Atmosfera i hydrosfera

advertisement
„Atmosfera i hydrosfera”
1. Uzupełnij zdania:
a) Najgłębsze jezioro kuli ziemskiej to ………………………………………………………
b) Do pomiaru wielkości opadów atmosferycznych służy …………………………….
c) Atmosfera ziemska dzieli się na ………. warstw.
d) Największym oceanem kuli ziemskiej jest ……………………………………..…….
e) Osadem atmosferycznym jest np. ……………………………………………..
f) Najwilgotniejsza strefa klimatyczna świata to strefa …………….……………………..
g) Część morza wcinająca się w ląd to …………………..…..…………
h) Najdłuższą rzeką Azji jest …………………………………………….
2. Wymień 4 czynniki klimatotwórcze:
…………………………………………………………………………………….………………………...………
……………………
…………………………………………………………………………………….………………………...………
……………………
3. Rozpoznaj strefę klimatyczną:
Średnia roczna temperatura od 00C do 100C, wyraźne można wyróżnić 4 pory roku, opady w klimacie morskim
są całoroczne, a w klimatach przejściowych, kontynentalnych i monsunowych – występują latem.
………………………………………………
4. Bryza to:
a) nazwa wiatru wiejącego w górach
c) wiatr wiejący w nocy z lądu w kierunku morza
b) wiatr wiejący w dzień z lądu w kierunku morza
5. Przedstaw na rysunku wyż baryczny za pomocą trzech izobar o wartościach: 1005 hPa, 1010 hPa i 1015 hPa.
6. Rzeka główna to:
a) bardzo duża rzeka
bezpośrednio uchodzi do morza
b) rzeka, która ma bardzo dużo dopływów
c) rzeka, która
7. Wymień 3 gazy wchodzące w skład powietrza atmosferycznego:
…………………………………………………………………………………….………………………...………
……………………
8. Najniższą warstwą atmosfery ziemskiej jest:
a) stratosfera
b) troposfera
9. Wody morskie i oceaniczne stanowią:
a) 29 % powierzchni Ziemi
c) mezosfera
b) 71 % powierzchni Ziemi
c) 98 % powierzchni Ziemi
10. Podaj 3 sposoby ujść rzecznych:
…………………………………………………………………………………….………………………...………
……………………
11. Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. temperatura powietrza:
a) nie zmienia się
b) wzrasta
c) maleje
12. Ruchy wody morskiej spowodowane trzęsieniami ziemi to:
a) pływy morskie
b) tsunami
c) prądy morskie
13. Najwyższe średnie roczne temperatury powietrza notuje się w strefie:
a) równikowej
b) podzwrotnikowej
c) okołobiegunowej
14. Wymień 4 rodzaje wód lądowych:
…………………………………………………………………………………….………………………...………
……………………
15. Wybierz zestaw, w którym wymienione morza są morzami przybrzeżnymi:
a) Bałtyckie i Karaibskie
b) Arabskie i Śródziemne
c) Japońskie i Norweskie
16. Ciepłe prądy morskie przyczyniają się do:
a) wzrostu ilości opadów
b) zmniejszenia się wielkości opadów
c) spadku temperatury powietrza
17. Rzeki, w których woda pojawia się tylko po gwałtownych opadach na obszarach pustynnych to rzeki:
a) okresowe
b) epizodyczne
c) stałe
18. Oznacz literą P – zdania prawdziwe, literą B – zdania błędne:
a) Wraz z wysokością n.p.m. suma opadów atmosferycznych wzrasta …....
b) Do pomiaru zachmurzenia służy zachmurzomierz .......
c) Morze Martwe jest najbardziej słonym morzem na Ziemi .......
d) Monsun zimowy wieje znad oceanu w stronę lądu .......
e) Najzimniejszą strefą klimatyczną świata jest strefa umiarkowana .......
f) Gejzery związane są z obszarami czynnego wulkanizmu .......
g) Szron to lodowe igiełki na wychłodzonych przedmiotach .......
h) Warstwa ozonowa jest częścią stratosfery .......
i) Pasaty to stałe wiatry wiejące w kierunku zwrotników .......
j) Zasolenie wód oceanicznych jest najmniejsze w strefie okołobiegunowej .......
19. Oblicz, jakiej temperatury powietrza można spodziewać się na szczycie Rysów (2499 m n.p.m.), jeżeli w
centrum Zakopanego (832 m n.p.m.) wynosi ona 15 0C.
20. Na podstawie danych oblicz średnią roczną temperaturę powietrza, roczną amplitudę średnich temperatur
oraz roczną sumę opadów atmosferycznych. Zapisz obliczenia.
T[0C]
O[mm]
I
- 1,7
16
II
- 5,3
18
III
10,1
35
IV
13
37
V
15,4
46
VI
15,6
53
VII
17,3
54
VIII
17,3
44
IX
17
46
X
13,6
34
XI
7,2
25
XII
- 2,6
19
21. Wyjaśnij pojęcia:
pogoda
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................
zlewisko
.....................................................................................................................................................................................
..................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................
22. * Do mierzenia wilgotności względnej powietrza służy przyrząd zwany:
………………………………….
Download