Ośw. art 24 - SZPZLO Warszawa

advertisement
Postępowanie nr SZPZLO/ 11/ZP/P/2013
__________________________________________________________________________
Załącznik Nr 2a do SIWZ
……………………………
/Pieczątka adresowa firmy/
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów
OŚWIADCZENIE
O braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na
Zakup z dostawą leków dla potrzeb SZPZLO WARSZAWA – MOKOTÓW
oświadczamy jako Firma, że
brak podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
...................................................
Miejscowość, data
…………………………………………………
Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy
(pieczątka i podpis)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards