3LO (pobierz)

advertisement
III sem. LO
1. Przemiany społeczne i obyczajowe przełomu XIV i XV wieku źródłem nowej epoki. Wymień i opisz
zjawiska owego czasu. Oceń znaczenie dla epoki renesansu każdego z nich.
2. Czy humanizm renesansowy mógłby narodzić się bez...? Wielcy humaniści renesansu - biografie,
poglądy na epokę, dzieła.
Schemat:
a) pojęcie humanizmu renesansowego
b) co to znaczy być człowiekiem renesansu? - ideał osoby odrodzenia
c) biografie+dzieła
3. Antyczne inspiracje ojca polskiego renesansu. Omów zjawisko na wybranych przykładach z
twórczości poety.
4. Przełomowy charakter trenów Jana Kochanowskiego i ich znaczenie dla poezji polskiego
renesansu.
5. Poetyckie opisy straty, bólu i cierpienia epoki renesansu.
6. Renesans a miłość. Sposoby realizowania motywu miłość w epoce renesansu. Omów zjawisko na
wybranych przykładach.
7. Kto stoi za zbrodniami w "Makbecie"? - portret psychologiczny i behawioralny bohaterów dramatu 2.
Dramat antyczny a dramat szekspirowski - analiza porównawcza.
8. Hamletyzm a współcześni - analizując trzy wybrane teksty kultury odpowiedź na pytanie, czy
postawa Hamleta ma charakter uniwersalny ( a więc jest bliska dzisiejszej młodzieży).
9. Sztuka renesansu a sztuka baroku. Na wybranych przykładach ( po 3 z każdej epoki) uchwyć
podobieństwa i pokreśl różnice.
10. Barok epoką przeciwieństw? - estetyka epoki wobec tekstów kultury - udowodnij na wybranych
przykładach swoją opinię.
11. Barok epoką przerostu formy nad treścią? - estetyka epoki wobec tekstów kultury - udowodnij na
wybranych przykładach swoją opinię.
12. Problematyka dramatu Moliera pt. Świętoszek na tle epoki oświecenia ( co ośmieszał dramaturg,
jakie wartości nobilitował).
Download