Wniosek o wydanie świadectwa pracy

advertisement
…………………………………….
………………………., dnia …………………………
…………………………………….
…………………………………….
Dane pracownika
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Dane pracodawcy
Wniosek o wydanie świadectwa pracy
Korzystając z prawa gwarantowanego przez art. 97 § 13 kodeksu pracy, wnoszę o
wydanie mi świadectwa pracy obejmującego*:
a) zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umowy*:
 zawartej na okres próbny od dnia ……………….. r. do dnia ……………….. r.,
 zawartej na czas określony od dnia ……………….. r. do dnia ……………….. r.
od dnia ……………….. r. do dnia ……………….. r.
od dnia ……………….. r. do dnia ……………….. r.
od dnia ……………….. r. do dnia ……………….. r.
 zawartej na czas wykonywania określonej pracy, wiążącej strony
od dnia ……………….. r. do dnia ……………….. r.
od dnia ……………….. r. do dnia ……………….. r.
od dnia ……………….. r. do dnia ……………….. r.
b) łączny
okres
zatrudnienia
na
podstawie
umów
o
pracę
…………………………………………………………………………………………………………………………,
przypadającego przed zgłoszeniem niniejszego żądania.
………………………………………………..
Podpis pracownika
*niepotrzebne skreślić.
Download