Umowa spółki cywilnej

advertisement
Umowa spółki cywilnej
Zawarta w dniu ............................................ r. w …................................................................ pomiędzy:
1) ....................................................................... , zam. w .......................................................................
.............................................................................................................................................................. ,
2) ....................................................................... , zam. w .......................................................................
.............................................................................................................................................................. ,
zwanymi dalej Wspólnikami, o następującej treści:
§1
Wspólnicy zgodnie oświadczają, że zawierają spółkę o nazwie ............................................................
.................................................................................................................................................................
§2
Celem spółki jest ....................................................................................................................................
§3
Siedzibą Spółki jest ................................................................................................................................ .
§4
Wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady:
1)
Wspólnik .............................................................. - wnosi ...............................................................
........................................................................ o wartości ..............................................................
2)
Wspólnik .............................................................. - wnosi ...............................................................
....................................................................... o wartości ..............................................................
§5
Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
§6
Każdy Wspólnik ma prawo do samodzielnego prowadzenia wszystkich spraw spółki i reprezentowania
spółki we wszystkich sprawach.
§7
Rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się
w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
§8
Wspólnicy mają równy udział w zyskach i stratach. Zysk podlega podziałowi po zakończeniu roku
obrotowego.
§9
Każdy wspólnik może wystąpić ze spółki, wypowiadając swój udział na 3 miesiące przed końcem roku
obrotowego.
§ 10
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
Podpisy
Download