitralna, pnia płucnego, aorty
356) Nazwij płatki zastawki aorty.
357) Od jakiej części splotu ramiennego odchodzi nerw skóro mięśniowy?
358) Truncus inferior plexus brachialis utworzony jest przez ......
359) II ton serca powstaje w wyniku......
360) Wymień główne gałęzie tętnicy podobojczykowej.
361) Wymień mięśnie nadgnykowe.
362) Wymień gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej.
363) Podaj unerwienie następujarych mięśni: m. extensor carpi ulnaris, m. extensor carpi
radialis brevis, m. abductor digiti minimi, m. coracobrachialis, m., brachioradialis, m. triceps
brachii, m. pronator quadratus, m. flexor digitorum profundus, m. flexor carpi radialis, m.
palmaris longus, m. pronator teres
364) Podaj przyczep początkowy i końcowy następujarych mięśni: m. flexor carpi radialis, m.
ftexor digitorium supeficialis, m. flexor pollicis longus, m. brachioradialis, m. extensor carpi
radialis longus
8
365) Wymień gałęzie długie splotu ramiennego odchodzą od poszczególnych pęczków?
366) Wymień przyczepy mięśnia dźwigacza odbytu.
367) Ograniczenia kanału sromowego.
368) Zawartość kanału zasłonowego.
369) Powięź miednicy - podział.
370) Ograniczenia dołu kulszowo-odbytniczego.
371) Mięśnie narządów moczowo-płciowych - wymień.
372) Ograniczenia przedsionka pochwy.
373) Wymień więzadła stawu mostkowo - obojczykowego i miejsca ich przyczepu.
374) Staw mostkowo-obojczykowy - omów mechanikę stawu.
375) Staw barkowo-obojczykowy - omów mechanikę.
376) Omów więzadła stawu barkowo-obojczykowego.
377) Omów więzozrosty łopatki
378) Omów więzadła i mechanikę stawu ramiennego
379) Omów więzadła i mechanikę stawu łokciowego
380) Omów mechanikę i więzadła stawu promieniowo-łokciowego bliższego
381) Omów mechanikę i więzadła stawu promieniowo-nadgarstkowego
382) Omów staw promieniowo-łokciowy dalszy
383) Wymień więzadła stawu skroniowo-żuchwowego i miejsca ich przyczepu
384) Miejsca przyczepu mięśnia skroniowego
385) Miejsca przyczepu mięśnia żwacza
386) Miejsca przyczepu mięśnia skrzydłowego bocznego
387) Unerwienie mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego
388) Wymień gałęzie grupy tylnej nerwu żuchwowego
389) Wymień gałęzie ruchowe grupy przedniej nerwu żuchwowego
390) Z jakich części składa się jądro soczewkowate (nucleus lentiformisJ?
391) Z jakich części składa się jądro ogoniaste (nuclus caudatus)?
392) Jakie jądra wchodzą w skład prażkowia (stratum)?
393) Jakie struktury wchodzą w skład jąder podstawnych (nuclei basales)?
394) Włókna wychodzące z jakich struktur tworzą pętlę soczewkowa (ansa lenticularis)?
395) Zawartość otworu owalnego
396) Zawartość otworu okrągłego
397) Zawartość szczeliny oczodołowej górnej
398) Zawartość szczeliny oczodołowej dolnej
399) Zawartość kanału n. podjęzykowego
400) Zawartość kanału żuchwy
401) Zawartość for. supra et infraorbitale
402) zawartość for. jugulare, pars major
403) zawartość for. juguilare, pars minor
404) przebieg wewnątrzczaszkowy nerwu twarzowego
405) zawartość canalis musculotubarius
406) Zawartość więzadła przeponowo-śledzionowego
407) Jakie znasz główne dopływy żyły wrotnej?
408) Co według Ciebie najlepiej charakteryzuje czynność śledziony?
409) Jakie znasz połączenia między krążeniem wrotnym a systemowym?
410) Jakie struktury przylegają do powierzchni trzewnej wątroby?
411) W jakich miejscach w życiu płodowym następuje mieszanie się krwi żylnej i tętniczej?
412) Wymień ściany kanału pachwinowego i struktury, które ja tworzą.
413) Wymień mięśnie brzucha i podaj ich unerwienie.
9
414) Podaj ograniczenia trójkąta lędźwiowego.
415) Budowa pochewki mięśnia prostego brzucha.
Andrzejczak
416) Podaj ograniczenia annulus inguinalis supeficialis
417) Ograniczenia kanału pachwinowego (ściany).
418) Wymień zwoje nerwowe części szyjnej pnia wspókzuinego
419) Jakie włókna tworzą ansa subclavia ?
420) Wymień gałęzie n. błędnego w odcinku szyjnym.
421) Wymień więzadła i błony krtani
422) Wymień gałęzie t. szyjnej zewnętrznej
423) Wymień chrząstki krtani.
424) Zawartość śródpiersia górnego.
425) Unaczynienie przepony.
426) Granice opłucnej.
427) Unaczynienie opłucnej.
428) Miejsca zmniejszonego oporu przepony.
429) Dolna granica płuca lewego w fazie wydechu.
430) Wymień chrzastkozrosty w obrębie czaszki.
431) Gdzie znajdują się ujścia następujących zatok: czołowych, szczękowych, komórek
sitowych przednich, komórek sitowych tylnych, klinowych
432) Przebieg linii Lisfranca
433) Staw Choparta
434) Jakie kości tworzą zatokę stępu i co wewnątrz jej przebiega
435) Kanał nadgarstka
436) Staw promieniowo nadgarstkowy - elementy stałe i dodatkowe
437) Wymień zakręty płata skroniowego:
438) Z czego składa się nadwzgórze:
439) Co stanowi ścianę górna (strop) komory trzeciej:
440) Jakie elementy wchodzą w skład niskowzgórza
441) Wymień gałęzie tętnicy podstawnej:
442) Na jakim poziomie występuje stożek rdzeniowy.
443) Podaj poziomy zgrubień rdzenia kręgowego.
444) .Podaj przyczepy namiotu móżdżku.
445) Z jakiego pierwotnego pęcherzyka mózgowia powstaje międzymózgowie.
446) Wymień zachyłki komory trzeciej.
447) Wymień zakręty wyspy.
448) Zakręty i bruzdy płata skroniowego.
449) Podaj inna nazwę pola Forela.
450) Jaka jest funkcja szyszynki .
451) Wymień bruzdy płata czołowego:
452) Wymień elementy sklepienia:
453) Wymień główne tętnice zaopatrujące móżdżek.
454) Wymień ściany komory trzeciej i struktury je tworzące:
455) Ściany rogu przedniego komory bocznej i struktury je tworzące:
456) Co oddziela eminentia medialis od area vestibularis:
457) Wymień elementy torebki wewnętrznej (również jej tzw. części):
458) Co wchodzi w skład pnia mózgu:
459) Z czego składa się mesencephalon:
460) Komora boczna
10
461) Droga smakowa. .
462) Omów powierzchnię kory płata ciemieniowego~
463) Jakie jądra nerwów czaszkowych znajdują się na poziomie śródmózgowia.
464) Komora IV.
465) Jakie jądra nerwów czaszkowych znajdują się na poziomie mostu.
466) Droga korowo-rdzeniowa (piramidowa).
467) Jądra nerwów czaszkowych na poziomie rdzenia przedłużonego.
468) Omów powierzchnię brzuszną rdzenia przedłużonego.
469) Droga czucia proprioceptywnego.
470) Węchomózgowie.
471) Dno komory IV.
472) Droga słuchowa.
473) Ośrodki korowe i podkorowe układu pozapiramidowego.
474) Hipokamp.
475) Ściany komorv bocznej
476) Czucie trzewne - interoceptywne.
477) Drogi własne rdzenia kregowego.
478) Jądra podkorowe.
479) Elementy podwzgórza.
480) Omówić elementy nadwzgórza.
481) Połowice uszkodzenie rdzenia kręgowego.
482) Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
483) Struktury kresomózgowia parzystego.
484) Unerwienie i unaczynienie opony Twardej mózgu.
485) Droga zwojowo-rdzeniowo-wzgórzowo-korowa.
486) Komora boczna.
487) Podaj odpływ chłonki z języka
488) Wymień rodzaje brodawek językowych i ich unerwienie smakowe.
489) Wymień kolejno warstwy policzka.
490) Unerwienie zębów i dziąseł dolnych
491) Unerwienie wargi górnej
492) Unaczynienie migdałka.
493) Mięśnie podniebienia miękkiego - unerwienie.
494) Unaczynienie podniebienia.
495) Mięśnie gardła i ich unerwienie.
496) Jakie naczynia i nerwy przechodzą przez pierścień włóknisty wspólny.
497) Zez rozbieżny występuje przy porażeniu nerwu .............
498) Zez zbieżny występuje przy porażeniu nerwu .................
499) Jądra nerwu trójdzielnego i ich umiejscowienie.
500) Mięśnie gałkoruchowe i ich unerwienie.
501) Wymień gałęzie nerwu ocznego.
