Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju

advertisement
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju
lecznictwo szpitalne i lecznictwo uzdrowiskowe w sprawie przekazania
dodatkowych środków finansowych świadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeń
W związku z wejściem w życie ustawy z 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu
środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 181, poz. 1290) oraz
podpisanymi aneksami do umów w rodzaju: lecznictwo szpitalne i lecznictwo uzdrowiskowe
zwiększającymi kwotę zobowiązania na wzrost wynagrodzeń w IV kwartale br., od miesiąca
października obowiązują nowe zasady wystawiania faktur/rachunków z tytułu wzrostu wynagrodzeń.
Wprowadzone
zmiany
polegają
na
wyodrębnieniu
na
fakturach/rachunkach
wystawionych
wg dotychczasowych zasad kwoty dodatkowej.
Wystawiając fakturę/rachunek na sumaryczną kwotę podwyżki (dotychczasowa + dodatkowa ) należy
dokonać następującego opisu faktury/rachunku:
-
za wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tyt. ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu
środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń za m-c ............. w rodzaju
........... zgodnie z umową nr ................ kwota ………..
-
dodatkowy wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tyt. Ustawy z 22 lipca 2006 r.
o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń za miesiąc
…… zgodnie z aneksem nr ...…… z dnia .................. kwota ……….
Jednocześnie informujemy, że podstawą przekazania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń
będą wyłącznie dokumenty finansowe opisane jak wyżej.
Download