Karta pracy – rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych

advertisement
– skracanie ułamków zwykłych
– zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane
– porównywanie ułamków zwykłych
1. Skróć ułamki:
a) przez 2
b) przez 3:
2. Zamień ułamki niewłaściwe na liczby mieszane:
3. Porównaj ułamki, wstawiając odpowiedni znak <, >.
Karta pracy
– rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych
– ułamki na osi liczbowej
1. Wpisz brakujące liczby:
2. Rozszerz lub skróć ułamki do części dwunastych:
3. a) Wpisz w kratki współrzędne zaznaczonych punktów:
b) Zaznacz na osi liczbowej ułamki:
Karta pracy
–rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych
– ułamki na osi liczbowej
1. Sprowadź do prostszej postaci ułamki:
2. Rozszerz ułamki do części trzydziestych szóstych:
3. a) Wpisz po dwa ułamki określające współrzędne punktów A i B.
b) Zaznacz na osi liczbowej ułamki:
Karta pracy
– dodawanie i odejmowania ułamków zwykłych i liczb mieszanych
1. Oblicz:
2. Dzieci na urodzinach jadły tort. Kasia zjadła
całego tortu, Zosia
a Tomek
.
Ile razem tortu zjadły dzieci?
3. Danka podlewała kwiaty. Do każdego z nich potrzeba
1 litr. Czy to wystarczy do podlania 3 kwiatków?
litra wody. Przyniosła w konewce
Download
Study collections