BLISCY SERCU JEZUSA - Zeszyt ucznia. Ćwiczenia do religii dla

advertisement
Spis treści
1. Jezus zaprasza nas na spotkanie............................................................................................................4
2. Jezus prosi, byśmy Go słuchali ...............................................................................................................6
3. Jezus zaprasza nas do rozmowy ............................................................................................................7
W „szkole” Maryi uczymy się modlić i żyć z Panem Jezusem ..................................................................9
4. Jezus zaprasza nas do pomocy ............................................................................................................10
5. Jezus czeka na nas w sakramencie pokuty i pojednania ......................................................................12
6. Jezus zaprasza nas na Eucharystię .......................................................................................................13
7. Jezus czeka na nas w Najświętszym Sakramencie ...............................................................................14
8. Słuchamy Boga, który mówi do nas w Piśmie Świętym .......................................................................18
9. Bóg mówi do nas w pięknie stworzonego świata ................................................................................19
10. Bóg najpełniej przemawia do nas przez Jezusa Chrystusa .................................................................20
11. Chcemy być blisko Boga jak Adam i Ewa w raju .................................................................................22
12. Chcemy wierzyć Bogu jak Abraham. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną ........................23
13. Chcemy wypełniać polecenia Boga jak Mojżesz. Nie będziesz brał
imienia Pana Boga twego nadaremno ..............................................................................................25
14. Chcemy być wierni Bogu. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił...........................................................27
15. Chcemy słuchać Boga jak Samuel ......................................................................................................28
16. Pragniemy kochać rodziców. Czcij ojca swego i matkę swoją .............................................................30
17. Pragniemy szanować życie. Nie zabijaj ..............................................................................................32
18. Chcemy dawać szczęście. Nie cudzołóż ..............................................................................................34
19. Chcemy dbać o własność. Nie kradnij ................................................................................................35
20. Pragniemy żyć prawdą. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu ......................37
21. Chcemy czynić dobro i nie ulegać złym pragnieniom. Nie pożądaj żony
bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest .............................................................................38
22. Dziesięć słów o miłości do Boga i ludzi ..............................................................................................39
23. Bóg wzywa nas do nawrócenia. Adwent ...........................................................................................44
24. Od Maryi uczymy się mówić Bogu: „Tak”............................................................................................46
25. Cieszymy się, że Bóg jest z nami. Boże Narodzenie ............................................................................47
26. Chcemy pełnić wolę Ojca jak Jezus ....................................................................................................48
27. Jan Chrzciciel mówi nam o Jezusie. Chrzest Pański ............................................................................50
28. Jezus ukazuje, jak Bóg Ojciec troszczy się o nas .................................................................................54
29. W Jezusie rozpoznajemy Boga Ojca ...................................................................................................56
30. Jezus ukazuje nam dobroć Ojca .........................................................................................................58
31. Jezus ukazuje nam drogę powrotu do Ojca ........................................................................................62
32. Z ufnością powierzamy Jezusowi nasze słabości ................................................................................64
33. Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Wielki Post .......................................................................68
34. Jezus umacnia nas w sakramencie pokuty.........................................................................................69
35. Proszę Jezusa o poznanie siebie samego. Mój rachunek sumienia .....................................................70
36. Proszę Jezusa o przebaczenie. Szczery żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy ....................71
37. Wyznaję Jezusowi moje grzechy i przyjmuję rozgrzeszenie. Szczera spowiedź i rozgrzeszenie ..........74
38. Proszę Jezusa o pomoc w naprawieniu zła. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu................................75
39. Jezus ofiaruje siebie za nas – Ostania Wieczerza ...............................................................................77
40. Jezus oddaje swoje życie za nas. Wielki Piątek ...................................................................................78
41. Jezus ofiaruje siebie za nas - Eucharystia...........................................................................................79
42. Jezus dla nas zwycięża śmierć – Alleluja! ..........................................................................................82
43. Cieszymy się Jezusem zmartwychwstałym. Uczta eucharystyczna ....................................................86
44. Wierzymy, że Jezus przekazał Apostołom dar odpuszczania grzechów. Ustanowienie
sakramentu pokuty i pojednania .......................................................................................................87
45. Dziękujemy Jezusowi za dar przebaczenia .........................................................................................89
46. Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi..............................................................................................90
47. Jezus zmartwychwstały spotyka się z nami .......................................................................................92
48. Jezus daje nam siebie w Eucharystii ..................................................................................................94
49. Jezus czyni nas Kościołem. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego .....................................................96
50. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Chrzest...................................................................................................100
51. Chcemy z Panem Jezusem zwyciężać grzech. Pokuta i pojednanie ..................................................102
52. Powierzamy Panu Jezusowi chorych i cierpiących. Namaszczenie chorych ......................................104
53. Pragniemy być świadkami Pana Jezusa. Bierzmowanie...................................................................105
54. Powierzamy Panu Jezusowi naszą rodzinę. Małżeństwo .................................................................106
55. Prosimy Pana Jezusa o dobrych kapłanów. Sakrament święceń (kapłaństwo).................................107
56. Nasze niedzielne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Eucharystia .....................................................109
57. Zamieszkaj, Panie Jezu, z nami. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa..........................112
58. Chcemy Cię kochać, Panie Jezu. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa................................113
59. Nasze wakacje z Panem Jezusem ....................................................................................................115
Elementy do wycinania .........................................................................................................................117
Download