502) Struktury przechodzące przez szczelinę oczodołową górną w obrębie i poza pierścieniem
Zinna
503) Co znajduje się w cisterna ambiens
504) Co jest pozostałości struny grzbietowej w kręgosłupie człowieka
505) Kanał Gillona
506) Kanał Dorela
507) Zawartość kanału nadgarstka
508) Canalis Alcocki
509) Trójkąt podpotyliczny zawartość i ograniczenia
11
510) Articulationes uncovertebrales (stawy Luschki)
511) Objawy porażenia nerwów: promieniowego, pachowego, mięśniowo-skómego,
łokciowego, pośrodkowego
512) Grupa przednia mięśni uda - unerwienie i przyczepy
513) Grupa przyśrodkowa mięśni uda - unerwienie i przyczepy
514) Mięśnie goleni - przyczepy i unerwienie
515) Dół podkolanowy ograniczenia i zawartość
516) Dół łokciowy - ograniczenia i zawartość
517) Kanał przywodzicieli - ograniczenia
518) Kanał kostki przyśrodkowej - ograniczenia i zawartość
519) Więzadło trójgraniaste - części
520) Kąt tęczówkowo - rogówkowy ograniczenia
521) Droga odruchu na światło i nastawność
522) Czynność mięśni międzykostnych i glistowatych
523) Wydrążenie podłużne i poprzeczne stopy
524) Odpływ chłonki z wątroby
525) Rzut pęcherzyka żółciowego na ścianę brzucha
526) Rzut nerek na ścianę tułowia
527) Topografia nerek (prawej i lewej)
528) Topografia trzustki
529) Wymień znane ci wyrostki rylcowate
530) Opony rdzenia kręgowego - unaczynienie i unerwienie
531) Z jakiej przestrzeni pobieramy płyn mózgowo-rdzeniowy drogą nakłucia
podpotylicznego i lędźwiowego?
Sikorska
532) Rozwój serca
533) Układ autonomiczny
534) Budowa stawów i ciśnienie jakie panuje w jamie stawowej
535) Rozwój twarzoczaszki
536) Wady rozwojowe twarzoczaszki
537) Rozwój układu moczowo-płciowego
538) Wady rozwojowe i unerwienie układu moczowo-płciowego
539) Rozwój przepony
540) Rozwój i wady rozwojowe kręgosłupa
541) Rozwój i wady rozwojowe jelit
542 ) Rozwój gałki ocznej
543) Unerwienie, unaczynienie, chłonka zębów
544) POWODZENIA
Baltaziuk
545) Staw skroniowo – żuchwowy (typ)
546) Osierdzie
547) Odruch źreniczny
548) Zespół Hornera
549) Połączenia zatok z krążeniem zewnętrznym głowy
550) Topografia przełyku
551) Cieniowanie barytowe
552) Unerwienie ślinianek
553) Różnice między jelitem cienkim i grubym
12
554) Budowa nefronu
555) Drogi odpływu żółci
556) Sok trzustkowy – zawartość
Prorok
1) Canalis inguinalis, przez co jest utworzony, co przez niego
przebiega(różnice między k i m), przepukliny prawdziwe i rzekome;
2) Porażenie n. strzałkowego wspólnego(doktor nie uznaje nazwy n.fibularis
comm, ale n.peroneus comm.!)
3) Trójkąty szyi; przez co utworzone, jakie mięśnie stanowią dno i co przez
nie przebiega;
4) Splot szyjny(pamiętać o nerwie przeponowym)
5) Poszczególne grupy mięśni przedramienia
6) Podział płuc na płaciki
Różne
557) Tętnica i żyła krezkowa górna (i dolna)
558) Splot sercowy
559) Drogi biegnące w konarach mózgu
560) Rodzaje opłucnej ściennej
561) Mechanizm bicia serca
562) Narysować cień serca
563) Topografia serca
564) Oczodół (połączenia z jamą czaszki)
565) Jama nosowa (ograniczenia, połączenie z dołem skrzydłowo-podniebiennym,
unaczynienie śluzówki)
566) Wyczuwanie tętna na kończynach
567) Zachyłki opłucnej
568) Wyrostek robaczkowy
569) Wyrównywanie ciśnień przez trąbkę słuchową
570) Topografia łuku aorty
571) Różnice między trójkątem a przestrzenią zażuchwową
572) Przebieg moczowodu, nasieniowodu
573) Rzuty zastawek serca i miejsca osłuchiwania
574) Co przechodzi z szyi do śródpiersia
575) Mechanizm oddawania moczu i kału
576) Mechanizm wytrysku
577) Tętnica biodrowa wewnętrzna
578) Tętnica udowa
579) Zmiany macicy w czasie ciąży
580) Krążenie wrotne i jego zaburzenia
581) Doły czaszki
582) Rodzaje przepuklin
583) Odpływ chłonki z sutka (4 drogi!)
584) Cewka moczowa męska
585) Budowa oka, ucha
13
14
Download