KONKURS CZYTELNICZY DLA KLASY V SPRAWDZAJ ĄCY

advertisement
mgr Agnieszka Lewandowska
QDXF]\FLHONDM
]\NDSROVNLHJR
6]NRá\3RGVWDZRZHMZ2OV]W\QLH
KONKURS CZYTELNICZY DLA KLASY V
SPRAWDZAJCY ZNAJOMOû LEKTUR
„W wiecie mitologii”
A. Zasady konkursu.
B. Cele konkursu.
C. Wykorzystanie efektów konkursu.
D. Test konkursowy.
E. Karta odpowiedzi.
F. Klucz odpowiedzi.
Ad. A.
Zasady konkursu:
Konkurs jest przeznaczony GODXF]QLyZNODVSLW\FK
Liczba uczestników jest dowolna.
8F]QLRZLHELRUF\XG]LDáZNRQNXUVLHSRZLQQL]QDüQDVW SXMFHPLW\
Ä6WZRU]HQLHZLDWD´
„Przygody Odyseusza”,
„Syzyf”,
„Herkules”,
„Prometeusz”,
„Dedal i Ikar”,
Ä1Lü$ULDGQ\´
„Narcyz”.
.D*G\]XF]QLyZRWU]\PXMHWHVWVNáDGDM F\VL
]S\WD
]DZLHUDMF\FKOXEpoprawne odpowiedzi.
5. 8F]HVWQLF\RWU]\PXMF\QDMZ\*V]OLF]E
SXQNWyZVQDJUDG]DQL
RFHQF]VWNRZ]M
]\NDSROVNLHJROXEQDJURG U]HF]RZ
1.
2.
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
4.
1
Publikacja pochodzi z Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA”
Ad. B.
Cele konkursu:
5R]ZLMDQLH]DLQWHUHVRZDQLDNXOWXU VWDUR*\WQ\FK*UHNyZ
Wzbogacenie wiedzy z zakresu literatury antycznej.
3R]QDQLHQLH]Z\Ná\FKZ]RUFyZRVRERZ\FK
'RVWU]H*HQLHSRQDGF]DVRZHJR]QDF]HQLD mitologii greckiej i jej miejsca
w tradycji i kulturze.
5. 'RVNRQDOHQLHXPLHM
WQRFLUR]ZL]\ZDQLD]DGDWHVWRZ\FK
1.
2.
3.
4.
Ad. C.
Wykorzystanie efektów konkursu:
1. 2PyZLHQLHZ\QLNyZLS\WD NRQNXUVRZ\FKQDVW
SXMHQDOHNFMLM
]\ND
polskiego, w WHQVSRVyEFDáDNODVD PDPR*OLZRüZ]ERJDFLüVZD
wiedze na temat bogów i ERKDWHUyZVWDUR*\WQHM*UHFML
2. ,QQ\PVSRVREHPPR*HE\üSUH]HQWDFMDQDIRUXPNODV\RVyENWyUH
X]\VNDá\QDMZ\*V]HZ\QLNLLSRSURV]HQLHLFKDE\RSRZLHG]LDá\
QDMEDUG]LHMLQWHUHVXMFy ich zdaniem mit lub schDUDNWHU\]RZDá\
najbardziej kontrowersyjnego bohatera mitycznego.
Ad. D.
7HVWÄ:ZLHFLHPLWRORJLL´
2
Publikacja pochodzi z Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA”
……………………………………………………………………………………………………………………….
(klasa, QD]ZLVNR L LPL
)
1. Czy mitologia to:
a) ERJLQLPLáRFL
b) zbiór mitów
c) NROHNFMDJUHFNLFKSDPLWHN
2. Jak naz\ZDáDVL
SLHUZV]DERVNDSDUDZ\áRQLRQD]&KDRVX"
a) Zeus i Hera
b) Kronos i Reja
c) Uranos i Gaja
d) Cyklop i Erynia
3. Cyklopi mieli:
a) RJURPQ\Z]URVWLVLá
b) jedno oko w URGNXF]RáD
c) VWRUN
4. .WRZ\NDUPLá=HXVD"
a) matka
b) krowa
c) koza
d) nimfy
5. -DNQD]\ZDáDVL
FXGRZQDWDUF]D=Husa?
a) erynia
a) egida
b) elegia
c) egidea
6. Syzyfowa praca to:
a) SUDFDZ\NRQ\ZDQDQLHFK WQLH
b) SUDFDSRQDGOXG]NLHVLá\
c) SUDFDNWyUDZ\P\VOLá6\]\I
d) FL
*NDPR]ROQDSUDFDDOHEH]HIHNWyZ
7. -DNQD]\ZDá\VL
WU]\VLRVWU\=HXVD"
a) Atena, Syrena, Kirke
b) Hera, Demeter, Hestia
c) Afrodyta, Reja, Gaja
8. Amazonki to:
a) kobiety królowe
b) kobiety bez jednej piersi
c) SOHPL
NRELHWZRMRZQLF]HN
3
Publikacja pochodzi z Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA”
9. -DNQD]\ZDVL
VLHG]LEDJUHFNLFKERJyZ
a) Olimpia
b) olimpiada
c) olimp
10.
a)
b)
c)
d)
Co zamówiliby bogowie w kawiarni?
JRUFF]HNRODG
krem z owocami
lody „Ambrozja”
likier
11.
a)
b)
c)
d)
Hipolita:
PLDáDFXGRZQ\SDV
]JáDG]LáD+HUNXOHVD
królowa Amazonek
córa Hery
12. .WRE\áGREURF]\FOXG]NRFL?
a) Prometeusz
b) Odyseusz
13.
a)
a)
b)
c) Zeus
d) Olimp
d) Orfeusz
.WyUHM]SUDFQLHZ\NRQDá+HUNXOHV"
]DELáK\GU
]$U\PDWHL
SRNRQDáOZD]1HPHL
Z\NUDGáSL
NQ+HOHQ
14. -DNLGDURILDURZDáOXG]NR FL3URPHWHXV]"
a) PGURü
b) QDG]LHM
c) RJLH
d) QLHPLHUWHOQRü
15. -DNEXGRZO
Z]QLyVá'HGDOQD.UHFLH"
a) ZLW\QL
b) SLUDPLG
c) ZLH*
d) labirynt
16. -DNLHKREE\PLDáE\,NDUZG]LVLHMV]\FKF]DVDFK"
a) kajakarstwo
b) lotniarstwo
c) SLáNDQR*QD
d) tenis
17.
a)
b)
c)
d)
Suknia Dejaniry:
to koszula zamoczona w krwi centaura
WRSL
NQDSRZDEQDV]DWD
WRRJURPQHFLHUSLHQLDVSRZRGRZDQHPLáR FL
VXNQLDOXEQD'HMDQLU\
18.
a)
b)
c)
d)
.LPE\á&HUEHU"
Z
*HP
SVHPNWyU\]DELMDáRF]DPL
bykiem
WUyMJáRZ\PSVHP
4
Publikacja pochodzi z Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA”
19.
a)
a)
b)
c)
-DNDNDUDVSRWNDáD6\]\ID"
PLHUü
SU]\NXFLHGRVNDá\
ZWDF]DQLHJáD]X
WXáDF]ND
20.
a)
a)
b)
c)
-DNVL
QD]\ZDWZyUFDÄ2G\VHL´"
Hades
Homer
Hefajstos
Hermes
21. ,OHODWQLHE\áR2G\VHXV]DZGRPX"
a) 20
b) 15
c) 10
d) 5
22.
a)
a)
b)
c)
&RQDOH*DáR]URELüQDZLGRNV\UHQ"
SU]\ZLWDüVL
uciekDü
Z\VáXFKDüLFKSLHZX
]DWNDüXV]\
23.
a)
a)
b)
c)
24.
a)
a)
b)
c)
&]\ZHGáXJVWDUR*\WQ\FKJUHNyZV\UHQDWR
SyáNRELHWD
SyáU\ED
SyáNRELHWDSyáSWDN
SyáNRELHWDSyáVPRN
Charybda to:
kraina
potrawa
potwór
VNDáD
25.
a)
b)
c)
&]\ÄNRWURMDVNL´WR
JUHFNLNR
niebezpieczny podarunek
VWDUR*\WQDU]H(ED
26. 1DMDNLPNRQW\QHQFLH]QDMGXM VL
UXLQ\7URL"
a) w Europie
b) w Afryce
c) w Azji
d) w Australii
27. 3RáF]SRVWDFLHZSDU\
a) Narcyz
b)Tezeusz
d) Epimedeusz
A. Dejanira
B. nimfa Echo
c) Herkules
C. Pandora
D. Ariadna
5
Publikacja pochodzi z Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA”
E. Scylla
Ad.E.
Karta odpowiedzi.
:HZV]\VWNLFKS\WDQLDFK]D]QDF]NU]\ *\NLHPSUDZLGáRZRGSRZLHG(
w odpowiedniej „krateczce”.
nr
pytania
a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
3RQL*HMQDOH*\ZSLVDüOLWHUN
ZáDFLZHMRGSRZLHG]L
a b c d
27
6
Publikacja pochodzi z Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA”
Ad.F.
Klucz odpowiedzi.
nr
pytania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
a b c d
x
x
x x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
a b c d
B D A C
7
Publikacja pochodzi z Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards