OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE Zjawisko Stopień zagrożenia

advertisement
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Stopień
Kryteria
Skutki
zagrożenia
54 km/h < Vśr <
72 km/h
tj. 15 m/s < Vśr <
20 m/s
lub w porywach
72 km/h < V < 90
Uszkodzenia budynków, dachów; szkody w
km/h
1
drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; utrudnienia
tj. 20 m/s < V <
komunikacyjne.
25 m/s
Vśr - średnia
prędkość wiatru
V - prędkość
wiatru w
porywach
72 km/h < Vśr <
90 km/h
tj. 20 m/s < Vśr <
25 m/s
lub w porywach
90 km/h < V <
Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i
115 km/h
2
wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia w
Silny wiatr
tj. 25m/s < V < 32
komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych.
m/s
Vśr - średnia
prędkość wiatru
V - prędkość
wiatru w
porywach
Vśr > 90 km/h
tj. Vśr > 25 m/s
lub w porywach
V > 115 km/h
Niszczenie zabudowań, zrywanie dachów;
V > 32 m/s
niszczenie linii napowietrznych; duże szkody w
3
Vśr - średnia
drzewostanie; znaczne utrudnienia w komunikacji;
prędkość wiatru zagrożenie życia.
V - prędkość
wiatru w
porywach
Wysokość opadu
R ≥ 30 mm w
czasie do 24
godz.
Bez zagrożenia Utrudnienia na terenach zurbanizowanych;
Intensywne
1
dla sytuacji
utrudnienia komunikacyjne.
opady deszczu
hydrologicznej
lub osiągnięcie
hydrologicznych
stanów
Zjawisko
Zjawisko
Stopień
Kryteria
Skutki
zagrożenia
ostrzegawczych.
Wysokość opadu
≥ 30 mm w czasie
do 24 godz.
Podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków;
2
Osiągnięcie
trudności komunikacyjne.
hydrologicznych
stanów
alarmowych.
Wysokość opadu
≥ 30 mm w czasie
Powodzie, podtopienia; zniszczenia zabudowań,
do 24 godz.
3
dróg, mostów; duże trudności komunikacyjne;
Wystąpienie
zagrożenie życia.
zagrożenia
powodziowego.
Przyrost pokrywy
śnieżnej od 10 cm
do 15 cm w
czasie do 12
godzin
10 cm < E <
15cm
lub
Przyrost pokrywy
śnieżnej od 15 do
20 cm w czasie
do 24 godzin
1
Utrudnienia komunikacyjne, śliskość na drogach.
15 cm ≤ E ≤ 20
cm
Intensywne
opady śniegu
lub
Przyrost pokrywy
śnieżnej poza
sezonem
zimowym
powyżej 5 cm w
czasie do 24
godzin
2
E > 5cm/24godz.
Przyrost pokrywy
śnieżnej od 20 do
30 cm w czasie
Utrudnienia komunikacyjne; nieprzejezdność dróg
do 24 godzin na
lokalnych.
obszarach
położonych
poniżej 600 m
Zjawisko
Stopień
Kryteria
zagrożenia
n.p.m.
Skutki
20 cm < E < 30
cm
lub
Przyrost pokrywy
śnieżnej od 20 do
50 cm w czasie
do 24 godzin na
obszarach
położonych
powyżej 600 m
n.p.m.
20 cm < E < 50
cm
Przyrost pokrywy
śnieżnej powyżej
30 cm w czasie
do 24 godzin na
obszarach
położonych
poniżej 600 m
n.p.m.
E > 30 cm
3
1
Opady
marznące
2
lub
Przyrost pokrywy
śnieżnej powyżej
50 cm w czasie
do 24 godzin na
obszarach
położonych
powyżej 600 m
n.p.m.
E > 50 cm
Słabe opady
marznącej
mżawki lub
deszczu.
Umiarkowane
opady marznącej
mżawki lub
deszczu
lub
Duże trudności komunikacyjne, nieprzejezdność
dróg; uszkodzenia drzewostanu; uszkodzenia
dachów; zagrożenie życia.
Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i chodników;
utrudnienia komunikacyjne.
Gołoledź; trudności komunikacyjne; oblodzenie
dróg, utrudnienia w ruchu pieszym; uszkodzenia
drzewostanu i linii napowietrznych.
Zjawisko
Stopień
Kryteria
zagrożenia
Skutki
Słabe opady
marznącej
mżawki lub
deszczu trwające
w jednym
miejscu powyżej
12 godzin.
Silne opady
marznącego
deszczu lub
mżawki
lub
3
-
Zawieje /
zamiecie
śnieżne
Gołoledź; szybkie oblodzenie dróg; duże trudności
komunikacyjne i w ruchu pieszym; uszkodzenia
drzewostanu i linii napowietrznych.
Umiarkowane
opady
marznącego
deszczu lub
mżawki trwające
w jednym
miejscu powyżej
12 godzin.
Nie stosuje się. Nie dotyczy.
Zamiecie śnieżne
- na
przeważającym
obszarze, gdy
zaistnieją łącznie
następujące
warunki:
a) niestabilna
pokrywa śnieżna
b) wiatr o
prędkości
2
29km/h < Vśr ≤
40km/h
tj. 8m/s < V ≤
11m/s
lub/i w porywach
54 km/h < V ≤ 72
km/h
tj. 15 m/s < V ≤
20 m/s
lub
Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia
komunikacyjne.
Zjawisko
Stopień
Kryteria
Skutki
zagrożenia
Zawieje śnieżne –
na
przeważającym
obszarze, gdy
zaistnieją łącznie
następujące
warunki:
a) niestabilna
pokrywa z
suchego śniegu
b) opady śniegu
c) wiatr o
prędkości
29 km/h < Vśr ≤
40 km/h
tj. 8 m/s < Vśr ≤
11 m/s
lub/i w porywach
54 km/h < V ≤ 72
km/h
tj. 15 m/s < V ≤
20 m/s
Zamiecie śnieżne
- na
przeważającym
obszarze, gdy
zaistnieją łącznie
następujące
warunki:
a) niestabilna
pokrywa śnieżna
b) wiatr o
prędkości
3
Vśr > 40km/h
tj. V > 11m/s
lub/i w porywach
V > 72 km/h
tj. V > 20 m/s
lub
Zawieje śnieżne –
na
przeważającym
obszarze, gdy
zaistnieją łącznie
Liczne szybko narastające zaspy na dużych
obszarach, trudności w komunikacji,
nieprzejezdność dróg.
Zjawisko
Stopień
Kryteria
zagrożenia
następujące
warunki:
a) niestabilna
pokrywa z
suchego śniegu
b) opady śniegu
c) wiatr o
prędkości
Skutki
Vśr > 40 km/h
tj. Vśr > 11 m/s
-
2
Silna mgła
3
Oblodzenie
1
lub/i w porywach
V > 72 km/h
tj. V > 20 m/s
Nie stosuje się
Nie dotyczy.
Mgła na
przeważającym
obszarze
ograniczająca
widzialność od 50 Trudności komunikacyjne na znacznym obszarze.
do 200 m
utrzymująca się
powyżej 8
godzin.
Mgła na
przeważającym
obszarze
ograniczająca
Bardzo duże trudności komunikacyjne na
widzialność
znacznym obszarze.
poniżej 50 m
utrzymująca się
powyżej 8
godzin.
Spadek
temperatury
poniżej 0°C
powodujący na
przeważającym
obszarze
zamarzanie
Miejscami śliskość na drogach i chodnikach,
mokrej
utrudnienia komunikacyjne.
nawierzchni po
opadach deszczu,
deszczu ze
śniegiem lub
mokrego śniegu.
lub
Zjawisko
Stopień
Kryteria
zagrożenia
-
1
Na
przeważającym
obszarze
roztapianie i
zamarzanie
wierzchniej
warstwy
zmrożonego
podłoża z
pokrywą śnieżną
po długotrwałych
mrozach.
Nie stosuje się
Nie dotyczy.
Nie stosuje się
Nie dotyczy.
Zmiana
temperatury
powietrza na
wysokości 2 m
n.p.g. z dodatniej
na ujemną w
okresie wegetacji
na wiosnę, gdy
zaistnieją łącznie
następujące
warunki:
a) temperatura
minimalna na
wysokości 2 m
n.p.g.
Przymrozki
Skutki
Szkody w uprawach rolnych i ogrodach.
Tmin. < 0°C
b) średnia
temperatura
dobowa:
-
Roztopy
1
Ts > 0°C
Nie stosuje się
Nie dotyczy.
Nie stosuje się
Nie dotyczy.
Na obszarach
zalegania
pokrywy śnieżnej
o grubości nie
Lokalne zalania, podtopienia, błoto pośniegowe.
mniejszej niż 10
cm, wzrost
temperatury
powietrza z
Zjawisko
Stopień
Kryteria
Skutki
zagrożenia
ujemnej na
dodatnią
powodujący
topnienie śniegu,
gdy zaistnieją
łącznie jedne z
następujących
warunków:
a) przez całą dobę
dodatnia
temperatura
powietrza na wys.
2 m n.p.g.:
T > 0°C
b) temperatura
średnia dobowa
Ts ≥ 5°C
c) bez opadów
lub
a) przez całą dobę
dodatnia
temperatura
powietrza na wys.
2 m n.p.g.:
T > 0°C
b) temperatura
średnia dobowa
Ts ≥ 1,5°C
c) opady deszczu
2
R≤10 mm/24
godz.
Na obszarach
zalegania
pokrywy śnieżnej
o grubości nie
Zalania na znacznym obszarze, podtopienia,
mniejszej niż 10 trudności komunikacyjne.
cm wzrost
temperatury
powietrza z
Zjawisko
Stopień
Kryteria
Skutki
zagrożenia
ujemnej na
dodatnią
powodujący
topnienie śniegu,
gdy zaistnieją
łącznie
następujące
warunki:
a) przez całą dobę
dodatnia
temperatura
powietrza na wys.
2 m n.p.g.:
T > 0°C
b) temperatura
średnia dobowa
Ts > 1,5°C
c) opady deszczu
3
10 mm < R ≤ 20
mm/24 godz.
Na obszarach
zalegania
pokrywy śnieżnej
o grubości nie
mniejszej niż 10
cm wzrost
temperatury
powietrza z
ujemnej na
dodatnią
powodujący
topnienie śniegu, Podtopienia i zalania związane ze wzrostem
gdy zaistnieją
stanów wody w ciekach, trudności komunikacyjne.
łącznie
następujące
warunki:
a) przez całą dobę
dodatnia
temperatura
powietrza na wys.
2 m n.p.g.:
T > 0°C
Zjawisko
Stopień
Kryteria
zagrożenia
Skutki
b) temperatura
średnia dobowa
Ts > 1,5°C
c) opady deszczu
1
2
Upały
3
1
2
Silne mrozy
3
-
Mgła
intensywnie
osadzająca
szadź
2
R > 20 mm/24
godz.
Tmax ≥ 30°C i
czas trwania
zjawiska 2 lub 3
dni na
przeważającym
obszarze
Tmax ≥ 30°C i
czas trwania
zjawiska 4 lub 5
dni na
przeważającym
obszarze
Tmax ≥ 30°C i
czas trwania
zjawiska > 5 dni
na
przeważającym
obszarze
-25°C < Tmin ≤ 20°C
Ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia
asfaltowych nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia
pożarowego.
Duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia;
uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; duże
zagrożenie pożarowe.
Bardzo duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie
życia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg;
duże zagrożenie pożarowe.
Ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia,
zamarznięcia.
Duże ryzyko wychłodzenia organizmów,
-30°C < Tmin ≤ odmrożenia, zamarznięcia; zamarzanie instalacji i
25°C.
urządzeń hydrotechnicznych.
Na znacznym obszarze bardzo duże ryzyko
wychłodzenia organizmów, odmrożenia,
Tmin ≤ -30°C
zamarznięcia; zamarzanie instalacji i urządzeń
hydrotechnicznych; zagrożenie życia.
Nie stosuje się
Mgła osadzająca
szadź na
przeważającym
obszarze,
ograniczająca
widzialność od 50
do 200 m
utrzymująca się
powyżej 8
godzin.
Zjawisko
Stopień
Kryteria
Skutki
zagrożenia
Mgła osadzająca
szadź na
przeważającym
obszarze,
ograniczająca
Uszkodzenia drzew, linii energetycznych, trakcji,
3
widzialność
zakłócenia w pracy stacji przekaźnikowych.
poniżej 50 m
utrzymująca się
powyżej 8
godzin.
Burze z opadami
deszczu
20 mm < R ≤ 30
mm,
możliwe opady
deszczu do 40
mm w okresie
Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych,
trwania zjawisk
zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od
burzowych
uderzenia piorunów.
1
Burze/burze z
gradem
lub/i porywy
wiatru
-
Silne
burze/Silne
burze z gradem
2
72 km/h < V ≤ 90
km/h
tj. 20 m/s < V ≤
25 m/s
Nie stosuje się
Nie dotyczy.
Nie stosuje się
Nie dotyczy.
Nie stosuje się. Nie dotyczy.
Burze z opadami
deszczu
30 mm < R ≤ 50
mm,
możliwe opady
deszczu do 60
Szkody w drzewostanie; utrudnienia w
mm w okresie
komunikacji; uszkodzenia budynków; straty w
trwania zjawisk
uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń
burzowych
elektrycznych; zagrożenie życia powodowane
uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe.
lub/i porywy
wiatru
90 km/h < V ≤115
km/h
tj. 25 m/s < V ≤
32 m/s
Zjawisko
Stopień
Kryteria
Skutki
zagrożenia
Burze z opadami
deszczu
Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane
lub powyrywane z korzeniami; duże trudności
w okresie trwania komunikacyjne; uszkodzenia budynków, zrywanie
zjawisk
dachów; zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie
burzowych
życia powodowane wiatrem, uderzeniami
piorunów; zagrożenie pożarowe; uszkodzenia
lub/i porywy
urządzeń elektrycznych i obiektów
wiatru:
energetycznych.
R > 50 mm
3
V > 115 km/h
tj. V > 32 m/s
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards