Budowa atomów i cząsteczek - sprawdzian przeprowadzony w

advertisement
Budowa atomów i cząsteczek
6.
Podpowłoce 3s odpowiadają następujące wartości liczb kwantowych:
A. n = 1, l = 3
B. n = 2, l = 0
C. n = 3, l = 1
D. n = 3, l = 0
(1p)
7.
Podać następujące dane: a) symbol chemiczny, b) nazwę,
(2p)
kl. II gr. 1
imię i nazwisko ............................................................................................................. .....
zad. 1, 2, 3 – dp; zad. 4, 5, 6, 7 – dst; zad. 8, 9, 10 – db; zad. 11, 12 - bdb
1. Wyjaśnij pojęcia:
(3p)
a) nuklid
c) liczbę protonów, d) liczbę neutronów, dla nuklidu
b) konfiguracja elektronowa
Atom zawiera: 36 protonów, 50 neutronów, 36 elektronów.
Podaj symboliczny zapis tego atomu w postaci nuklidowej.
(1 p)
3.
Podpowłoką nazywamy:
A. tor po którym porusza się elektron
B. zespół elektronów o takiej samej wartości głównej liczby kwantowej
C. zespół elektronów o takiej samej wartości głównej i pobocznej liczby
kwantowej
D. zespół elektronów o takiej samej wartości głównej, pobocznej
i magnetycznej liczby kwantowej
(1 p)
Podczas rozpadu  następuje emisja:
A. elektronów
B. pozytonów
C. jąder helu
D. kwantów promieniowania
(1p)
Dokończ równania opisujące:
a) rozpad α
(2 p)
4.
5.
220
86
E.
8.
Kształt obszaru orbitalnego opisuje:
A. główna liczba kwantowa
B. poboczna liczba kwantowa
C. magnetyczna liczba kwantowa
D. magnetyczna spinowa liczba kwantowa
(1p)
9.
Podaj:
a) konfigurację elektronową pełną i skróconą
b) rozmieszczenie elektronów walencyjnych w zapisie kratkowym
atomu galu.
(2p)
c) liczba atomowa
2.
108
46
10. Podaj łączną liczbę elektronów walencyjnych, liczbę wolnych par
(4p)
elektronowych atomu centralnego, liczbę hybryd oraz stan hybrydyzacji
atomu centralnego w podanych cząsteczkach: BeCl2, NH3.
BeCl2
Lewal =.............; Lwp(Be) = ...............; Lh = .............; stan hybrydyzacji(Be) ..............
NH3
Lewal =.............; Lwp(N) = ................; Lh = ..............; stan hybrydyzacji(N) ...............
11. Oblicz średnią masę atomową pierwiastka mającego izotopy
o liczbach masowych 79 (55%) i 81 (45%).
Jaki to pierwiastek?
(3p)
12. Określ geometrię cząsteczek Cl2O i PCl3 na podstawie stanu hybrydyzacji
oraz liczby wolnych par elektronowych atomu centralnego.
(4p)
Rn  ....................  ....................
b) rozpad β239
93
Np  ....................  ....................  ....................
Budowa atomów i cząsteczek
6.
Podpowłoce 2p odpowiadają następujące wartości liczb kwantowych:
A. n = 2, l = 1
B. n = 1, l = 1
C. n = 2, l = 0
D. n = 1, l = 0
(1p)
7.
Podać następujące dane: a) symbol chemiczny, b) nazwę,
(2p)
kl. II gr. 2
imię i nazwisko ..................................................................................................................
zad. 1, 2, 3 – dp; zad. 4, 5, 6, 7 – dst; zad. 8, 9, 10 – db; zad. 11, 12 - bdb
1. Wyjaśnij pojęcia:
(3p)
a) izotopy
c) liczbę protonów, d) liczbę neutronów, dla nuklidu
b) poziom orbitalny
Atom zawiera: 32 protony, 44 neutrony, 32 elektrony.
Podaj symboliczny zapis tego atomu w postaci nuklidowej.
3.
Powłoką nazywamy:
(1 p)
A. tor po którym porusza się elektron
B. zespół elektronów o takiej samej wartości głównej liczby kwantowej
C. zespół elektronów o takiej samej wartości głównej i pobocznej liczby
kwantowej
D. zespół elektronów o takiej samej wartości głównej, pobocznej i magnetycznej
liczby kwantowej
4.
5.
(1 p)
Podczas rozpadu - następuje emisja:
A. jąder helu
B. kwantów promieniowania
C. pozytonów
D. elektronów
(1p)
Dokończ równania opisujące:
a) rozpad α
(2 p)
E.
8.
Wielkość obszaru orbitalnego opisuje:
A. główna liczba kwantowa
B. poboczna liczba kwantowa
C. magnetyczna liczba kwantowa
D. magnetyczna spinowa liczba kwantowa
(1 p)
9.
Podaj:
a) konfigurację elektronową pełną i skróconą
b) rozmieszczenie elektronów walencyjnych w zapisie kratkowym
atomu bromu.
(2p)
c) liczba masowa
2.
114
48
10. Podaj łączną liczbę elektronów walencyjnych, liczbę wolnych par
(4p)
elektronowych atomu centralnego, liczbę hybryd oraz stan hybrydyzacji
atomu centralnego w podanych cząsteczkach: BF3, H2O.
BF3
Lewal =.............; Lwp(B) = ...............; Lh = ..............; stan hybrydyzacji(B) ................
H2O
Lewal =.............; Lwp(O) = ...............; Lh = ..............; stan hybrydyzacji(O) ................
11. Oblicz średnią masę atomową pierwiastka mającego izotopy
o liczbach masowych 203 (31%) i 205 (69%).
Jaki to pierwiastek?
(3p)
12. Określ geometrię cząsteczek BH3 i CS2 na podstawie stanu hybrydyzacji
oraz liczby wolnych par elektronowych atomu centralnego.
(4p)
Th  ....................  ....................
230
90
b) rozpad β-
Tl  ....................  ....................  ....................
207
81
Download