POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI „PRĄD ELEKTRYCZNY”

advertisement
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI „PRĄD ELEKTRYCZNY”
Zadanie 1
Przyporządkuj do nazwy wielkości fizycznej jej definicję lub opis:
1. Moc prądu elektrycznego
2. Natężenie prądu elektrycznego
3. Opór elektryczny odbiornika
4. Praca prądu elektrycznego
a) Ilość energii elektrycznej, która jest przetwarzana przez odbiornik energii elektrycznej na inny
rodzaj energii.
b) Iloraz pracy prądu elektrycznego i czasu, w którym ta praca została wykonana.
c) Informuje o tym, jaki ładunek elektryczny przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w
czasie 1 sekundy.
d) Iloraz napięcia na odbiorniku prądu i natężenia prądu płynącego przez ten odbiornik.
Zadanie 2.
Wykres przedstawia zależność natężenia prądu od napięcie dla żarówki w latarce.
a) Oblicz opór tej żarówki
b) Jakie będzie natężenie prądu płynącego przez żarówkę, gdy napięcie wzrośnie do 9 V?
Zadanie 3.
Oblicz wskazanie woltomierza korzystając z danych umieszczonych na schemacie.
Zadanie 4.
Rysunki przedstawiają dwa sposoby łączenia odbiorników energii elektrycznej.
Przyporządkuj każde stwierdzenie temu sposobowi łączenia oporów, którego to stwierdzenie dotyczy:
a) Całkowity opór jest równy sumie oporów wszystkich odbiorników.
b) Odwrotność całkowitego oporu jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych
odbiorników.
c) Przez wszystkie odbiorniki płynie prąd o jednakowym natężeniu.
d) Przez odbiorniki płyną prądy o różnych natężeniach, a w przewodach doprowadzających napięcie
do odbiorników natężenie prądu jest równe sumie natężeń prądów płynących przez poszczególne
odbiorniki.
e) Napięcie na każdym odbiorniku jest jednakowe.
f) Napięcia na odbiornikach są różne, a ich suma jest równa napięciu U źródła prądu.
g) Odbiorniki połączono szeregowo.
h) Odbiorniki połączono równolegle.
Zadanie 5.
Do dwóch jednakowych żarówek, połączonych szeregowo dołączono napięcie U=6 V. Opór każdej
żarówki wynosi 5 Ω. Następnie do drugiej z żarówek dołączono równolegle jeszcze jedną taką samą
żarówkę. Która z żarówek przygaśnie, a która rozbłyśnie po dołączeniu trzeciej żarówki? Uzasadnij
odpowiedź.
Zadanie 6.
Przez spiralę grzejną żelazka podłączonego do napięcia 230 V w czasie 8 s przepłynął ładunek
elektryczny 40 C. Oblicz moc tego żelazka.
Zadanie 7.
Oblicz w jakim czasie czajnik elektryczny o mocy 2000 W podłączony do napięcia 230 V będzie
podgrzewał 1 litr (1 kg) wody od temperatury 20 º C do temperatury wrzenia. Ciepło właściwe wody
wynosi c = 4200 J/kg º C.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards