Pestycydy jablka 2015 10 12

advertisement
INSTYTUT OGRODNICTWA, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
Kierownik Zakładu: e-mail: [email protected] ; Tel: (46) 834-52-72
Obsługa Klienta: e-mail: [email protected] ; Tel: (46) 834-52-86; Fax: (46) 834-52-83
Nr laboratoryjny próbki : 15/1785/1
Skierniewice, 2015-10-12
Nazwa nadana przez próbobiorcę: próbka nr 1
Nr sprawozdania: 15/1785/1
Nr zlecenia ZBBŻ-988/2015
Nr ref ZBBŻ/4061/2015
SPRAWOZDANIE
z badań pozostałości środków ochrony roślin
nr 15/1785/1
Próbkę jabłek dostarczono dnia 29.09.2015 r. przez Bio Planet S.A., Wilkowa Wieś 7,
05-084 Leszno.
Stan próbki w chwili przyjęcia zgodny z wymaganiami.
Pozostałości środków ochrony roślin analizowano zgodnie z metodami:
1. PN-EN 15662:2008 – Technika GC/MS. Analizę jakościową i ilościową wykonano dnia
12.10.2015 r. przy użyciu GC/MS-MS. (Wykaz analizowanych pestycydów i ich DGO
w załączonej Tabeli 2).
WYNIKI
2. PN-EN 15662:2008 – Technika LC-MS/MS. Analizę jakościową i ilościową wykonano dnia
12.10.2015 r. przy użyciu LC-MS/MS (Wykaz analizowanych pestycydów i ich DGO
w załączonej Tabeli 3).
WYNIKI
W badanej próbce jabłek nie znaleziono pozostałości środków ochrony roślin w stężeniach wyższych niż ich
dolne granice oznaczalności (DGO) wymienione w załączonych tabelach.
DGO jest jednocześnie dolną granicą akredytowanego zakresu.
Uwaga: Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Do sprawozdania dołączono kopię protokołu pobrania próbki.
________________________________
KP/F-102 - Obowiązuje od 11.05.2015
Strona 1 z 3
Uwaga: Sprawozdanie z analiz bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej, jak tylko w całości.
INSTYTUT OGRODNICTWA, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
Kierownik Zakładu: e-mail: [email protected] ; Tel: (46) 834-52-72
Obsługa Klienta: e-mail: [email protected] ; Tel: (46) 834-52-86; Fax: (46) 834-52-83
Nr laboratoryjny próbki : 15/1785/1
Skierniewice, 2015-10-12
Nazwa nadana przez próbobiorcę: próbka nr 1
Nr sprawozdania: 15/1785/1
Nr zlecenia ZBBŻ-988/2015
Nr ref ZBBŻ/4061/2015
Tabela 2. Wykaz środków ochrony roślin i ich dolnych granic oznaczalności (DGO - mg/kg) –GC/MS-MS
Lp.
Nazwa środka
ochrony roślin
DGO
mg/kg
Lp.
Nazwa środka
ochrony roślin
DGO
mg/kg
Lp.
Nazwa środka
ochrony roślin
DGO
mg/kg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Acetochlor
Akrynatryna
Alachlor
Aldryna
Alletryna
Ametryna
Aminokarb
Antrachinon
Atrazyna
Azakonazol
Azynofos-Me
Azoksystrobina
Beflubutamid
Benalaksyl
Benfluralina
Benfurakarb
Bifenazat
Bifenoks
Bifentryna
Bifenyl
Bitertanol
Boskalid
Bromfenwinfos
Bromocyklen
Bromofos etylu
Bromopropylat
Bupirymat
Buprofezyna
Butachlor
Butafenacyl
Butylat
Chinalfos
Chinoksyfen
Chinometionat
Chlomazon
Chlorbenzyd
Chlorfenapyr
Chlorfenson
Chlorfenwinfos
Chlorobenzylat
Chlorobufam
Chloromefos
Chloroprofam
Chloropropylat
Chlorotalonil
Chlorpyryfos
Chlorpyryfos-Me
Chlortiofos
Chlortion
Cyflutryna
gamma-Cyhalotryna
lambda-Cyhalotryna
Cyjanazyna
Cyjanofenfos
Cyjanofos
Cykloat
Cypermetryna
Cyprodynil
Cyprokonazol
DDD-o,p
DDD-p,p
DDE-o,p
DDE-p,p
DDM
DDT-o,p
DDT-p,p
Deltametryna
0,005
0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
DEET
Demeton-S
Desmetryna
Dialifos
Diazynon
Dichlobenil,
Dichlobutrazol
Dichlorfos
3,5-Dichloroanilina
p,p-Dichlorobenzofenon
Dieldryna
Dietofenkarb
Difenokonazol
Difenyloamina
Dikofol
Dimetachlor
Dimetoat
Dimetomorf
Dimetylochlorotal
Dimoksystrobina
Dinikonazol
Dinitramina
Dinobuton
Dioksabenzofos
Dioksakarb
Dioksation
Disulfoton
Ditalimfos
DMST
Dodemorf
Edifenfos
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfan, siarczan
Endryna
EPN
Epoksykonazol
Esfenwalerat
Etakonazol
Etalfluralina
Etion
Etofenproks
Etofumezat
Etoksychina
Etoprofos
Etrimfos
Fenamifos
Fenarymol
Fenazachina
Fenbukonazol
Fenchlorofos,
Fenheksamid
Fenitrotion
Fenoksykarb
Fenpiroksymat
Fenpropatryna
Fenpropidyna
Fenpropimorf
Fention
Fentoat
Fenwalerat
o-Fenylfenol
Fipronil
Fipronil, disulfinyl
Fluchinkonazol
Fluchloralina
Flucytrynat
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,0025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,001
0,0025
0,005
0,005
0,005
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
Fludioksonil
Flumetralina
Fluorodifen
Fluotrimazol
Flusilazol
Flutriafol
Fluwalinat
Folpet
Fonofos
Forat
Forat, sulfotlenek
Formotion
Fosalon
Fosfamidon
Fosmet
Ftalimid
Furalaksyl
Halfenproks
alfa-HCH
beta-HCH
Heksachlorobenzen
Heksakonazol
Heptachlor
–trans-epoksyd
–cis-spoksyd
Heptenofos
Imazalil
Iprodion
Iprobenfos
Izofenfos
Jodofenfos
Kaptafol
Kaptan
Karbaryl
Karboksyna
Karbosulfan
Klodynafop propargil
Krezoksym metylu
Krymidyna
Kumafos
Kwintocen
Lindan,
Malaokson
Malation
Mekarbam
Mepanipirym
Mepronil
Metakrifos
Metalaksyl
Metazachlor
Metkonazol
Metoksychlor
Metolachlor
Metrybuzyna
Metydation
Mewinfos,
Myklobutanil
Nitralin
Nitrapiryna
Nitrofen
Nitrotal izopropylowy
Nuarymol
Oksadiksyl
Oksyfluorofen
Paklobutrazol
Paration
Paration metylu
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,001
0,005
0,001
0,0025
0,0025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
Lp.
Nazwa środka
ochrony roślin
DGO
mg/kg
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
Pencykuron
Pendimetalina
Penkonazol
Permetryna
Pertan,
Pikoksystrobina
Pikolinafen
Piperofos
Piperonylbutoksyd
Piraklostrobina
Pirazofos
Pirochilon
Pirydaben
Pirymetanil
Pirymifos metylowy
Pirymikarb
Pirymikarb, desmetyl
Piryproksyfen
Prochloraz
Procymidon
Profam
Profenfos
Profluralina
Prometon
Prometryna
Propyzamid
Propachlor
Propargit
Propazyna
Propetamfos
Propikonazol
Protiofos
Protiokonazol, destio
Pyrifenoks
Resmetryna-cis
Spirodiklofen
Spiroksamina
Sulfotep
Symazyna
Tebufenpirad
Tebukonazol
Technazen
Teflutryna
Terbacyl
Terbufos
Terbutryna
Tetrachlorwinfos
Tetradifon
Tetrahydroftalimid
Tetrakonazol
Tetrametryna
Tetrasul
Tolklofos metylu
Triadimefon
Triadimenol
Trialat
Triazofos
Trifloksystrobina
Triflumizol
Trifluralina
Winklozolina
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
____________________________________
KP/F-106- Obowiązuje od 11.05.2015
Strona 2 z 3
Uwaga: Sprawozdanie z analiz bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej, jak tylko w całości.
INSTYTUT OGRODNICTWA, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
Kierownik Zakładu: e-mail: [email protected] ; Tel: (46) 834-52-72
Obsługa Klienta: e-mail: [email protected] ; Tel: (46) 834-52-86; Fax: (46) 834-52-83
Nr laboratoryjny próbki : 15/1785/1
Skierniewice, 2015-10-12
Nazwa nadana przez próbobiorcę: próbka nr 1
Nr sprawozdania: 15/1785/1
Nr zlecenia ZBBŻ-988/2015
Nr ref ZBBŻ/4061/2015
Tabela 3. Wykaz środków ochrony roślin i ich dolnych granic oznaczalności (DGO - mg/kg) – LC/MS-MS
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Nazwa środka
ochrony roślin
Acefat
Acetamipryd
Aldikarb
Aldikarb, sulfon
Aldikarb,sulfotlenek
Ametoktradyna
Amidosulfuron
Azoksystrobina
Boskalid
Bromukonazol
BYI08330 Enol
BYI08330-Enol-glukozyd
BYI08330-Ketohydroksy
BYI08330-Monohydroksy
Chizalofopetylowy
Chlofentezyna
Chlorantraniliprol
Chloridazon
Chlorosulfuron
Chlorotoluron
Cyflufenamid
Cyjazofamid
Cymoksanil
Cyprokonazol
DEET
Demeton-S metylowy
–sulfon
- sulfotlenek
Desmedifam
Dietofenkarb
Diflubenzuron
Dimetenamid-p
Dimetoat
Disulfoton, sulfon
Disulfoton, sulfotlenek
DMF
DMPF
Etoksazol
Fenamidon
Fenamifos
Fenamifossulfon
Fenamifossulfotlenek
Fenbukonazol
Fenmedifam
Fenoksaprop-p-etylu
Fenpropimorf
Fenpyroksymat
Fensulfotion
–sulfon
-okson
sulfonoksonu
DGO
mg/kg
0,01
0,001
0,01
0,01
0,01
0,0025
0,005
0,001
0,005
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,01
0,005
0,0025
0,0025
0,0025
0,01
0,005
0,005
0,005
0,001
0,0025
0,0025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,01
0,005
0,001
0,005
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
Nazwa środka
ochrony roślin
52. Fentoat
53. Flonikamid
54. Fluchinkonazol
55. Flufenacet
56. Flufenoksuron
57. Fluoksastrobina
58. Fluopikolid
59. Fluopyram
60. Flurochloridon
61. Flutolanil
62. Flutriafol
63. Foksym
64. Formetanat
65. Fosmet
66. Fuberidazol
67. Heksytiazoks
68. Imazalil
69. Imidachlopryd
70. Indoksakarb
71. Iprowalikarb
72. Izoproturon
73. Izopyrazam
74. Kadusafos
75. Karbaryl
76. Karbendazym
77. Karbofuran
78. Karbofuran 3-hydroksy
79. Karbofuran 3-keto
80. Klotianidyna
81. Lenacyl
82. Linuron
83. Malaokson
84. Malation
85. Mandipropamid
86. Metalaksyl
87. Metamidofos
88. Metamitron
89. Metiokarb
90. Metiokarb sulfon
91. Metiokarb sulfotlenek
92. Metkonazol
93. Metoksyfenozyd
94. Metolachlor-S
95. Metomyl
96. Metosulam
97. Metrafenon
98. Metsulfuron metylu
99. Monokrotofos
100. Myklobutanil
101. Napropamid
102. Oksdiksyl
Lp.
DGO
mg/kg
0,005
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,01
0,005
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,01
0,01
0,005
0,001
0,005
0,005
0,001
0,005
0,001
0,005
0,005
0,01
0,01
0,01
0,005
0,001
0,01
0,001
0,005
0,01
0,01
0,005
0,01
0,005
0,01
0,005
0,005
0,01
0,005
0,005
0,005
0,001
0,01
0,005
0,005
Lp.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Nazwa środka
ochrony roślin
Oksamyl
Ometoat
Paraokson
Paraokson metylowy
Paration
Pencykuron
Pendimetalina
Petoksamid
Pinoksaden
Pirydaben
Prochloraz
Prokwinazyd
Propachizafop
Propamokarb
Prosulfokarb
Rimsulfuron
Siltiofam
Spinosad
Spirodiklofen
Spiroksamina
Spirotetramat
Sulfometuron metylowy
Tebufenozyd
Tebufenpyrad
Tebukonazol
Teflubenzuron
Tepraloksydym
Terbufos
–sulfon
-sulfotlenek
Terbutylazyna
Tiabendazol
Tiachlopryd
Tiametoksam
Tiodikarb
Tiofanatmetylowy
Triadimefon
Triadimenol
Triflusulfuronmetylu
Tritikonazol
Zoksamid
_____________________________________
KP/F-110 - Obowiązuje od 11.05.2015
Strona 3 z 3
Uwaga: Sprawozdanie z analiz bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej, jak tylko w całości.
DGO
mg/kg
0,005
0,0025
0,005
0,005
0,01
0,001
0,005
0,01
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,01
0,005
0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,001
0,005
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0025
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,01
0,01
0,01
0,001
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards