kwestionariusz osobowy

advertisement
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KANDYDATA DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach
rok szkolny 2012/2013
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu:
A PRAWNICZO - HUMANISTYCZNYM
B LINGWISTYCZNO - ARTYSTYCZNYM
C POLITECHNICZNYM / z językiem niemieckim/
C POLITECHNICZNYM / z językiem rosyjskim/
C POLITECHNICZNYM / z językiem francuskim/
D MATEMATYCZNO - EKONOMICZNYM
E
POLITECHNICZNO – UNIWERSYTECKIM /z językiem niemieckim/
E
POLITECHNICZNO – UNIWERSYTECKIM /z językiem francuskim/
F MENADŻERSKIM /z językiem niemieckim/
F MENADŻERSKIM /z językiem rosyjskim/
G MEDYCZNYM /z językiem niemieckim/
G MEDYCZNYM /z językiem rosyjskim/
G MEDYCZNYM /z językiem francuskim/
H TURYSTYCZNO – EKOLOGICZNYM /z językiem niemieckim/
H
TURYSTYCZNO – EKOLOGICZNYM /z językiem rosyjskim/
DANE OSOBOWE
1. Imiona i nazwisko ...................................................................................................................
2. Adres i telefon .....................................................................................................................
3. PESEL ..................................................
4. Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................
5. Ojciec /opiekun prawny/ .....................................................................................................
/imię i nazwisko/
..............................................................................................................................................
/adres, tel. /e-mail/
6. Matka /opiekun prawny/ ......................................................................................................
/imię i nazwisko/
..............................................................................................................................................
/adres, tel. /e-mail/
7. Ukończone gimnazjum ..........................................................................................
8. Udział w konkursach przedmiotowych /etap, zajęte miejsce/:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
9. Przynależność do klubów sportowych i innych organizacji pozaszkolnych
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
10. Jakie są Twoje oczekiwania związane z nauką w I LO im. H. Derdowskiego?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Deklaruję udział w zajęciach edukacyjnych z religii / etyki (właściwe zakreśl)
religia □
etyka
□
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach.
Podpis ojca/opiekuna prawnego:
Kartuzy, ........................................
Podpis matki/opiekuna prawnego:
………………………………………….
(podpis kandydata)
Download